Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2016     NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00000 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 024 3790001 024 379 
Andre langsiktige fordringer 22 002 86202 862 
Fordringer  22 00147 7500147 750 
Bankinnskudd   00190 7800190 780 
Sum finansielle fordringer   1 024 3790341 39201 365 711 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14202 4380262 341264 779 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 76938 769 
Leverandørgjeld   00049 40149 401 
Annen kortsiktig gjeld 17 000350 884350 884 
Sum finansiell gjeld   02 4380701 394703 833 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      60 223 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -2 438 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      964 156 
          
2015 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0001 4951 495 
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 094 7890001 094 789 
Andre langsiktige fordringer 22 002 22802 228 
Fordringer  22 00140 2450140 245 
Bankinnskudd   00210 5900210 590 
Sum finansielle fordringer   1 094 7890353 0631 4951 449 347 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 4540300 878304 332 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00039 06739 067 
Leverandørgjeld   00055 40655 406 
Annen kortsiktig gjeld 17 000319 947319 947 
Sum finansiell gjeld   03 4540715 298718 752 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      58 471 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -3 454 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 036 318 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20162015                                                                             
 Billån, boliglån og andre lån til ansatte 1 1902 016 
 Andre langsiktige fordringer1 672212 
 Sum andre langsiktige fordringer2 8622 228 

 

Legg til i min rapport