Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler


Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger  (ekskl. i Stjørdalens Blad). Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen avviklet sine ytelsesbaserte pensjonsordninger med virkning fra 1.1.2015. Den positive regnskapsmessige effekten av denne avviklingen inkludert inntektsføring av premiefond ble 19,4 mill. Per 31.03.2015 inntektsførte selskap i Polaris Media Nord-Norge premiefondmidler med 2,3 mill, tilsvarende i Polaris Trykk Harstad  med 0,7 mill. Samlet effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger og inntektsføring av premiefondsmidler ble pr 31.03.2015 22,5 mill. 

Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2016.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20162015                                                        
Diskonteringsrente 2,60%2,70% 
Forventet avkastning 2,60%2,70% 
Lønnsregulering 2,50%2,25% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

 

 Pensjonskostnad                    20162015                                                                  
Årets pensjonsopptjening 1 6941 660 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -26-19 080 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 1 056988         
+Administrasjonskostnader 832938 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 265240 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 3 821-15 254 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 045-7 220 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 0583 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 34 7632 747 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 39 13230 471 
Andre pensjonskostnader 7 83812 576 
Totale pensjonskostnader i resultat 78 51023 903 
     
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen 6 48725 634 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 2428 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 429413 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2016 2015                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1385 95858 780444 738472 82672 755545 580 
Brutto pensjonsforpliktelse Stjørdalens Blad 1.13 262 3 262  0 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 2724221 6941 3483121 660 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen10 1141 64111 7569 1921 39010 582 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-750-75-57 347-3 913-61 260 
Aktuarmessige gevinster og tap-1 147493-654-15 902-7 975-23 877 
Oppkjøp/(avgang)0000- 1 400-1 400 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 599-2 938-31 538-24 159-2 389-26 548 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12370 78458 398429 182385 95758 780444 738 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1422 7360422 736471 6020471 602 
Brutto Pensjonsmidler Stjørdalens Blad 1.16 82206 822000 
Forventet avkastning på pensjonsmidler10 700010 7009 59409 594 
Aktuarmessige gevinster og tap1 09101 0912 88102 881 
Planendring49049-42 1800-42 180 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-28 0760-28 076-23 5780-23 578 
Administrasjonskostnader-7 2210-7 221-2 5900-2 590 
Premieinnbetalinger10 231010 2317 00707 007 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12416 3320416 332422 7360422 736 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-45 54858 39812 849-36 77958 78022 002 
Arbeidsgiveravgift07 7297 72907 7457 745 
Avsetning gammel AFP ordning000000 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling087 52987 529055 92655 926 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-15 160-15 1600-15 469-15 469 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-45 548138 49592 946-36 779106 98270 203 
        
Pensjonsmidler i balansen  62 577  54 951 
Pensjonsforpliktelser i balansen  155 523  125 154 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  92 946  70 203 

 1) Til sikring av usikret pensjonsordning er det satt av 17,4 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 
 

Historisk informasjon 20162015201420132012 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 429 182444 738542 018817 274704 660 
Brutto pensjonsmidler 416 332422 736471 602726 291670 350 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 12 84922 00270 41790 98334 310 
        
Estimatavvik 20162015    
 Estimatavvik 6 48725 634    
        
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -4 %5 %0 %0 %10 %0 %
Periodens pensjonskostand -5 %5 %2 %-2 %11 %0 %

 


 
                       20172016                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 11 07410 231 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 9242 527 
Forventet betalinger innskuddspensjon 36 66139 132 
Pensjoner omstillingstiltak  8 4667 210 
Egenandel ansatte -6 232-7 045 
Sum 52 89252 054 

 

Legg til i min rapport