Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2016GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1293 421240 21243 35763 63231 629672 250 
Tilgang i året0004 3801 7206 100 
Avgang i året000-10-1 
Utrangering000- 8793-980-9 773 
Reklassifisering0003 3713 7917 161    
Anskaffelseskost 31.12.293 421 240 21243 35762 58836 160675 737 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1089 682043 23320 322153 238 
Periodens avskrivninger012 972011 8757 20632 053 
Periodens nedskrivninger0001 02001 020 
Avgang000-980-98 
Utrangering000-7 993-980-8 973 
Reklassifisering000-2480-248 
Akkumulerte avskrivninger 31.120102 654047 79026 548176 992 
Bokført verdi 31.12293 421137 55843 35714 7989 611498 745 
        
2015GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1389 256233 18439 93274 18732 044768 602 
Merverdier ved nye datterselskaper2 0227 0283 4250012 475 
Tilgang i året   6 6504 76311 413 
Avgang i året000-7650-765 
Utrangering000-21 851- 7 386-29 237 
Reklassifisering0005 4102 2087 619 
Anskaffelseskost 31.12.391 278240 21243 35763 63231 629770 108 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1076 695048 52618 480143 701 
Periodens avskrivninger012 988014 8579 19837 043 
 Periodens nedskrivninger97 857002 41429100 301 
Avgang000-7130-713 
Utrangering000-21 851-7 386-29 237 
Reklassifisering000000 
Akkumulerte avskrivninger 31.1297 85789 682043 23320 322251 095 
Bokført verdi 31.12293 421 150 53043 35720 39811 307519 013 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media gjennomfører en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendler med udefinerbar levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år er benyttet også for 2016. Testene er i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2017-2021. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC før skatt på i snitt 8,8% (10,2%) og en WACC etter skatt på 6,9% (7,9%). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 4,75% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Polaris Media har for 2014 og i 2015 foretatt betydelige nedskrivninger av eiendeler etter IAS 36.10 på tilsammen 158 mill. Nedskrivningstestene utført i 2016 viser at det per 31.12.2016 ikke er grunnlag for ytterligere nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36. Beregningene forutsetter imidlertid at de kontantstrømgenererende enhetene gjennomfører vedtatte omstillingsprosjekter for den neste 3-årsperioden.

Legg til i min rapport