Note 12 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

 

Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.

 

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.

 

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene

 

 Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum      
Anskaffelseskost      
Anskaffelseskost per 1.13 1002 6905136 303  
Tilgang i året861062 0202 211  
Anskaffelseskost per 31.123 1862 7952 5338 514  
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger:      
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.12 020207 2 227  
Årets avskrivinger374538 912  
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.122 3957453 139  
Balanseført beløp per 31.127912 0512 5335 375  
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år    
Avskrivningsplanlineærlineær    

 

 

Legg til i min rapport