Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon


Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 15. februar 2017. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak av Generalforsamlingen den 10. mai 2017.

Legg til i min rapport

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper


Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to relevante standarder utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 9 finansielle instrumenter
Standarden erstatter IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter ny standard skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode; virkelig verdi eller amortisert kost. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik nåværende standard. Standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets regnskaper.

IFRS 15 inntektsføring.
IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder (ikrafttredelse 1.1.2018 eller tidligere). Standarden er ved avleggelse av regnskapet ikke godkjent av EU. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden. Dette prinsippet er operasjonalisert gjennom innføring av en femstegsmodell. Nedenfor følger en overordnet vurdering av status til Polaris Media i forhold til prinsippene i denne femstegsmodellen. Polaris Media planlegger overgang til standarden fra 1.1.2018. Polaris Media har ikke tatt endelig stilling til implementeringsmetode. 

En overordnet vurdering tilsier at konsernet har prosesser som er i overensstemmelse med den nye standardens krav til vurdering av inntekter fra kundekontrakter og inntektsføring. 

Polaris Media forventer ikke at en overgang til IFRS 15 vil ha implikasjoner fra covenant-krav. Den forventes ikke å medføre endringer i forhold til kostnadsføring innenfor rammene av dagens provisjonsbaserte systemer. Imidlertid kan det antas at rutiner for allokering av rabatterte transaksjonspriser ved bundling-salg kan påvirke rapporteringen av fordeling av annonseinntekter og tilhørende KPI/ARPU-mål. Effekten ventes likevel være lav. Generelt vil endring i annonseprodukter og prising av disse kunne medføre endring i rutiner og prosesser.

 

5-stegsmodell IFRS 15
Hovedkrav IFRS 15
Foreløpig status IFRS 15
Polaris Media ASA
1) Identifisering av
kundekontrakter
IFRS 15: En kundekontrakt
eksisterer når det foreligger en
rettskraftig avtale mellom to
eller flere parter. Kontrakten må
ha en forretningsmessig substans.
Dette punktet anses ikke å ha noen
implikasjoner for dagens praksis
2) Identifisering av
separate
leveringsforpliktelser
 

IFRS 15: Foretak skal ved
inngåelse av en kontrakt med
en kunde identifisere de ulike
leveringsforpliktelsene, som til
sammen vil utgjøre de totale
forpliktelsene i kontrakten.
Leveringsforpliktelsene kan
fremgå eksplisitt i avtalen med
kunden, eller implisitt i form av
lovpålagte krav eller forpliktelser
som følger av bransjenormer. 
 
Polaris Medias foreløpige vurdering er at de
ulike bundlede produktene vil medføre en
identifisering av flere leveringsforpliktelser.
Dette punktet anses likevel ikke å ha noen
praktiske implikasjoner for dagens praksis
da periodiseringen av inntektene vil tilsvare
nåværende praksis. Medievirksomhetene i
Polaris Media selger ensartede produkter som er
separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende
bransjenormer.
3) Fastsettelse av
transaksjonsprisen
 
IFRS 15: Transaksjonsprisen
representerer vederlaget som
selskapet forventer å motta.
Transaksjonsprisen blir ikke
justert for kredittrisiko og
inkluderer ulike elementer,
som blant annet tidsverdien
av penger ved lange kontrakter
og hvorvidt oppgjør skjer i penger.

Salg av varer og tjenester skjer i hovedsak mot
oppgjør i kontanter. Annonsesalg kan også skje
mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller
innregnes inntekten med en lik og motsvarende
kostnad innregnet som kostnad solgte varer/tjenester,
justert for eventuelle kontantbetalinger.
Virksomhetene i Polaris Media har i svært liten eller
ingen grad kundekontrakter med separate leveranser
som går over 12 mnd. Korreksjon for tidsverdi
av penger anses derfor ikke for en aktuell
problemstilling. Det opereres i svært liten grad med
salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige
kampanjer på dags- eller månedsbasis.

Inntekt relatert til annonsering solgt (for
eksempel som et banner) på et nettsted skal
innregnes jevnt over den periode banneret
fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter
er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger
en annonse på et nettsted klikkes slik at brukeren
sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom
data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert
"klikk" i den periode dette fant sted, og skal ellers
innregnes som for banner.

For salgskampanjer der kunden kan oppnå
tilleggsfordeler/rettigheter/gaver ("material
rights") trengs en nærmere gjennomgang.

4) Allokering av
transaksjonsprisen på
separate leveringsforpliktelser
IFRS 15: Transaksjonsprisen
skal allokeres på de ulike
leveringsforpliktelsene basert på
deres relative frittstående
salgspriser. Ved fastsettelse av
frittstående salgspriser skal et
foretak, dersom slik informasjon
er tilgjengelig, basere seg på
observerbar informasjon. 

Dette punktet anses å ha implikasjoner for
dagens praksis. Innenfor annonsesalg kan
produktene selges hver for seg eller i rabatterte
pakker. Salgsvederlaget fra produkter solgt som
pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles
til de ulike produkter som er solgt som om de
var solgt hver for seg. Det antas imidlertid noe
ulik praksis for allokering av pris og rabatt ved
pakkesalg. 

