Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper


Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to relevante standarder utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 9 finansielle instrumenter
Standarden erstatter IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter ny standard skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode; virkelig verdi eller amortisert kost. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik nåværende standard. Standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets regnskaper.

IFRS 15 inntektsføring.
IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder (ikrafttredelse 1.1.2018 eller tidligere). Standarden er ved avleggelse av regnskapet ikke godkjent av EU. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden. Dette prinsippet er operasjonalisert gjennom innføring av en femstegsmodell. Nedenfor følger en overordnet vurdering av status til Polaris Media i forhold til prinsippene i denne femstegsmodellen. Polaris Media planlegger overgang til standarden fra 1.1.2018. Polaris Media har ikke tatt endelig stilling til implementeringsmetode. 

En overordnet vurdering tilsier at konsernet har prosesser som er i overensstemmelse med den nye standardens krav til vurdering av inntekter fra kundekontrakter og inntektsføring. 

Polaris Media forventer ikke at en overgang til IFRS 15 vil ha implikasjoner fra covenant-krav. Den forventes ikke å medføre endringer i forhold til kostnadsføring innenfor rammene av dagens provisjonsbaserte systemer. Imidlertid kan det antas at rutiner for allokering av rabatterte transaksjonspriser ved bundling-salg kan påvirke rapporteringen av fordeling av annonseinntekter og tilhørende KPI/ARPU-mål. Effekten ventes likevel være lav. Generelt vil endring i annonseprodukter og prising av disse kunne medføre endring i rutiner og prosesser.

 

5-stegsmodell IFRS 15
Hovedkrav IFRS 15
Foreløpig status IFRS 15
Polaris Media ASA
1) Identifisering av
kundekontrakter
IFRS 15: En kundekontrakt
eksisterer når det foreligger en
rettskraftig avtale mellom to
eller flere parter. Kontrakten må
ha en forretningsmessig substans.
Dette punktet anses ikke å ha noen
implikasjoner for dagens praksis
2) Identifisering av
separate
leveringsforpliktelser
 

IFRS 15: Foretak skal ved
inngåelse av en kontrakt med
en kunde identifisere de ulike
leveringsforpliktelsene, som til
sammen vil utgjøre de totale
forpliktelsene i kontrakten.
Leveringsforpliktelsene kan
fremgå eksplisitt i avtalen med
kunden, eller implisitt i form av
lovpålagte krav eller forpliktelser
som følger av bransjenormer. 
 
Polaris Medias foreløpige vurdering er at de
ulike bundlede produktene vil medføre en
identifisering av flere leveringsforpliktelser.
Dette punktet anses likevel ikke å ha noen
praktiske implikasjoner for dagens praksis
da periodiseringen av inntektene vil tilsvare
nåværende praksis. Medievirksomhetene i
Polaris Media selger ensartede produkter som er
separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende
bransjenormer.
3) Fastsettelse av
transaksjonsprisen
 
IFRS 15: Transaksjonsprisen
representerer vederlaget som
selskapet forventer å motta.
Transaksjonsprisen blir ikke
justert for kredittrisiko og
inkluderer ulike elementer,
som blant annet tidsverdien
av penger ved lange kontrakter
og hvorvidt oppgjør skjer i penger.

Salg av varer og tjenester skjer i hovedsak mot
oppgjør i kontanter. Annonsesalg kan også skje
mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller
innregnes inntekten med en lik og motsvarende
kostnad innregnet som kostnad solgte varer/tjenester,
justert for eventuelle kontantbetalinger.
Virksomhetene i Polaris Media har i svært liten eller
ingen grad kundekontrakter med separate leveranser
som går over 12 mnd. Korreksjon for tidsverdi
av penger anses derfor ikke for en aktuell
problemstilling. Det opereres i svært liten grad med
salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige
kampanjer på dags- eller månedsbasis.

Inntekt relatert til annonsering solgt (for
eksempel som et banner) på et nettsted skal
innregnes jevnt over den periode banneret
fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter
er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger
en annonse på et nettsted klikkes slik at brukeren
sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom
data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert
"klikk" i den periode dette fant sted, og skal ellers
innregnes som for banner.

