Note 24. Andre inntekter og kostnader

 

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over egenkapitalen etter IAS 39 og er klassfisert som holdt for salg. Dette er verdier som ved en realisasjon vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i delårsregnskapet fremgår nedenfor.

Konsernet har i tillegg en 10-årig rentebytteavtale inngått i juni 2014 der endringer i virkelig verdi også føres over egenkapitalen. Rentebytteavtalen avregnes kvartalsvis. Avtalen har en hovedstol på 70 mill. der Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. For regnskapsmessig effekt, jfr kontantstrømsikring under andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet. En tidligere rentebytteavtale knyttet til Polaris Trykk Harstad AS utløp i februar 2016.

 

Verdiendring over egenkapitalen  20162015                                    
Cxense ASA1)15 787-362 


1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2016 var på NOK 145 pr aksje.

 

Da verdinedgangen i aksjeposten i FINN.no AS er vurdert å være både varig og betydelig, er verdiendringen reklassifisert fra egenkapitalen og til resultat. Det er derfor ingen verdiendring knyttet til aksjeposten i FINN.no AS ført over egenkapitalen pr 31.12.16. (Jfr note 11 for ytterligere informasjon).

 

 

Legg til i min rapport