Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser


En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

 

 Pensjon/AfpSluttpakkerAndre AvsetningerSum
Balanse pr 1.11 416  1 416
Avsatt i perioden421424 845
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-62  -62
Balanseført pr 31.12.20161 77542402 199
     
     
Utbetales i 201778   
Utbetales etter 20172 121   
Sum2 199   

  

 

Legg til i min rapport