Note 19 - Kundefordringer


Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2016 2015                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 99 140 
Sum 99 140 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 14 Nærstående parter.

  

Legg til i min rapport