Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20162015                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 2 112748 
Årets totale skattekostnad 2 112748 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 61 401-26 700 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 25%/27% 15 350-7 209 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostander 74127 484 
Ikke skattepliktige inntekter -14 195-20 250 
Effekt endret skattesats 215723 
Skattekostnad 2 112748 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Anleggsmidler 330385 
Pensjonsforpliktelser 79574 603 
Avsetninger 153220 
Aksjer og andre verdipapirer 585  
Underskudd til fremføring   6482 074 
Sum skatteeffekt av fordeler 9 6747 282 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 4 0600 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 4 0600 
     
Netto usatt skattefordel/(forpliktelse) 5 6147 282 

 

 

Legg til i min rapport