Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

            2015 2014                      
Verdi per 1.1   78 136 87 375  
Tilgang   1 017 046 7 280  
Avgang   -30 -5 162  
Verdiendringer   -362 -11 357  
Verdi per 31.12   1 094 789 78 136  
         
Verdiendring over andre inntekter og kostnader   -362 -11 357  
         
Oversikt over aksjer og andeler        
Trønder-Avisa AS   17 735 17 735  
Cxense ASA   58 471 51 934  
Fanbooster AS   2 000 2 000  
Finn.no AS   1 011 000 0  
Andre aksjer   5 583 6 467  
Sum aksjer i andre selskaper   1 094 789 78 136  

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som "tilgjengelige for salg" og er bokført til virkelig verdi etter IAS 39. I oktober 2015 har Polaris Media ASA deltatt i en rettet emisjon i det børsnoterte selskapet Cxense ASA og tegnet seg aksjer for 7 mill. Samlet kostpris for Polaris Medias aksjer i Cxsense ASA er per 31.12.2015 62,5 mill. Cxense ASA er et teknologiselskap i sterk vekst og likviditeten i aksjen er foreløpig lav. Differansen mellom kostpris og virkelig verdi anses derfor å være forbigående. Mer informasjon om Cxense ASA finnes her.

Langsiktige fordringer                                                     2015 2014                 
Billån, boliglån og andre lån til ansatte               2 016 2 433  
Andre langsiktige fordringer   212 1 462  
Fordringer på felleskontrollert virksomhet   1 495 5 811  
Sum   3 723 9 706  


Aksjepost i FINN.no AS

Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjeposten i FINN.no AS for kr 15 mill. Etter salget eier Polaris Media 9,99% i FINN.no AS. Polaris Media har etter salget, og som følge av prosessen ved reforhandling av ny provisjonsavtale, endret syn på egen innflytelse i FINN.no AS, slik at den ikke lenger er ansett for å være «betydelig» etter IAS 28.6 og 9. Aksjeposten er dermed per 31.12.2015 omklassifisert i regnskapet fra Tilknyttet Selskap (TS) til Finansiell Eiendel (klassifisert som «aksjer tilgjengelig for salg») etter IAS 28.22 og IAS 39.9.

Virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS ved førstegangsinnregning er per 31.12.2015 vurdert til kr. 1 011,0 mill. Bokført verdi etter egenkapitalmetoden var 54,5 mill. per tidspunktet for overgang til IAS39. Regnskapsmessig gevinst ved førstegangsinnregning av aksjeposten per 31.12.2015 er dermed kr. 956,5 mill., som er bokført som finansinntekt.

En senere gevinst eller et tap på verdi som vil oppstå som følge av en endring i den virkelige verdien av FINN-aksjene, blir innregnet i andre inntekter og kostnader (OCI) etter IAS 39.55 b), unntatt når det gjelder tap ved verdifall, og blir akkumulert over egenkapitalen. Ved objektive indikasjoner på verdifall vil det kumulative tapet bli omklassifisert fra egenkapitalen til resultatet etter reglene i IAS 39.67-70. Dersom verdien av aksjeposten etter en nedskrivning øker, innregnes dette over OCI. Utbytte fra FINN.no blir innregnet i resultatet når utbyttet er vedtatt av generalforsamlingen i FINN.no AS.

Polaris Media har engasjert meglerhuset SB1 Markets til å gjøre en uavhengig verdivurdering av Polaris Media sin eierpost i FINN.no. For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA og som i stor grad består av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

For vurdering av verdien til førstegangsinnregning etter IAS 39.43, er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus. SB1 Markets har gjennomført en vurdering og valgt ut fem meglerhus, og innhentet verdiestimatene. Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Verdi per aksje som fremkommer ved bruk av denne verdsettingsmetoden er noe lavere enn verdi per aksje oppnådd ved salg av 0,13%.

Analytikernes estimater for de sentrale verdidriverne i sine verdivurderinger de nærmeste årene er oppsummert nedenfor (gjennomsnitt).

  

For analysene som oppgir forutsatt/implisitt EV/EBITDA-multiplikator er gjennomsnittet 14,3 x 2016 EBITDA.     Dato EV estimat Finn.no 100% EBITDA 2016E EV/EBITDA 2016E  
Carnegie          02.11.2015   12 463 732 17,0  
DNB  02.11.2015 7 980 707 11,3  
Barclays 15.12.2015 9 715 694 14,0  
SEB 09.12.2015 11 124 742 15,0  
Danske Bank 18.12.2015 9 526      
Snitt   10 162 719 14,3  

 

Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper. Merk at samtlige analyser er gjort før salget av aksjene 22.12.2015.

Gjennomsnittlig EV-estimat er korrigert for antatt netto rentebærende gjeld i FINN.no, som per 31.12.2015 er anslått å være kr. 38 mill. Førstegangsinnregning er dermed (kr. 10 162 mill. – kr. 38 mill.) x 9,99% = kr. 1 011 mill.

Implisitt i verdsettelsen av FINN.no ligger det inne forventninger om fortsatt god lønnsomhet og vekst. De sentrale verdidriverne i analysene til meglerhusene er oppsummert i tabellen nedenfor etter en «SWOT-basert» tilnærming, og utgjør en kvalitativ vurdering av faktorer som er viktige for fremtidig verdiutvikling av eierposten i FINN.no.

 

Styrker Svakheter  

FINN har en meget sterk markedsposisjon i
markedet og har således høye marginer
(Danske Bank).

FINN forstår "consumer internett atferd" og er
dyktige på  å tiltrekke seg trafikk. (Danske Bank)


Det stilles spørsmålstegn ved Finns konkurransedyktighet på mobil
(Danske Bank, SEB, Barclays og DNB).

Carnegie frykter at FINN taper markedsandeler på grunn av
mangel på nye reklameverktøy for "brand advertising". Det
forventes at dette vil endre seg innen få kvartaler. Således
forventer analytikeren at denne svakheten nøytraliseres. 

 
Muligheter Trusler  

FINN kan få vekst gjennom å optimere
"monotisasjon" og introdusere nye tjenester
(Danske Bank, Barclays). 

Inntjening fra nye vertikaler (e.g. bilrubrikk,
tjenesterubrikk) representer en mulighet for
ytterligere vekst (Danske Bank, Barclays).


Økt konkurranse fra sosiale medier, for eksempel
Facebook, er en vesentlig trussel for FINN (Danske Bank, Barclays)

Mer generelt nevnes konkurranse fra nye løsninger/tjenester
som en trussel (DNB).

Svakere makroøkonomi i Norge er negativt for FINN (SEB).
 
 

 

For fremtidig måling av virkelig verdi av FINN.no vil den samme metodikk anvendes. Måling skjer kvartalsvis og verdsettelsesdatoen settes til samme dato som den mest oppdaterte analyserapporten i utvalget. Analysen gjennomføres av Sparebank1 Markets.

Polaris Media publiserte børsmeldinger i 2015 vedrørende salget av aksjene og overgang til virkelig verdi. Disse kan leses her.

 

Legg til i min rapport