Note 5 - Salgsinntekter

 

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift, andre typer offentlige avgifter, rabatter og bonusordninger samt bistand til markedsføring ovenfor kunder. 

                                                                                    20162015                                
Øvrige inntekter   
Andre driftskostnader 17 07116 667 
Sum driftsinntekter17 07116 667 
Legg til i min rapport