Styrets beretning for 2016

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er nr. tre nasjonalt. Konsernet eier i regionen 32 lokale og regionale mediehus og 3 tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2016 organisert i fem virksomhetsområder; medievirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (10%), Cxense ASA (5%), Avisa Nordland AS (38%), Trønder-Avisa AS (10%), Fanbooster AS (10%) og Hoopla (21%).

Mediehusene i konsernet har i 2016 hatt i snitt 316 000 (348 000) daglig brukere på nett og 303 000 (277 000) daglige brukere på mobil til sammen generer brukerne 20,5 (20,6) millioner sidevisninger per uke i snitt. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement som følge av sterk vekst i digitale abonnenter. Det offisielle opplaget er 205 550 (210 692). I konsernets primære nedslagsfelt har Polaris Media en daglig leserdekning på papir som tilsvarer 55% av befolkningen over 12 år i konsernets markedsområde fra Nordvestlandet til Finnmark, mens mange av mediehusene har over 50% daglig dekning digitalt.

Visjonen

Visjonen er at Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2016.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2016

Konsernet omsatte i 2016 for 1 521 (1 601) mill.kr, som er en nedgang på 5%, og et EBITDA-resultat på 120 (136)1 mill.kr, tilsvarende 8% (9%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 9 (7) mill.kr. Mediehusenes samlede EBITDA-resultat gikk ned til 98 (119) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat økte til 55 (52) mill.kr. Øvrig virksomhet EBITDA-resultat ble -33 (-34) mill.kr.

Mediebransjen opplevde et krevende 2016 og resultatet er svakt som følge av en svært krevende utvikling i annonseinntektene, mens utviklingen innen abonnementsinntekter og kostnader har utviklet seg bra. Det er spesielt utviklingen i de største mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten som har vært krevende, mens flere mediehus, spesielt i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge har hatt en svært god utvikling, som for eksempel Romsdal Budstikke, Harstad Tidende og iTromsø. Veksten i resultatet i Polaris Trykk skyldes vekst i siviltrykkinntekter, nye avisoppdrag i Nord-Norge og kostnadsreduksjoner.

Fjerde kvartal 2016 avsluttet bedre enn resten av året, og konsernet kan vise til sterk resultatfremgang i fjerde kvartal som følge av en god vekst innen abonnementsinntektene og siviltrykkinntektene, effekt av kostnadstiltak, og noe bedre utvikling innen annonseinntekter.


 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER REDUSERT MED 80 MILL. KR. TILSVARENDE 5% TIL 1 521 (1 601) MILL. KR.

Abonnementsinntektene har i 2016 blitt den største inntektskategorien, større enn annonseinntekter papir, og vokste 5% til 486 (462) mill.kr. Det er god vekst i utsendte abonnement for mediehusene som har innført Pluss-løsninger. Abonnementsinntektene har fått en positiv effekt av bortfall av merverdiavgift for digitale innholdsprodukter fra 1. mars 2016.

 

Annonseinntektene gikk ned 13% i 2016 til 656 (755) mill.kr. Herav er annonseinntekter papir ned 14% til 461 (535) mill.kr, mens digitale annonseinntekter er ned 11% til 192 (217) mill. kr. drevet av at annonseinntektene beveger seg til programmatisk kjøp, sosiale medier og søk. Mediehusene har sterk vekst i programmatisk annonsesalg, men fortsatt fra et lavt nivå, slik at omveltningene i annonsemarkedet gir nedgang i alle kanaler og kategorier for mediehusene til Polaris Media.

Konsernets største mediehus Adresseavisen og Sunnmørsposten merker endringene i den digitale annonseutviklingen mest. For våre mindre mediehus er den generelle annonseutviklingen mer variert, og det er flere mediehus som har vekst både digitalt og i samlede annonseinntekter i fjerde kvartal og for året under ett.

Trykkeriinntektene vokser 1% til 197 (195) mill.kr. som følge av vekst i siviltrykkinntekter og nye avisoppdrag i Nord-Norge. Ved årsskiftet 2015/2016 ble det inngått langsiktige trykkeavtaler med Amedia sine mediehus Nordlys, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten. I etterkant av dette er Amedia sine trykkerier i Tromsø og Hammerfest nedlagt, og samtlige oppdrag flyttet til Polaris Trykk sine trykkerier i Harstad og Alta. I tillegg er det inngått samarbeid om distribusjon og transport i samme region. Endret produktmiks, fra avistrykk til siviltrykk, gir lavere marginer for trykkerivirksomheten.

