Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20162015                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 109 460101 662 
Avsetning til tap 31.12 -3 559-3 777 
Bokført verdi kundefordringer 105 90097 885 
     
Avsetning til tap 01.01 -3 777-3 725 
Endring avsetning til tap 218-52 
Avsetning til tap 31.12 -3 559-3 777 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 7842 283 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 41 64341 951 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 206 408 
Sum 41 85042 360 
 Sum fordringer i balansen 147 750140 245 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 86 29885 187 
0 - 30 dg 19 11112 144 
30 - 60 dg 3 5101 692 
60 - 90 dg 116304 
90 > dg 4262 336 
Sum
 109 460101 662 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport