Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

 

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsførers i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Implementering av nye standarder:

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 15 inntekter fra kontrakter med kunder vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2018. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden.  Selskapet planlegger en overgang til standarden fra 1.1.2018, men har ikke tatt endelig stilling til implementeringsmetode. 

En overordnet vurdering tilsier at selskapet har prosesser som er i overenstemmelse med den nye standardens krav til vurdering av inntektsføring.

Det forventes ikke at en overgang til IFRS 15 vil ha implikasjoner for covenant-krav. Den forventes ikke å medføre endringer i forhold til kostnadsføring innenfor rammene av dagens provisjonsbaserte systemer. I midlertid kan det antas at rutiner for allokering av rabatterte transaksjonspriser ved bundling-salg kan påvirke rapporteringen av fordeling av annonseinntekter og tilhørende KPI/ARPU-mål. Effekten ventes likevel å være lav.

Fram til overgangen til IFRS 15 vil selskapet gjennomgå egne prosesser der det antas å være behov for å gjøre justeringer i forhold til standardens krav. Vår foreløpige vurdering er at dette vil kunne dreie seg om 1) enhetlige prosesser for fordeling av inntekter og rabatter på riktige inntektsbærere ved bundling-salg, 2) enhetlige prosesser for inntektsføring knyttet til salg av rådgivnings- og produksjonstjenester som går over en viss tid innen særlig levende bildeproduksjon eller tekstproduksjon knyttet til innholdsmarkedsføring der sluttproduktet har lav alternativ anvendelse men dette anses å være en liten problemstilling, 3) avklare at salgsallianser har prosesser i overensstemmelse med IFRS 15 fra overgangstidspunktet, 4) forberede eventuelle behov for systemtekniske tilpasninger i forhold til booking og fakturering og 5) gjennomgå nye rutiner for å bevisstgjøre egen salgsorganisasjon på implikasjonene av standarden.

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen. 

Da Polaris Meida  ASA leier sine selskapslokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke selskapets balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie i leieperioden. Videre vil selskapets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode. 

 

Legg til i min rapport