DRIFTSKOSTNADENE ER REDUSERT MED 51 MILL. TILSVARENDE 4% I 2016 TIL 1410 (1471) MILL. KR.

Konsernet gjennomfører iverksatte kostnadsprogrammer som planlagt. I tillegg er det gjennomført tiltak i 2016 for å kompensere for en større svikt i annonseinntektene enn forutsatt. Kostnadsreduksjonene er klart størst innen personalkostnader, mens endret produktsammensetning, spesielt innen trykk, øker varekostnadene. Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på netto 41 årsverk i 2016.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk endring med nedgang i tradisjonelle medier som papiravis og lineær TV, og sterk vekst i innen mobil, sosiale medier og online TV. Polaris Media er, som andre mediehuskonsern, preget av kraftig nedgang i annonseinntekter som følge strukturelle endringer i annonsemarkedet hvor annonseinntektene flyttes til programmatiske kjøp, sosiale medier og søk. I tillegg har konkurransen fra de store globale aktørene Facebook og Google økt. Disse aktørene sitter på store mengder data om brukerne, og har endret brukernes og annonsørenes forventninger til målrettet og brukertilpasset digitalt innhold. Facebook har etablert seg som den største mediekanalen i Norge, og har sammen med Google blitt store aktører i det digitale annonsemarkedet. Annonseinntektene er i tillegg påvirket av konjunkturene i norsk økonomi og spesielle regionale og lokale forhold.

Strukturelle endringer i annonsemarkedet, rask teknologiutvikling samt svakere utvikling i norsk økonomi utgjør de største risikofaktorene for lønnsomheten i Polaris Media. Dette har gitt betydelig nedgang i annonseinntektene i de fleste av mediehusene i Polaris Media i 2016.

Strategi

Det strategiske målbildet til Polaris Media er å:

  • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
  • Styrke abonnementsforholdet samt digitalisere leserne og abonnentene
  • Skape digital annonsevekst
  • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Med bakgrunn i den krevende inntektsutviklingen siden fjerde kvartal 2015 har konsernet siden januar 2016 arbeidet med strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020). Hensikten med PM2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre publisistiske tradisjoner, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner.  Det er iverksatt viktige initiativer med å etablere en felles digital annonseplattform og kommersielt samarbeid med Schibsted for å gjenskape annonsevekst på digitale flater, felles løsninger og satsninger på brukermarked for ytterligere å øke abonnementsinntektene, og nye satsninger for å styrke inntektene innen siviltrykk og distribusjon.

PM 2020 inkluderer betydelige kostnadstiltak. Innen 2020 skal det realiseres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. kr. hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del av resultatforbedringene vil måtte skje i form av nedbemanning. Samlet er det avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg er det gjort en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018 til 2019. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst.

Fjerde kvartal 2016 ble en bra avslutning på et krevende 2016.Konsernet kan vise til sterk resultatfremgang i fjerde kvartal som følge av en god vekst innen abonnementsinntekter og siviltrykkinntekter, betydelig effekt av kostnadstiltak, og noe bedre utvikling innen annonseinntekter. I 2017 forventes fortsatt svak utvikling i annonseinntektene, mens abonnementsinntektene forventes fortsatt å øke, mens trykkeriinntjening forventes å holde seg relativt stabilt. Kostnadene skal reduseres i tråd med planene i PM2020.

Finansiell risiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur med god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 61% (64%) og en netto rentebærende gjeld på 0,7x (0,6x) EBITDA. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer og Polaris Media har god margin til måltallene i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN, Cxense, Avisa Nordland og Trønder Avisa med bokførte verdier på til sammen over 1 mrd. kr.  

Konsernets samlede balanse på 2 337 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Aksjeposten i FINN.no AS er i konsernets balanse vurdert til virkelig verdi per 2016 til 938 mill.kr. Virkelig verdi ved førstegangsinnregning av aksjeposten i FINN.no AS var 1 011 mill.kr. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet for 2015 og 2016.

På bakgrunn av en vurdering av markedsforhold og forventet inntjening for FINN.no AS, har styret per 2016 valgt å nedskrive verdien av FINN.no AS med 74 mill.kr. Nedskrivningen er tatt som finanskostnad i konsernets resultatregnskap.

