Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20162015                                                      
Lønninger 24 81524 978 
Arbeidsgiveravgift 3 7543 604 
Pensjonskostnader 3 3492 499 
Andre ytlelser 9321 006 
Sum 32 85032 088 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20162015                                               
Lovpålagt revisjon 408208 
Skatterådgivning 327162 
Andre tjenester utenfor revisjon 4184 
Sum 776453 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret

 

Ytelser til ledende ansatte:

2016                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch153 3052 8354179543914 596 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth3 3312 0922102452132 761 
        
2015       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 9452 8468553804 081 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 2 9512 22002152132 649 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2016.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnsplitikken for regnskapsåret 2016 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2015).  

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2016 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap 12.

 

  20162015
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183482437234528373
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2052422918522207
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1706623616852220
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17001701680168
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  1705122185085
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 170181181080108
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene (ny i 2016)732 85085000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 17001701680168
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg1 311 1702419416822190
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 39039000
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord (ny i 2016)* 000 000
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2016)* 280000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark  00010022122
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 850851680168
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 1501515015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 3903939039
 Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 15015000
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50023023000
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3838 2727
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3838 3232
Sum 1 8742822 1561 7152041 919

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibstedt ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og selskapsledelse kap 11.

 

Legg til i min rapport