Medievirksomhetene i konsernet samarbeider
med ulike allianser spesielt innenfor
annonseområdet, og opptrer som prinsipal eller
agent i ulike sammenhenger. Dersom selskap i
Polaris Media opptrer som prinsipal skal
inntektene og tilhørende kostnader innregnes
brutto. I de tilfeller Polaris Media opptrer som
agent er det bare provisjonselementet i inntekten
som innregnes. Polaris Medias foreløpig vurdering
er at klassifiseringen som prinsipal eller agent
ikke vil påvirkes i vesentlig grad ved innføringen
av IFRS 15. 

Salgsalliansene finansierer i stor grad sin
virksomhet basert på provisjoner. Inntektsføring
skjer på publiseringsdato eller innrykk.
Byråprovisjoner kostnadsføres symmetrisk med
inntektsføring, det samme gjelder
løssalgsprovisjoner og provisjon knyttet til
Finn.no. Polaris Media anser at det ikke vil
være vesentlige effekter på dette området
ved implementering av IFRS 15. 

5) Inntektsføring ved
oppfyllelsen av
leveringsforpliktelser
IFRS 15: Et foretak oppfyller en
leveringsforpliktelse ved å
overføre kontroll av den lovede
varen eller tjenesten til kunden.
Overføring av kontroll kan skje
på et bestemt tidspunkt eller
over tid. En leveringsforpliktelse
anses som oppfylt på et
bestemt tidspunkt med mindre
den oppfyller visse kriterier.

Anses ikke å medføre endringer. Varer og
tjenester faktureres løpende og bokføres
som inntekter på publiseringsdato (annonser)
eller utstedelsesdato (abonnement/løssalg).
Inntekter fra en online annonsekampanje på et
nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden
eller den periode annonsen fremvises på
nettstedet. Trykkeri- og distribusjonstjenester
faktureres og inntektsføres løpende ved
oppfyllelse av leveranse. 

 

Fram til overgangen til IFRS 15 vil Polaris Media gjennomgå egne prosesser der det antas å være behov for å gjøre justeringer i forhold til standardens krav. Vår foreløpige vurdering er at dette vil kunne dreie seg om 1) enhetlige prosesser for fordeling av inntekter og rabatter på riktige inntektsbærere ved bundling-salg, 2) enhetlige prosesser for inntektføring knyttet til salg av rådgivnings- og produksjonstjenester som går over en viss tid innen særlig bildeproduksjon eller tekstproduksjon knyttet til innholdsmarkedsføring der sluttproduktet har lav alternativ anvendelse, men dette anses å være en liten problemstilling, 3) avklare at salgsallianser har prosesser i overensstemmelse med IFRS 15 fra overgangstidspunktet, 4) forberede eventuelle behov for systemtekniske tilpasninger i forhold til booking og fakturering og 5) gjennomgå nye rutiner for å bevisstgjøre egen salgsorganisasjon på implikasjonene av standarden. 

IFRS 16 – Leieavtaler
IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost. I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

Da konsernet leier flere av sine selskapslokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke konsernets balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie. Videre vil konsernets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode.

Investeringer i felleskontrollert ordning
En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. 22.12.2015 opphørte betydelig innlytelse i det tilknyttede selskapet Finn.no AS og overgangen til IAS 39 foregikk etter bestemmelsen i IAS 28.22. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding
Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg, er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 3. Estimater og sentrale vurderinger


Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet

Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de angjeldende eiendeler og gjeld i fremtidige perioder. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være;

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7 og 8
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Avskrivninger, se note 7 og 8
Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid og dette danner grunnlaget for årlige avskrivinger i resultatregnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av erfaring og skjønnsmessige vurderinger. Vurdering av levetiden for kunderelasjoner og trykkeriutstyr er det som har størst betydning for avskrivingene i resultatet.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 11
Finansielle eiendeler er klassifisert etter IAS 39 som "Tilgjengelig for salg".

Legg til i min rapport

Note 4. Driftssegmenter

 

                 20162015                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 743 619814 801 
Polaris Media Nordvestlandet 352 362372 829 
Polaris Media Nord-Norge 222 853233 896 
Polaris Trykk 355 821358 271 
Andre 3 5075 945 
Eliminering -157 423-161 325 
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 17 446136 181 
Polaris Media Nordvestlandet 7 03826 634 
Polaris Media Nord-Norge 11 86618 854 
Polaris Trykk 39 58643 520 
Andre -34 007-35 506 
Sum EBITDA 41 928189 692 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen -4 790109 818 
Polaris Media Nordvestlandet 1 035-78 793 
Polaris Media Nord-Norge 5 4299 543 
Polaris Trykk -58 641-5 530 
Andre -47 571-48 374 
Sum EBIT -104 537-13 336 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 1 096 2131 165 621 
Polaris Media Nordvestlandet 61 171-40 438 
Polaris Media Nord-Norge 83 03588 736 
Polaris Trykk 243 606305 625 
Andre 181 652202 138 
Eliminering 319 350404 729 
Sum anleggsmidler 1 985 0272 126 411 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 347 138369 723 
Polaris Media Nordvestlandet 62 89069 521 
Polaris Media Nord-Norge 43 18135 777 
Polaris Trykk -21 014-12 256 
Andre 659 860672 685 
Eliminering -739 687-769 267 
Sum omløpsmidler 352 368366 183 

