Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

          20162015                     
Verdi per 1.1 1 094 78978 136 
Tilgang 8 1021 017 046 
Avgang -20 250-30 
Verdiendringer -74 0500 
Verdiendringer over egenkapitalen 15 787-362 
Verdi per 31.12 1 024 3791 094 789 
     
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 73517 735 
Cxense ASA 60 22358 471 
Fanbooster AS 3 0002 000 
Finn.no AS 938 0001 011 000 
Andre aksjer 5 4225 583 
Sum aksjer i andre selskaper 1 024 3791 094 789 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg og er bokført til virkelig verdi.

Polaris Media eier per 31.12.2016 5,23% av aksjene i Cxense ASA. I juni 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA for 27,2 mill. og bokførte en gevinst på 6,7 mill. Polaris Media har i 3. kvartal 2016 kjøpt 13 866 aksjer i en reparasjonsemisjon til kurs 120 per aksje. Polaris Media innløste også i november 2016 35 000 warrants til innløsningskurs 130 per aksje. Samlet er det kjøpt aksjer i Cxense ASA for 6,2 mill. i 2016.

Polaris Media eier per 31.12.2016 10% av Fanbooster AS. Polaris Media deltok i en rettet emisjon i Fanbooster AS i september 2016 og tegnet seg for 359 712 aksjer for tilsammen 1,0 mill. til kurs 2,78 per aksje.

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2016 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("aksjer tilgjengelig for salg") etter IAS 39.9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2016 beregnet til 938 (1 011) mill., som dermed er 73 mill. lavere enn verdien ved førstegangsinnregning 31.12.2015.

Analysene av verdien av FINN.no AS indikerer at verdinedgangen både er varig og betydelig, og tilfredsstiller kravene i IAS 39.58-62 til objektive indikasjoner på verdifall. Tapet på 73 mill. er derfor per 31.12.2016 reklassifisert fra egenkapitalen til resultatet etter IAS 39.67-70 og er bokført som finanskostnad (se note 13).

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell nedenfor).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene.

I analysene som ligger til grunn for verdivurderingen per 31.12.2016 pekes det på to viktige årsaker til verdinedgangen fra forrige årsskifte. De kan oppsummeres slik:

1) EBITDA i FINN.no har underprestert sammenlignet med forventingene til analytikerne, og estimatene fremover er tatt ned hovedsakelig som følge av en forventning om høyere IT- og markedsføringskostnader, samt økte investeringer.

2) Økt konkurranse fra Letgo og Facebook Marketplace. Det presiseres at FINN.no med sin sterke og etablerte posisjon ikke forventes å bli betydelig berørt, men at usikkerheten har økt.

Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper.

Figurene nedenfor viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2016 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2017. Det er relativt sterk konsistens i analytikerestimatene både for 2016 og 2017. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk som ved førstegangsinnregningstidspunktet. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel: 


Utvikling av analytikerestimatene for EBITDA gjennom 2017 ved de ulike rapporteringspuntkene:

Figuren over viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2016. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2017 ble tatt betydelig ned i starten av 2016. Selv Barclays har hatt en liten annen forventingsutvikling enn de fire andre gjennom 2016, virker det som om man ved utgangen av 2016 er mer samstemt i synet på EBITDA-forventnigene til FINN.no AS for 2017.

 

Vurdering av virkelig verdi pr 31.12.2016 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2016E
 
Meglerhus31.12.201531.12.201631.12.201531.12.2016 
Carnegie         12 46311 05517,015,7 
DNB 7 9808 84011,313,0 
Barclays9 71510 19314,013,0 
SEB11 1248 84415,012,5 
Danske Bank9 5268 667n/a14,1 
Snitt10 1629 52014,313,7 Selv om verdien av FINN.no AS er lavere enn ved førstegangsinnregning, ligger det implisitt i verdsettelsen av FINN.no fortsatt forventninger om god lønnsomhet og vekst. De sentrale verdidriverne i analysene til meglerhusene er oppsummert i tabellen nedenfor etter en «SWOT-basert» tilnærming, og utgjør en kvalitativ vurdering av faktorer som er viktige for fremtidig verdiutvikling av eierposten i FINN.no.

 

StyrkerSvakheter 

FINN har en meget sterk markedsposisjon i
markedet og har således høye marginer
(Danske Bank).

FINN forstår "consumer internett atferd" og er
dyktige på  å tiltrekke seg trafikk. (Danske Bank)


Det stilles spørsmålstegn ved Finns konkurransedyktighet på mobil
(Danske Bank, SEB, Barclays og DNB).

Carnegie frykter at FINN taper markedsandeler på grunn av
mangel på nye reklameverktøy for "brand advertising". Det
forventes at dette vil endre seg innen få kvartaler. Således
forventer analytikeren at denne svakheten nøytraliseres. 

 
MuligheterTrusler 

FINN kan få vekst gjennom å optimere
"monotisasjon" og introdusere nye tjenester
(Danske Bank, Barclays). 

Inntjening fra nye vertikaler (e.g. bilrubrikk,
tjenesterubrikk) representer en mulighet for
ytterligere vekst (Danske Bank, Barclays).


Økt konkurranse fra sosiale medier, for eksempel
Facebook, er en vesentlig trussel for FINN (Danske Bank, Barclays)

Mer generelt nevnes konkurranse fra nye løsninger/tjenester
som en trussel (DNB).

Svakere makroøkonomi i Norge er negativt for FINN (SEB).
 
 
Legg til i min rapport