Note 8. Varige driftsmidler

 

2016                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 736 60683 0167 433827 055 
Tilgang i året 36 3490036 349 
Avgang i året -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -2 146-5 0150-7 161 
Anskaffelseskost 31.12 756 49078 0017 433841 924 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 430 91542 6840473 599 
Periodens avskrivninger 51 8074 454056 261 
Periodens nedskrivninger 57 1320057 132 
Avgang -32900-329 
Utrangering -13 99000-13 990 
Reklassifisering -54600-546 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 524 99147 1380572 129 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0102 2712 281 
Bokført verdi 31.12 231 50030 8525 162267 514 
       
2015 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 907 52783 1567 433998 117 
 Anskaffelseskost pr 1.1 i nye selskaper i AAG 3 28454603 830 
Tilgang i året 54 217-230053 987 
Avgang i året -62800-628 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering -7 303-3160-7 619 
Anskaffelseskost 31.12 736 76683 0167 433827 215 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 589 74938 0820627 831 
 Akkumulerte avskrivninger per 1.1 i nye selskap i AAG 1 69425101 945 
Periodens avskrivninger 55 1634 082059 245 
Periodens nedskrivninger 6 438006 438 
Avgang -1 38800-1 388 
Utrangering -220 331-1410-220 472 
Reklassifisering 112-11200 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 431 43642 1630473 599 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0152 2712 286 
Bokført verdi 31.12 305 33040 8385 162351 331 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10% Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Per 31.12.2016 er det foretatt nedskrivning av bokført verdi av trykkeriutstyr ved Polaris Trykk Trondheim på 56,9 mill. Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten. For beregning av nedskrevet beløp er det benyttet identiske forutsetninger og fremgangsmåte som for immaterielle eiendeler og goodwill etter IAS 36, se i note 7. Nedskrivninger i 2015 gjelder utrangering av materiell og løsøre både i forbindelse med flytting fra gammelt hovedkontor på Heimdal til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum, samt utrangering av gammelt materiell ved ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim.

Legg til i min rapport