 

Legg til i min rapport

Note 5. Driftsinntekter

 

                  20162015                                             
Annonseinntekter    
Papir 460 627535 246 
Digitalt 192 161234 480 
Radio 2 8483 218 
Sum annonseinntekter 655 636772 944 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 485 908462 329 
Løssalgsinntekter 51 67856 949 
Sum abonnementsinntekter 537 586519 277 
     
Aviser 128 648136 902 
Siviltrykk 68 55664 064 
Sum Trykkeriinntekter 197 204200 966 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 49 39447 530 
Pressestøtte 22 46621 829 
Husleie 1 7881 816 
Andre driftsinntekter 1) 56 66660 055 
Sum øvrige inntekter 130 313131 230 
     
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler


Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger  (ekskl. i Stjørdalens Blad). Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen avviklet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger med virkning fra 1.1.2015. Den positive regnskapsmessige effekten av denne avviklingen inkludert inntektsføring av premiefond ble 19,4 mill. Per 31.03.2015 inntektsførte selskap i Polaris Media Nord-Norge premiefondmidler med 2,3 mill, tilsvarende i Polaris Trykk Harstad  med 0,7 mill. Samlet effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger og inntektsføring av premiefondsmidler ble pr 31.03.2015 22,5 mill. 

Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2016.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20162015                                                        
Diskonteringsrente 2,60%2,70% 
Forventet avkastning 2,60%2,70% 
Lønnsregulering 2,50%2,25% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

 

 Pensjonskostnad                    20162015                                                                  
Årets pensjonsopptjening 1 6941 660 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -26-19 080 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 1 056988         
+Administrasjonskostnader 832938 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 265240 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 3 821-15 254 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 045-7 220 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 0583 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 34 7632 747 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 39 13230 471 
Andre pensjonskostnader 7 83812 576 
Totale pensjonskostnader i resultat 78 51023 903 
     
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen 6 48725 634 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 2428 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 429413 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2016 2015                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1385 95858 780444 738472 82672 755545 580 
Brutto pensjonsforpliktelse Stjørdalens Blad 1.13 262 3 262  0 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 2724221 6941 3483121 660 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen10 1141 64111 7569 1921 39010 582 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-750-75-57 347-3 913-61 260 
Aktuarmessige gevinster og tap-1 147493-654-15 902-7 975-23 877 
Oppkjøp/(avgang)0000- 1 400-1 400 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 599-2 938-31 538-24 159-2 389-26 548 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12370 78458 398429 182385 95758 780444 738 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1422 7360422 736471 6020471 602 
Brutto Pensjonsmidler Stjørdalens Blad 1.16 82206 822000 
Forventet avkastning på pensjonsmidler10 700010 7009 59409 594 
Aktuarmessige gevinster og tap1 09101 0912 88102 881 
Planendring49049-42 1800-42 180 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 0760-28 076-23 5780-23 578 
Administrasjonskostnader-7 2210-7 221-2 5900-2 590 
Premieinnbetalinger10 231010 2317 00707 007 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12416 3320416 332422 7360422 736 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-45 54858 39812 849-36 77958 78022 002 
Arbeidsgiveravgift07 7297 72907 7457 745 
Avsetning gammel AFP ordning000000 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling087 52987 529055 92655 926 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-15 160-15 1600-15 469-15 469 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-45 548138 49592 946-36 779106 98270 203 
        
Pensjonsmidler i balansen  62 577  54 951 
Pensjonsforpliktelser i balansen  155 523  125 154 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  92 946  70 203 

 1) Til sikring av usikret pensjonsordning er det satt av 17,4 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 
 

Historisk informasjon 20162015201420132012 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 429 182444 738542 018817 274704 660 
Brutto pensjonsmidler 416 332422 736471 602726 291670 350 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 12 84922 00270 41790 98334 310 
        
Estimatavvik 20162015    
 Estimatavvik 6 48725 634    
        
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -4 %5 %0 %0 %10 %0 %
Periodens pensjonskostand -5 %5 %2 %-2 %11 %0 %

 


 
                       20172016                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 11 07410 231 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 9242 527 
Forventet betalinger innskuddspensjon 36 66139 132 
Pensjoner omstillingstiltak  8 4667 210 
Egenandel ansatte -6 232-7 045 
Sum 52 89252 054 

 

