Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

 

Økonomiske forutsetninger              20162015                                                  
Diskonteringsrente 2,6 %2,7 %   
Forventet avkastning 2,6 %2,7 % 
Lønnsregulering 2,5 %2,25 % 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutvikling, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen (synkingen) er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger. Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for henholdsvis død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Pensjonskostnad20162015                                                           
Årets pensjonsopptjening6469 
Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse713647 
Administrasjonskostnad5653 
Periodisert arbeidsgiveravgift10292 
Pensjonskostnad ytelsespensjon936861 
Medlemsinnskudd fra ansatte-341-327 
Omstillingskostnader relatert til pensjon4210 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan1 7451 608 
Andre pensjonskostnader587357 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat3 3492 499 
    
 Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen4485 262  
    
Antall aktive i ytelsesbasert ordning12 
 Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning32 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2016 2015                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 22126 72129 9422 58732 12234 709 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening6406469069 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8672180859653712 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring) 0000-3 740-3 740 
Aktuarmessige gevinster og tap-217-151-369542-2 313- 1 771 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-64 0-64-360-36 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 09027 29130 3813 22126 72129 942 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 47003 7402 63002 630 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9409464064 
Aktuarmessige gevinster og tap2830283000 
Planendring0006890689 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1090-109-640-64 
Administrasjonskostnader21502151880188 
Premieinnbetalinger-640-64-360-36 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 89003 8903 47003 470 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-80027 29126 491-25026 72126 471 
Arbeidsgiveravgift03 8483 84803 7683 768 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 7751 77501 5131 513 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger 0241241000 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-80033 15632 356
-25032 00231 752 
        
Pensjonsmidler i balansen  800  250 
Pensjonforpliktelser i balansen  33 156  32 002 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  32 356  31 752 

 

 

Legg til i min rapport