 

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge (tidligere HTG) i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 474 (487) mill.kr. Disse verdiene er testet for gjenvinnbarhet minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Polaris Media har i 2014 og 2015 foretatt nedskrivninger av disse verdiene på til sammen 158 mill.kr. Nedskrivningstestene i 2016 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Dette er foretatt en nedskrivning av bokført verdi av produksjonsutstyret til Polaris Trykk Trondheim på 57 mill. kr. i 2016. Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten.  Det er benyttet tilsvarende avkastningsforutsetninger som for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer og det er gode prosesser vedrørende fordringer i konsernet. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i Storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Cxense ASA

Konsernet eier ved utgangen av 2016 5,2% av aksjene i Cxense ASA. I juni 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer for 27,2 mill. kr. (kr. 151 per aksje) og bokførte en gevinst av salget på 6,7 mill. kr. Gevinsten er ført som finansinntekt. Høsten 2016 har Polaris Media deltatt i en reparasjonsemisjon (kr. 120 per aksje) og innløst warrants (kr. 130 per aksje) for til sammen 6,2 mill.kr.

Andre forhold

Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2016. Konsernet har per 2016 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN på 243 mill. kr. med kvartalsvis lineær nedbetalingstid til 2024. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet har per 2016 samlet rentebærende gjeld på 304 (343) mill.kr. Kontantbeholdningen per 2016 er 191 (211) mill.kr. 18 mill.kr. av kontantbeholdningen er på sperret konto. Operasjonell kontantstrøm ble 76 (97) mill.kr. i 2016. Samlede ordinære driftsinvesteringer i 2016 er 41 (82) mill.kr. Konsernet har samlet 144 mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning. 

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekkmidler på 40 mill. kr.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Stjørdalens Blad, Malvik Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (78%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%) og FINN.no AS (9,96%).

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter, samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Adresseavisen Gruppen gikk ned 7% til 744 (797) mill.kr. EBITDA-resultatet for 2016 ble 50 (74) mill. kr. Herav 1 (3) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Herøynytt, Fjuken (59%), Vigga (59%), Fjortrykk AS / Fjordabladet (58%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk ned 5% i 2016 til 352 (373) mill., mens EBITDA-resultatet ble 28 (29) mill.kr.

Polaris Media Nord-Norge (tidl. HTG)

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79%), Altaposten (84%), Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk ned 5% til 223 (234) mill. i 2016. EBITDA-resultatet ble 20 (17) mill.kr. Herav 3 (1) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Årets resultat i Polaris Media Nord-Norge er en sterk framgang fra resultatene de siste 2-3 årene. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger. Virksomheten i Norsk Avisdrift AS (Byavisa) ble innstilt 1.6.2016.

Omsetningen for 2016 økte med 1% til 356 (352) mill.kr. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 63% (62%). Polaris Trykk fikk i 2016 et EBITDA-resultat på 55 (52) mill. kr.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom som eier en tomt i Johan Tillers vei i Trondheim.

Virksomhet i morselskapet består i eie og forvalte hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ) og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 5,2% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt EBITDA på 33 (34) mill.kr. i 2016.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 2016 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 2016 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 848 (888) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 134 (283) avisbud. Ved utgangen av 2016 hadde morselskapet 27 (28) årsverk fast ansatte.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2016 var 4% (5%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 337 (2 493) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 60,7% (63,5%) per 2016. Styret mener at selskapet per 2016 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 59,3mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:              10,5 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                       48,9 mill.

Årets resultat:                                             59,3 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1 per aksje, til sammen 49 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 10. mai 2017.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør dermed etter utbytte 900 (922) mill.kr. per 31.12.2016, og egenkapitalen er på 504 (484) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 56,1% (52,5%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systeminvesteringer aktiveres.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

 

Trondheim, 15.februar 2017

[1] Referert EBITDA er før engangseffekter og korrigert for bokført resultatandel fra FINN.no AS der FINN.no AS i 2015 var rapportert som Tilknyttet Selskap (TS) og reflekterer det styret anser å reflektere utviklingen i den underliggende virksomheten.
Fra 2016 rapporteres FINN.no AS som finansiell eiendel og utbytte fra FINN.no bokføres som finansinntekt. Etter engangseffekter er oppnådd EBITDA-resultat 42 (190) mill.kr. Mer detaljer om overgangen i kvartals- og årsregnskapet.  
 
[2] Programmatisk annonsesalg er annonsesalg ved bruk av avanserte plattformer og teknologi. Systemene gir muligheten til å utnytte langt flere variabler slik at annonseringen blir mer effektiv. 
Legg til i min rapport