Legg til i min rapport

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2016GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35763 63231 629672 250 
Tilgang i året0004 3801 7206 100 
Avgang i året000-10-1 
Utrangering000- 8793-980-9 773 
Reklassifisering0003 3713 7917 161    
Anskaffelseskost 31.12.293 421 240 21243 35762 58836 160675 737 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1089 682043 23320 322153 238 
Periodens avskrivninger012 972011 8757 20632 053 
Periodens nedskrivninger0001 02001 020 
Avgang000-980-98 
Utrangering000-7 993-980-8 973 
Reklassifisering000-2480-248 
Akkumulerte avskrivninger 31.120102 654047 79026 548176 992 
Bokført verdi 31.12293 421137 55843 35714 7989 611498 745 
        
2015GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1389 256233 18439 93274 18732 044768 602 
Merverdier ved nye datterselskaper2 0227 0283 4250012 475 
Tilgang i året   6 6504 76311 413 
Avgang i året000-7650-765 
Utrangering000-21 851- 7 386-29 237 
Reklassifisering0005 4102 2087 619 
Anskaffelseskost 31.12.391 278240 21243 35763 63231 629770 108 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1076 695048 52618 480143 701 
Periodens avskrivninger012 988014 8579 19837 043 
 Periodens nedskrivninger97 857002 41429100 301 
Avgang000-7130-713 
Utrangering000-21 851-7 386-29 237 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1297 85789 682043 23320 322251 095 
Bokført verdi 31.12293 421 150 53043 35720 39811 307519 013 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media gjennomfører en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendler med udefinerbar levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år er benyttet også for 2016. Testene er i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2017-2021. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på i snitt 8,8% (10,2%) og en WACC etter skatt på 6,9% (7,9%). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 4,75% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Polaris Media har for 2014 og i 2015 foretatt betydelige nedskrivninger av eiendeler etter IAS 36.10 på tilsammen 158 mill. Nedskrivningstestene utført i 2016 viser at det per 31.12.2016 ikke er grunnlag for ytterligere nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36. Beregningene forutsetter imidlertid at de kontantstrømgenererende enhetene gjennomfører vedtatte omstillingsprosjekter for den neste 3-årsperioden.

Legg til i min rapport

Note 8. Varige driftsmidler

 

2016                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 736 60683 0167 433827 055 
Tilgang i året 36 3490036 349 
Avgang i året -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -2 146-5 0150-7 161 
Anskaffelseskost 31.12 756 49078 0017 433841 924 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 430 91542 6840473 599 
Periodens avskrivninger 51 8074 454056 261 
Periodens nedskrivninger 57 1320057 132 
Avgang -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -54600-546 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 524 99147 1380572 129 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0102 2712 281 
Bokført verdi 31.12 231 50030 8525 162267 514 
       
2015 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 907 52783 1567 433998 117 
 Anskaffelseskost pr 1.1 i nye selskaper i AAG 3 28454603 830 
Tilgang i året 54 217-230053 987 
Avgang i året -62800-628 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering -7 303-3160-7 619 
Anskaffelseskost 31.12 736 76683 0167 433827 215 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 589 74938 0820627 831 
 Akkumulerte avskrivninger per 1.1 i nye selskap i AAG 1 69425101 945 
Periodens avskrivninger 55 1634 082059 245 
Periodens nedskrivninger 6 438006 438 
Avgang -1 38800-1 388 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering 112-11200 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 431 43642 1630473 599 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0152 2712 286 
Bokført verdi 31.12 305 33040 8385 162351 331 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10% Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Per 31.12.2016 er det foretatt nedskrivning av bokført verdi av trykkeriutstyr ved Polaris Trykk Trondheim på 56,9 mill. Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten. For beregning av nedskrevet beløp er det benyttet identiske forutsetninger og fremgangsmåte som for immaterielle eiendeler og goodwill etter IAS 36, se i note 7. Nedskrivninger i 2015 gjelder utrangering av materiell og løsøre både i forbindelse med flytting fra gammelt hovedkontor på Heimdal til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum, samt utrangering av gammelt materiell ved ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim.

Legg til i min rapport

Note 9. Datterselskap


Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10.

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Adresseavisen Gruppen ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Adressa Distribusjon ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Troms Folkeblad ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Nordavis AS 1Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid I Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
Inord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Johan Tillers vei 1-5 AS 2Datterdatter01.10.2008Trondheim100 % 


1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

2) I andre kvartal 2015 er det inngått en kjøpsavtale med Norgesgruppen om salg av samtlige aksjer i Johan Tillers vei 1-5 AS. Endelig gjennomføring av kjøpet forutsetter innfrielse av forbehold.
Inntil forbeholdene er avklart betaler Norgesgruppen en månedlig opsjonspremie til Polaris Media. Selskapet Johan Tillers vei 1-5 AS er derfor klassifisert som holdt for salg.
I forbindelse med klassifiseringen som holdt for salg er det ikke innregnet gevinst eller tap i oppstillingen over andre inntekter og kostnader.   

Legg til i min rapport

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%). I 2015 inngår i resultatandelen en positiv engangseffekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 2,4 mill. Aksjeposten i Finn.no AS er bokført som finansielt anleggsmiddel (se note 11).

