Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20162015                                                              
Lønn og feriepenger1)637 020637 519 
Arbeidsgiveravgift 81 05185 182 
Pensjonskostnader2)78 51023 903 
Annen personalkostnad 13 16615 175 
Sum 809 748761 779 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 848888 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20162015 
Lovpålagt revisjon 1 2451 201 
Andre attestasjonstjenester 197168 
Skatterådgivning 335332 
Andre tjenester utenfor revisjonen 8082 
Sum 1 8571 783 

1) Herav frivillig avgang på 44,6 mill i 2016 og 13 mill i 2015.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 33,5 mill i 2016 og positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 22,5 mill. i lokale mediehus i Adresseavisen Gruppen i 2015. 

Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2016 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons 
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     153 3052 8354179543914 596 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 4342 1752212572512 905 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth  3601 934117240632 354 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 1 3111 8011562172282 402 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 1 3111 9401902331842 547 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 3 3112 0922102452132 761 
         
2015 Antall aksjerLønn1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 9452 84608553804 081 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 18302642512 699 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 09560122631 141 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 9511 80102122282 241 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 9511 93402341842 352 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  2 9512 22002152132 649 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2015 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2015. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv). for 2016. 

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2016 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2015). 

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2016 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale. 

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

5) Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefsredaktør i Adresseavisen AS for Arne Blix 1.5.2015. For informasjon om Arne Blix, se årsrapport for 2015.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og Selskapsledelse kap. 12.

 
              2016                  2015
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183482437234528373
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2052422918522207
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1706623616852220
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17001701680168
Styremedlem Lena Victoria Svanberg 1705122185085
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 170181881080108
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene (ny i 2016) 732 85085000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas  17001701680168
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg1 3111702419416822190
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 39039000
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Mats Muregård (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2016)*280 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark 00010022122
Styremedlem ansatterepresentant Marianne Leite 850851680168
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 1501515015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 3903939039
Varamedlem ansatterepresentant Hilde Østmoe 15015000
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50023023000
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3838 2727
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3838 3232
Totalt 1 8742822 1561 7152041 919

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og Selskapsledelse kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport