Note 20. Nærstående parter

 

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverese sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2016 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2016 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er innngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernet har en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Transaksjoner med Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS er listet opp nedenfor.

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Polaris Media reklassifiserte per 31.12.2015 aksjeposten i Finn.no AS til aksjer tilgjengelig for salg etter IAS 39. Polaris Media anser ikke lenger Finn.no AS å være nærstående med Polaris Media.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

 

          20162015                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 3 022794 
Kjøp fra nærstående part 24 64320 194 
Fordring på nærstående part 7311 495 
Gjeld til nærstående part 7311 011 
Legg til i min rapport