 

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 03740210 27129 137 
Goodwill 028 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41011 61463 253 
        
2016       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 03 5165824864 584 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-53600-536 
Årets resultatandel 02 980582 4864 048 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 033 2556 93612 70152 894 
Tilgang 00000 
Årets resultatandel 02 9805824864 048 
Omklassifisering som følge av endret eierandel 000-1 050-1 050 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen 0-2 660-490-480-3 630 
Balanseført verdi 31.12 033 5757 02911 66452 267 
        
        
2015       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 44 5341 7321 0512 51749 834 
Avskriving merverdier 0-63900-639 
Årets resultatandel 44 534 1 0931 0512 51749 196 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 62 15832 1627 74712 187114 254 
Tilgang i perioden 0001 9901 990 
Årets resultatandel 44 5341 0931 0512 51749 197 
Omklassifisisering som følge av endret eierandel -56 24200-3 295-59 537 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -50 4490-1 862- 698-53 009 
Balanseført verdi 31.12 033 2556 93612 70152 893 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus med utgiversted i Trondheim og på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter         20162015                                                                       
Salgsinntekter 72 56378 836 
Kostnader 57 78760 054 
Av- og nedskrivinger 9 0798 942 
Netto finansposter -1 640-2 312 
Skatt -5 5913 819 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  9 6473 709 
     
Konsernerts andel (50%) 4 8241 855 
     
Balanseposter 20162015 
Anleggsmidler 89 78086 253 
Omløpsmidler 27 54534 227 
Kortsiktig gjeld 6 2266 617 
Langsiktig gjeld 60 09571 779 
Egenkapital 51 00442 083 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 25 50221 042 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 19 27616 728 
Konsernets andel 9 6388 364 

 

 

Legg til i min rapport

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

          20162015                     
Verdi per 1.1 1 094 78978 136 
Tilgang 8 1021 017 046 
Avgang -20 250-30 
Verdiendringer -74 0500 
Verdiendringer over egenkapitalen 15 787-362 
Verdi per 31.12 1 024 3791 094 789 
     
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 73517 735 
Cxense ASA 60 22358 471 
Fanbooster AS 3 0002 000 
Finn.no AS 938 0001 011 000 
Andre aksjer 5 4225 583 
Sum aksjer i andre selskaper 1 024 3791 094 789 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg og er bokført til virkelig verdi.

Polaris Media eier per 31.12.2016 5,23% av aksjene i Cxense ASA. I juni 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA for 27,2 mill. og bokførte en gevinst på 6,7 mill. Polaris Media har i 3. kvartal 2016 kjøpt 13 866 aksjer i en reparasjonsemisjon til kurs 120 per aksje. Polaris Media innløste også i november 2016 35 000 warrants til innløsningskurs 130 per aksje. Samlet er det kjøpt aksjer i Cxense ASA for 6,2 mill. i 2016.

Polaris Media eier per 31.12.2016 10% av Fanbooster AS. Polaris Media deltok i en rettet emisjon i Fanbooster AS i september 2016 og tegnet seg for 359 712 aksjer for tilsammen 1,0 mill. til kurs 2,78 per aksje.

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2016 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("aksjer tilgjengelig for salg") etter IAS 39.9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2016 beregnet til 938 (1 011) mill., som dermed er 73 mill. lavere enn verdien ved førstegangsinnregning 31.12.2015.

Analysene av verdien av FINN.no AS indikerer at verdinedgangen både er varig og betydelig, og tilfredsstiller kravene i IAS 39.58-62 til objektive indikasjoner på verdifall. Tapet på 73 mill. er derfor per 31.12.2016 reklassifisert fra egenkapitalen til resultatet etter IAS 39.67-70 og er bokført som finanskostnad (se note 13).

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell nedenfor).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene.

I analysene som ligger til grunn for verdivurderingen per 31.12.2016 pekes det på to viktige årsaker til verdinedgangen fra forrige årsskifte. De kan oppsummeres slik:

1) EBITDA i FINN.no har underprestert sammenlignet med forventingene til analytikerne, og estimatene fremover er tatt ned hovedsakelig som følge av en forventning om høyere IT- og markedsføringskostnader, samt økte investeringer.

2) Økt konkurranse fra Letgo og Facebook Marketplace. Det presiseres at FINN.no med sin sterke og etablerte posisjon ikke forventes å bli betydelig berørt, men at usikkerheten har økt.

Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper.

Figurene nedenfor viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2016 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2017. Det er relativt sterk konsistens i analytikerestimatene både for 2016 og 2017. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk som ved førstegangsinnregningstidspunktet. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel: 


Utvikling av analytikerestimatene for EBITDA gjennom 2017 ved de ulike rapporteringspuntkene:

Figuren over viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2016. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2017 ble tatt betydelig ned i starten av 2016. Selv Barclays har hatt en liten annen forventingsutvikling enn de fire andre gjennom 2016, virker det som om man ved utgangen av 2016 er mer samstemt i synet på EBITDA-forventnigene til FINN.no AS for 2017.