For salgskampanjer der kunden kan oppnå
tilleggsfordeler/rettigheter/gaver ("material
rights") trengs en nærmere gjennomgang.

4) Allokering av
transaksjonsprisen på
separate leveringsforpliktelser
IFRS 15: Transaksjonsprisen
skal allokeres på de ulike
leveringsforpliktelsene basert på
deres relative frittstående
salgspriser. Ved fastsettelse av
frittstående salgspriser skal et
foretak, dersom slik informasjon
er tilgjengelig, basere seg på
observerbar informasjon. 

Dette punktet anses å ha implikasjoner for
dagens praksis. Innenfor annonsesalg kan
produktene selges hver for seg eller i rabatterte
pakker. Salgsvederlaget fra produkter solgt som
pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles
til de ulike produkter som er solgt som om de
var solgt hver for seg. Det antas imidlertid noe
ulik praksis for allokering av pris og rabatt ved
pakkesalg. 

Medievirksomhetene i konsernet samarbeider
med ulike allianser spesielt innenfor
annonseområdet, og opptrer som prinsipal eller
agent i ulike sammenhenger. Dersom selskap i
Polaris Media opptrer som prinsipal skal
inntektene og tilhørende kostnader innregnes
brutto. I de tilfeller Polaris Media opptrer som
agent er det bare provisjonselementet i inntekten
som innregnes. Polaris Medias foreløpig vurdering
er at klassifiseringen som prinsipal eller agent
ikke vil påvirkes i vesentlig grad ved innføringen
av IFRS 15. 

Salgsalliansene finansierer i stor grad sin
virksomhet basert på provisjoner. Inntektsføring
skjer på publiseringsdato eller innrykk.
Byråprovisjoner kostnadsføres symmetrisk med
inntektsføring, det samme gjelder
løssalgsprovisjoner og provisjon knyttet til
Finn.no. Polaris Media anser at det ikke vil
være vesentlige effekter på dette området
ved implementering av IFRS 15. 

5) Inntektsføring ved
oppfyllelsen av
leveringsforpliktelser
IFRS 15: Et foretak oppfyller en
leveringsforpliktelse ved å
overføre kontroll av den lovede
varen eller tjenesten til kunden.
Overføring av kontroll kan skje
på et bestemt tidspunkt eller
over tid. En leveringsforpliktelse
anses som oppfylt på et
bestemt tidspunkt med mindre
den oppfyller visse kriterier.

Anses ikke å medføre endringer. Varer og
tjenester faktureres løpende og bokføres
som inntekter på publiseringsdato (annonser)
eller utstedelsesdato (abonnement/løssalg).
Inntekter fra en online annonsekampanje på et
nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden
eller den periode annonsen fremvises på
nettstedet. Trykkeri- og distribusjonstjenester
faktureres og inntektsføres løpende ved
oppfyllelse av leveranse. 

 

Fram til overgangen til IFRS 15 vil Polaris Media gjennomgå egne prosesser der det antas å være behov for å gjøre justeringer i forhold til standardens krav. Vår foreløpige vurdering er at dette vil kunne dreie seg om 1) enhetlige prosesser for fordeling av inntekter og rabatter på riktige inntektsbærere ved bundling-salg, 2) enhetlige prosesser for inntektføring knyttet til salg av rådgivnings- og produksjonstjenester som går over en viss tid innen særlig bildeproduksjon eller tekstproduksjon knyttet til innholdsmarkedsføring der sluttproduktet har lav alternativ anvendelse, men dette anses å være en liten problemstilling, 3) avklare at salgsallianser har prosesser i overensstemmelse med IFRS 15 fra overgangstidspunktet, 4) forberede eventuelle behov for systemtekniske tilpasninger i forhold til booking og fakturering og 5) gjennomgå nye rutiner for å bevisstgjøre egen salgsorganisasjon på implikasjonene av standarden. 

IFRS 16 – Leieavtaler
IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost. I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

Da konsernet leier flere av sine selskapslokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke konsernets balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie. Videre vil konsernets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode.

Investeringer i felleskontrollert ordning
En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. 22.12.2015 opphørte betydelig innlytelse i det tilknyttede selskapet Finn.no AS og overgangen til IAS 39 foregikk etter bestemmelsen i IAS 28.22. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding
Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg, er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport