Note 13. Gjeld, risiko mv.


Konsernet vurderer regelmessig kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Øvrig fri likviditet er plassert i bank. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene. 

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av i all hovedsak av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 210,6 mill., hvorav 15,5 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (ned fra 25 i 2014.) Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Med bakgrunn Polaris Medias solide likviditet og kontantstrøm, ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal ble redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2015 og forrige år framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

    2015 2014                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen   304 332 345 170  
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale   -3 454 -3 660  
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag)   39 067 34 432  
Bankinnskudd   -210 590 -218 077  
Bundne bankinnskudd   15 294 11 592  
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen  1) 144 649 169 457  
         
12 måneders rullerende EBITDA   189 692 243 804  
Utbytte fra tilknyttede selskaper   53 009 96 624  
EBITDA som i låneavtalen   242 702 340 428  
         
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA   0,6 0,5  
         
Krav til egenkapital        
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012   63,5 % 39,9 %  
Minimumskrav lånevilkår (covenant)   32,5 % 32,5 %  
Margin til lånevilkår (%-poeng)   31,0 % 7,4 %  

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2015            
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
    2015 2014
Låntaker  Lånebeløp Saldo 31.12.2015 Avdrag (kvartal) Avdrag Rentekostnad Rentekostnad
Polaris Media ASA 575 000 272 510 8 000 32 000 10 026 12 198
Polaris Trykk Harstad AS 20 000 500 500 500 90 218
Nordavis AS 4 300 0 0 0 43 18
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim 0 66 935 NA 6 567 2 252 1 456
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld) 0 -39 067 0 0 0 0
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale 599 300 300 878 8 500 39 067 12 411 13 891

 

Forfallsstruktur låneengasjement 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Polaris Media ASA 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
Polaris Trykk Harstad AS 500 0 0 0 0 0
Polaris Trykk Trondheim 6 567 6 769 6 978 7 193 7 414 7 643
Sum avdragsbetaling år 39 067 38 769 38 978 39 193 39 414 39 643
Restgjeld 31.12. 261 812 223 043 184 065 144 873 105 458 65 815


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. Nordavis AS sitt lån er innfridd i 2015. 


Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Det ble i juni 2014 inngått en 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale   2015 2014  
Resulatført i regnskapet   796 1 345  
         
Virkelig verdi 31.12   -3 454 -3 660  
Virkelig verdi 01.01   -3 660 -1 220  
Andre inntekter og kostnader   206 -2 439  
         
Effekter av renteendring (+/- 1%)   2015 2014  
Resultat (+/-)   669 618  
Egenkapital   1 109 2 190  
         
Finansposter                                                                               
Finansinntekt        
Renteinntekt   3 179 3 573  
Mottatt aksjeutbytte   1 256 689  
Gevinst realisasjon av aksjer 1   14 386 39 632  
Vurdering av skjer i Finn.no til virkelig verdi 2   956 518 0  
Andre finansinntekter 3   -614 625  
Sum finansinntekt   974 726 44 519  
         
Finanskostnad        
Tap realisasjon aksjer   0 0  
Andre finanskostnader   3 108 1 708  
Sum andre finanskostnader   3 108 1 708  
Renter lån   12 411 13 819  
Resultatført rentebytteavtale   796 1 345  
Rentekostnad   184 243  
Sum rentekostnad   13 391 15 480  
         
Sum finanskostnader   16 499 17 188  
         
Netto finansposter   958 227 27 331  

1)  Polaris Media solgte 22.12.2015 0,13% av aksjene i Finn.no AS for 15 mill. Regnskapsmessig gevisnt var 14,3 mill. I 2014 solge Polaris Media samtlige  egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.
2) Se note 11 for ytterligere informasjon
3) I andre kvartal 2015 har Sunnmørsposten kjøpt 1368 aksjer i Fjordtrykk AS. Polaris Medias samlede eierandel ble dermed 57,54% i Fjordtrykk AS og det heleide datterselskapet Fjordabladet L/L. Fjordtrykk AS er fra juni 2015 konsolidert som datterselskap ihht. IFRS 3. I den forbindelse har konsernet resultatført en verdiøkning på tidligere eierandeler i Fjordtrykk AS på til sammen 1,2 mill. og er bokført under andre finansinntekter. Pr Q3 er tidligere inntektsføring av resultatandeler i Fjordtrykk reversert på til sammen 2,7 mill. som følge av at Polaris Media oppnådde kontroll i Fjordtrykk AS. Nettoeffekten er en kostnadsføring på 1,5 mill. under andre finansinntekter. 


Operasjonelle leieavtaler
Dette består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

År Husleie avtaler IT relaterte forpliktelser Andre finansielle forpliktelser        Sum                                                                                                                                                                                                                               
2016 55 862 9 514 12 124 77 501  
2017 56 091 1 212 9 017 66 320  
2018 55 444 0 8 819 64 262  
2019 52 745 0 8 507 61 253  
Etter 2019 315 536 0 41 029 356 565  
Sum 535 677 10 726 79 497                 625 901  

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen AS har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

      2015 2014                                                                                                                                                                                                                               
      Nåverdi Nåverdi  
Innen et år     8 489 8 005  
Mellom 1 og 5 år     33 955 32 023  
Etter 5 år     33 955 40 023  
Sum mimimumsleie     76 400 80 051  
Fratrukket finanskostnad     -9 464 -12 749  
Nåverdi av minimumsleie       66 935 67 297  

 

 

 

Legg til i min rapport