 

Vurdering av virkelig verdi pr 31.12.2016 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2016E
 
Meglerhus31.12.201531.12.201631.12.201531.12.2016 
Carnegie         12 46311 05517,015,7 
DNB 7 9808 84011,313,0 
Barclays9 71510 19314,013,0 
SEB11 1248 84415,012,5 
Danske Bank9 5268 667n/a14,1 
Snitt10 1629 52014,313,7 Selv om verdien av FINN.no AS er lavere enn ved førstegangsinnregning, ligger det implisitt i verdsettelsen av FINN.no fortsatt forventninger om god lønnsomhet og vekst. De sentrale verdidriverne i analysene til meglerhusene er oppsummert i tabellen nedenfor etter en «SWOT-basert» tilnærming, og utgjør en kvalitativ vurdering av faktorer som er viktige for fremtidig verdiutvikling av eierposten i FINN.no.

 

StyrkerSvakheter 

FINN har en meget sterk markedsposisjon i
markedet og har således høye marginer
(Danske Bank).

FINN forstår "consumer internett atferd" og er
dyktige på  å tiltrekke seg trafikk. (Danske Bank)


Det stilles spørsmålstegn ved Finns konkurransedyktighet på mobil
(Danske Bank, SEB, Barclays og DNB).

Carnegie frykter at FINN taper markedsandeler på grunn av
mangel på nye reklameverktøy for "brand advertising". Det
forventes at dette vil endre seg innen få kvartaler. Således
forventer analytikeren at denne svakheten nøytraliseres. 

 
MuligheterTrusler 

FINN kan få vekst gjennom å optimere
"monotisasjon" og introdusere nye tjenester
(Danske Bank, Barclays). 

Inntjening fra nye vertikaler (e.g. bilrubrikk,
tjenesterubrikk) representer en mulighet for
ytterligere vekst (Danske Bank, Barclays).


Økt konkurranse fra sosiale medier, for eksempel
Facebook, er en vesentlig trussel for FINN (Danske Bank, Barclays)

Mer generelt nevnes konkurranse fra nye løsninger/tjenester
som en trussel (DNB).

Svakere makroøkonomi i Norge er negativt for FINN (SEB).
 
 
Legg til i min rapport

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2016     NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 024 3790001 024 379 
Andre langsiktige fordringer 22 002 86202 862 
Fordringer  22 00147 7500147 750 
Bankinnskudd   00190 7800190 780 
Sum finansielle fordringer   1 024 3790341 39201 365 711 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14202 4380262 341264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 76938 769 
Leverandørgjeld   00049 40149 401 
Annen kortsiktig gjeld 17 000350 884350 884 
Sum finansiell gjeld   02 4380701 394703 833 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      60 223 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -2 438 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      964 156 
          
2015 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0001 4951 495 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 094 7890001 094 789 
Andre langsiktige fordringer 22 002 22802 228 
Fordringer  22 00140 2450140 245 
Bankinnskudd   00210 5900210 590 
Sum finansielle fordringer   1 094 7890353 0631 4951 449 347 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 4540300 878304 332 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00039 06739 067 
Leverandørgjeld   00055 40655 406 
Annen kortsiktig gjeld 17 000319 947319 947 
Sum finansiell gjeld   03 4540715 298718 752 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      58 471 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 454 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 036 318 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20162015                                                                             
 Billån, boliglån og andre lån til ansatte 1 1902 016 
 Andre langsiktige fordringer1 672212 
 Sum andre langsiktige fordringer2 8622 228 

 

Legg til i min rapport

Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 190,8 mill., hvorav 18,0 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 18 dager (ned fra 19 i 2015). Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.

2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger  EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS).

Lånets løpetid og nedbetalingsplan går til juli 2024. Avdrag per kvartal er 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2016 og forrige år  fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS.  Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.

  20162015                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 264 779304 332 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale 0-3 454 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 38 76939 067 
Bankinnskudd -190 780-210 590 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 112 769129 355 
     
12 måneders rullerende EBITDA (korrigert for omstillingskostnader) 120 006180 239 
Utbytte fra FINN.no AS 37 22850 449 
EBITDA som definert i låneavtalen 157 234230 689 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,70,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 60,7%63,5% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 28,2%31,0% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2016      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20162015
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2016Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000208 6908 00032 0005 40310 026
Polaris Trykk Harstad AS20 00000500390
Nordavis AS4 300000043
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim053 651NA6 5672 0442 252
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)038 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300301 1108 00039 0677 45012 411

 

Forfallsstruktur låneengasjement201720182019202020212022
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS000000
Polaris Trykk Trondheim (leasing)6 7696 9787 1937 4147 6437 879
Sum avdragsbetaling år38 76938 97839 19339 41439 64339 879
Restgjeld 31.12.262 341223 363184 171144 756105 11365 235


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. Nordavis AS sitt lån er innfridd i 2015. 


Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Det ble i juni 2014 inngått en 10 årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad  AS utløp i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen  framgår av tabellen nedenfor.

