Note 18. Skattekostnad

 

              20162015                                                                                
Betalbar skatt 8 69511 177 
Endring i utsatt skatteforpliktelse -36 542-4 644 
Skattekostnad på ordinært resultat -27 8476 533 
     
Årets betalbare skatt 8 69511 177 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -7 043-10 291 
Betalbar skatt i balansen 1 652945 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt -138 570944 891 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 25% (27%) -34 643255 121 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 56 68830 183 
Ikke skattepliktige inntekter -46 738- 262 639 
Effekt av endret skattesats -937-2 348 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -2 218-13 784 
Skattekostnad på ordinært resultat -27 8476 533 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 922647 
Anleggsmidler 8 5726 560 
Pensjonsforpliktelse 27 50617 402  
Avsetninger 10 0856 813 
Aksjer og andre verdipapirer 9 4471 185 
Underskudd til fremføring 3 4285 038 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 562-173 
Sum skatteeffekt av fordeler 60 52237 470 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 8741 041 
Anleggsmidler 59 21969 251 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 8053 388 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 65 89973 681 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -5 377-36 211 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 51 18028 670 
Utsatt skatt 56 55664 880 
Netto utsatt skatt -5 377-36 210 

 

Legg til i min rapport