Note 18 - Finansielle instrumenter


Finansielle
instrumenter  

Selskapet har finansielle instrumenter (eiendeler og forpliktelser) som klassifiseres i en av følgende kategorier:

- Utlån og fordringer

- Tilgjengelig for salg

- Andre forpliktelser


Utlån og fordringer

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg.

Utlån og fordringer måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonskostnader. I senere perioder måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, slik at effektiv rente blir lik over hele instrumentenes løpetid.

Tilgjengelig for salg

Alle andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en av de overnevnte kategorier klassifiseres som tilgjengelig for salg.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg klassifiseres som omløpsmidler dersom ledelsen har bestemt å avhende instrumentet innen ett år etter balansedagen.

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre inntekter eller kostnader inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført.

Andre forpliktelser

Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendring over resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Andre forpliktelser måles til amortisert kost.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

 Verdsettelses-
nivå
Tilgjengelig
for salg
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert
kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,382 002  82 002
Fordringer  89 703 89 703
Andre langsiktige fordringer  99 99
Sum finansielle eiendeler 82 00289 802 171 804
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld22 438 208 690211 128
Kortsiktig rentebærende gjeld   32 00032 000
Leverandørgjeld  2 668 2 668
Annen kortsiktig gjeld  37 303 37 303
Konsernkontoordning  60 373 60 373
Sum finansiell gjeld 2 438100 344240 690343 472
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)60 223
  Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-2 438
  Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)21 779

 

 

Legg til i min rapport