 

Rentebytteavtale 20162015 
Resulatført i regnskapet 874796 
     
Virkelig verdi 31.12 -2 438-3 454 
Virkelig verdi 01.01 -3 454-3 660 
Andre inntekter og kostnader 1 016206 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%)    
Resultat (+/-) 511511 
Egenkapital 1 1591 159 
     
Finansposter                                                                           
Finansinntekt    
Renteinntekt 2 6523 179 
Mottatt aksjeutbytte 39 4851 256 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 6 65814 386 
Vurdering av skjer i Finn.no til virkelig verdi 2 0956 518 
Andre finansinntekter  851-614 
Sum finansinntekt 49 647974 726 
     
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 00 
Andre finanskostnader 3 75 2593 108 
Sum andre finanskostnader 75 2593 108 
Renter lån 7 45012 411 
Resultatført rentebytteavtale 874796 
Rentekostnad 97184 
Sum rentekostnad 8 42113 391 
     
Sum finanskostnader 83 68016 499 
     
Netto finansposter -34 033958 227 

1)  I andre kvartal 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA til totalt kr 27,2 mill. Dette ga en gevinst på kr 6,7 mill. I fjerde kvartal 2015 solgte Polaris Media 0,13% av aksjene i FINN.no AS for 15 mill. Regnskapsmessig gevinst som følge av salget var 14,3 mill.

2) Se note 11 for ytterligere informasjon

3) I 2016 består beløpet i hovedsak av nedskrivninger på aksjer i FINN.no AS på kr 73 mill.


Operasjonelle leieavtaler

Dette består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.       

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201759 23510 9212 75572 911 
201859 1211 53078661 437 
201957 321032857 649 
202057 092014457 206 
Etter 2020324 6850455325 139 
Sum557 45312 4524 437574 342 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen AS har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressens forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20162015                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 4898 489 
Mellom 1 og 5 år  33 95533 955 
Etter 5 år  25 46733 955 
Sum mimimumsleie  67 91176 400 
Fratrukket finanskostnad  -7 542-9 464 
Nåverdi av minimumsleie    60 36967 297 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20162015                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 240 690272 510 
Pantesikret gjeld per 31.12 240 690272 510 
     
Adresseavisen Gruppen AS 117 858117 858 
Harstad Tidende Gruppen AS 73 09973 099 
Polaris Trykk AS                  171 629171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 87747 877 
Sum 713 055713 055 
     
     
Konsernets garatier er hovedsaklig relatert til husleie (35,5 mill) og skattetrekk (38,5 mill).    
 
Garantiansvar 20162015 
Garantier konsernselskaper 73 93381 315 
Sum 73 93381 315 

 

Legg til i min rapport

Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20162015                                                                              
Distribusjonskostnader 164 159161 807 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 67 90787 315 
Telefon og porto 16 74019 809 
Reisekostnader 27 01731 068 
IT-kostnader 42 51843 352 
IT og kontorkostnader 10 98812 666 
Drift bygninger og driftsmidler 94 33193 476 
Tap på fordringer 1602 394 
Annen driftskostnad 28 47938 809 
Sum 454 449492 925 

 

Legg til i min rapport

Note 16. Varekostnad

 

                 20162015                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 144 634145 524 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 43 22147 299 
Andre varekostnader 35 63138 248 
Varekostnad 223 486231 072 

 

Legg til i min rapport

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20162015                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 63 03368 122 
Forskuddsbetalt abonnement 117 508114 700 
Feriepenger 68 45570 930 
Annen kortsiktig gjeld 101 88366 190 
herav avsetning sluttpakker 1) 56 22110 700 
Annen kortsiktig gjeld 350 879319 942 
  1) for ytterligere informasjon se note 23. 

 

 

Legg til i min rapport

Note 18. Skattekostnad

 

              20162015                                                                                
Betalbar skatt 8 69511 177 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -36 542-4 644 
Skattekostnad på ordinært resultat -27 8476 533 
     
Årets betalbare skatt 8 69511 177 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -7 043-10 291 
Betalbar skatt i balansen 1 652945 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt -138 570944 891 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 25% (27%) -34 643255 121 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 56 68830 183 
Ikke skattepliktige inntekter -46 738- 262 639 
Effekt av endret skattesats -937-2 348 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -2 218-13 784 
Skattekostnad på ordinært resultat -27 8476 533 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 922647 
Anleggsmidler 8 5726 560 
Pensjonsforpliktelse 27 50617 402 
Avsetninger 10 0856 813 
Aksjer og andre verdipapirer 9 4471 185 
Underskudd til fremføring 3 4285 038 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 562-173 
Sum skatteeffekt av fordeler 60 52237 470 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 8741 041 
Anleggsmidler 59 21969 251 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 8053 388 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 65 89973 681 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -5 377-36 211 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 51 18028 670 
Utsatt skatt 56 55664 880 
Netto utsatt skatt -5 377-36 210 

 

