Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%). I 2015 inngår i resultatandelen en positiv engangseffekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 2,4 mill. Aksjeposten i Finn.no AS er bokført som finansielt anleggsmiddel (se note 11).

 

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 03740210 27129 137 
Goodwill 028 7654 0085 13037 903 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41011 61463 253 
        
2016       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 03 5165824864 584 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-53600-536 
Årets resultatandel 02 980582 4864 048 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 033 2556 93612 70152 894 
Tilgang 00000 
Årets resultatandel 02 9805824864 048 
Omklassifisering som følge av endret eierandel 000-1 050-1 050 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen 0-2 660-490-480-3 630 
Balanseført verdi 31.12 033 5757 02911 66452 267 
        
        
2015       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 44 5341 7321 0512 51749 834 
Avskriving merverdier 0-63900-639 
Årets resultatandel 44 534 1 0931 0512 51749 196 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 62 15832 1627 74712 187114 254 
Tilgang i perioden 0001 9901 990 
Årets resultatandel 44 5341 0931 0512 51749 197 
Omklassifisisering som følge av endret eierandel -56 24200-3 295-59 537 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -50 4490-1 862- 698-53 009 
Balanseført verdi 31.12 033 2556 93612 70152 893 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus med utgiversted i Trondheim og på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter         20162015                                                                       
Salgsinntekter 72 56378 836 
Kostnader 57 78760 054 
Av- og nedskrivinger 9 0798 942 
Netto finansposter -1 640-2 312 
Skatt -5 5913 819 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  9 6473 709 
     
Konsernerts andel (50%) 4 8241 855 
     
Balanseposter 20162015 
Anleggsmidler 89 78086 253 
Omløpsmidler 27 54534 227 
Kortsiktig gjeld 6 2266 617 
Langsiktig gjeld 60 09571 779 
Egenkapital 51 00442 083 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 25 50221 042 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 19 27616 728 
Konsernets andel 9 6388 364 

 

 

Legg til i min rapport