Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 190,8 mill., hvorav 18,0 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 18 dager (ned fra 19 i 2015). Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.

2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger  EBITDA (inkl utbytte fra FINN.no AS).

Lånets løpetid og nedbetalingsplan går til juli 2024. Avdrag per kvartal er 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2016 og forrige år  fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS.  Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.

  20162015                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 264 779304 332 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale 0-3 454 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 38 76939 067 
Bankinnskudd -190 780-210 590 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 112 769129 355 
     
12 måneders rullerende EBITDA (korrigert for omstillingskostnader) 120 006180 239 
Utbytte fra FINN.no AS 37 22850 449 
EBITDA som definert i låneavtalen 157 234230 689 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,70,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 60,7%63,5% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 28,2%31,0% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2016      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
  20162015
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2016Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000208 6908 00032 0005 40310 026
Polaris Trykk Harstad AS20 00000500390
Nordavis AS4 300000043
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim053 651NA6 5672 0442 252
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)038 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300301 1108 00039 0677 45012 411

 

Forfallsstruktur låneengasjement201720182019202020212022
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS000000
Polaris Trykk Trondheim (leasing)6 7696 9787 1937 4147 6437 879
Sum avdragsbetaling år38 76938 97839 19339 41439 64339 879
Restgjeld 31.12.262 341223 363184 171144 756105 11365 235


Lånet i Polaris Trykk Harstad AS er innfridd første kvartal 2016. Nordavis AS sitt lån er innfridd i 2015. 


Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Det ble i juni 2014 inngått en 10 årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad  AS utløp i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen  framgår av tabellen nedenfor.

 

Rentebytteavtale 20162015 
Resulatført i regnskapet 874796 
     
Virkelig verdi 31.12 -2 438-3 454 
Virkelig verdi 01.01 -3 454-3 660 
Andre inntekter og kostnader 1 016206 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%)    
Resultat (+/-) 511511 
Egenkapital 1 1591 159 
     
Finansposter                                                                           
Finansinntekt    
Renteinntekt 2 6523 179 
Mottatt aksjeutbytte 39 4851 256 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 6 65814 386 
Vurdering av skjer i Finn.no til virkelig verdi 2 0956 518 
Andre finansinntekter  851-614 
Sum finansinntekt 49 647974 726 
     
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 00 
Andre finanskostnader 3 75 2593 108 
Sum andre finanskostnader 75 2593 108 
Renter lån 7 45012 411 
Resultatført rentebytteavtale 874796 
Rentekostnad 97184 
Sum rentekostnad 8 42113 391 
      
Sum finanskostnader 83 68016 499 
     
Netto finansposter -34 033958 227 

1)  I andre kvartal 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer i Cxense ASA til totalt kr 27,2 mill. Dette ga en gevinst på kr 6,7 mill. I fjerde kvartal 2015 solgte Polaris Media 0,13% av aksjene i FINN.no AS for 15 mill. Regnskapsmessig gevinst som følge av salget var 14,3 mill.

2) Se note 11 for ytterligere informasjon

3) I 2016 består beløpet i hovedsak av nedskrivninger på aksjer i FINN.no AS på kr 73 mill.


Operasjonelle leieavtaler

Dette består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.       

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201759 23510 9212 75572 911 
201859 1211 53078661 437 
201957 321032857 649 
202057 092014457 206 
Etter 2020324 6850455325 139 
Sum557 45312 4524 437574 342 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Adresseavisen AS har en 15 års leieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressens forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20162015                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 4898 489 
Mellom 1 og 5 år  33 95533 955 
Etter 5 år  25 46733 955 
Sum mimimumsleie  67 91176 400 
Fratrukket finanskostnad  -7 542-9 464 
Nåverdi av minimumsleie    60 36967 297 

 

 

 

Legg til i min rapport