Legg til i min rapport

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20162015                                                              
Lønn og feriepenger1)637 020637 519 
Arbeidsgiveravgift 81 05185 182 
Pensjonskostnader2)78 51023 903 
Annen personalkostnad 13 16615 175 
Sum 809 748761 779 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 848888 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20162015 
Lovpålagt revisjon 1 2451 201 
Andre attestasjonstjenester 197168 
Skatterådgivning 335332 
Andre tjenester utenfor revisjonen 8082 
Sum 1 8571 783 

1) Herav frivillig avgang på 44,6 mill i 2016 og 13 mill i 2015.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 33,5 mill i 2016 og positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 22,5 mill. i lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen i 2015. 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2016 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     153 3052 8354179543914 596 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 4342 1752212572512 905 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth  3601 934117240632 354 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 1 3111 8011562172282 402 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 1 3111 9401902331842 547 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 3 3112 0922102452132 761 
         
2015 Antall aksjerLønn1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 9452 84608553804 081 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 18302642512 699 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 09560122631 141 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 9511 80102122282 241 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 9511 93402341842 352 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  2 9512 22002152132 649 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2015 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2015. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). for 2016. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2016 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2015). 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2016 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

5) Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefsredaktør i Adresseavisen AS for Arne Blix 1.5.2015. For informasjon om Arne Blix, se årsrapport for 2015.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og Selskapsledelse kap. 12.

 
              2016                  2015
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183482437234528373
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2052422918522207
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1706623616852220
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17001701680168
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 1705122185085
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 170181881080108
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene (ny i 2016) 732 85085000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas  17001701680168
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg1 3111702419416822190
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 39039000
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Mats Muregård (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2016)*280 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark 00010022122
Styremedlem ansatterepresentant Marianne Leite 850851680168
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 1501515015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 3903939039
Varamedlem ansatterepresentant Hilde Østmoe 15015000
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50023023000
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3838 2727
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3838 3232
Totalt 1 8742822 1561 7152041 919

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og Selskapsledelse kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 20. Nærstående parter

 

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverese sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2016 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2016 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er innngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernet har en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Transaksjoner med Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS er listet opp nedenfor.

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Polaris Media reklassifiserte per 31.12.2015 aksjeposten i Finn.no AS til aksjer tilgjengelig for salg etter IAS 39. Polaris Media anser ikke lenger Finn.no AS å være nærstående med Polaris Media.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

 

          20162015                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 3 022794 
Kjøp fra nærstående part 24 64320 194 
Fordring på nærstående part 7311 495 
Gjeld til nærstående part 7311 011 
Legg til i min rapport

Note 21. Aksjonærforhold

 

Morselskapet har per 31.12.2016 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 81 558 egne aksjer per 31.12.16.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2016 er kr -3,36 (19,18). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2016 er kr 1,00 pr. aksje, tilsammen 48 845 223.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.16 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK                   823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS                   558 9301,1 % 
PARETO AS                   292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20162015                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 109 460101 662 
Avsetning til tap 31.12 -3 559-3 777 
Bokført verdi kundefordringer 105 90097 885 
     
Avsetning til tap 01.01 -3 777-3 725 
Endring avsetning til tap 218-52 
Avsetning til tap 31.12 -3 559-3 777 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 7842 283 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 41 64341 951 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 206 408 
Sum 41 85042 360 
 Sum fordringer i balansen 147 750140 245 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 86 29885 187 
0 - 30 dg 19 11112 144 
30 - 60 dg 3 5101 692 
60 - 90 dg 116304 
90 > dg 4262 336 
Sum
 109 460101 662 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport

Note 23. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. 

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre AvsetningerSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1.55 92621 829 77 818 
Avsatt i perioden49 85351 623313101 789 
Reversert i perioden-14 637-11 711 -26 348 
Benyttet avsetning i perioden-3 337 -5 896 -9 233 
Balanse pr 31.12.201687 80555 908313144 026 

 

Utbetales i 201736 548                                                                                                                                            
Utbetales etter 2017107 477 
Sum144 026 

 

Legg til i min rapport

Note 24. Andre inntekter og kostnader

 

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over egenkapitalen etter IAS 39 og er klassfisert som holdt for salg. Dette er verdier som ved en realisasjon vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i delårsregnskapet fremgår nedenfor.

Konsernet har i tillegg en 10-årig rentebytteavtale inngått i juni 2014 der endringer i virkelig verdi også føres over egenkapitalen. Rentebytteavtalen avregnes kvartalsvis. Avtalen har en hovedstol på 70 mill. der Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. For regnskapsmessig effekt, jfr kontantstrømsikring under andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet. En tidligere rentebytteavtale knyttet til Polaris Trykk Harstad AS utløp i februar 2016.

 

Verdiendring over egenkapitalen  20162015                                    
Cxense ASA1)15 787-362 


1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2016 var på NOK 145 pr aksje.

 

Da verdinedgangen i aksjeposten i FINN.no AS er vurdert å være både varig og betydelig, er verdiendringen reklassifisert fra egenkapitalen og til resultat. Det er derfor ingen verdiendring knyttet til aksjeposten i FINN.no AS ført over egenkapitalen pr 31.12.16. (Jfr note 11 for ytterligere informasjon).

 

 

Legg til i min rapport