Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2016 har vært et krevende år for Polaris Media, men også et år hvor konsernet har gjennomført viktige tiltak for å møte utfordringene i mediemarkedet. De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle betydelig, både som følge av den digitale transformasjonen og en svakere utvikling i norsk økonomi. Etter flere år med sterk vekst, falt også de digitale annonseinntektene i 2016. Ikke minst skyldes dette stadig tøffere konkurranse fra internasjonale aktører.

Jeg er glad for at Polaris Media likevel styrker sine digitale innholdsposisjoner ytterligere. Mange av våre mediehus har inntatt tydelige digitale nr.1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i 21 av våre mediehus (de resterende vil følge i 2017), og brukerinntektene økte betydelig. Mer enn 160.000 av våre ca. 190.000 abonnenter er nå digitale abonnenter med Pluss-tilgang.

Selv om resultatet i 2016 er noe dårligere enn året før, fremstår resultatet som relativt bra i det norske mediemarkedet.

Med bakgrunn i den krevende inntektsutviklingen siden fjerde kvartal 2015, har konsernet i hele 2016 arbeidet med strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM 2020). Hensikten med PM 2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre de publisistiske tradisjonene, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner.

Vi har gjort et viktig vedtak om å samarbeide med Schibsted for å etablere en felles digital annonseplattform og gjenskape annonsevekst på digitale flater. Vi øker satsningen på brukermarkedet ved å bygge opp et konsernsenter i Adresseavisen som skal bidra til ytterligere å øke abonnementsinntektene. Og vi gjør tydelige satsninger for å styrke inntektene innen siviltrykk og distribusjon.

PM 2020 inkluderer også betydelige kostnadstiltak. Innen 2020 skal det realiseres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. kr, hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del vil måtte skje i form av en nedbemanning på ca. 200 årsverk innen 2019 hvor mer enn halvparten i 2017. Samlet er det avtalt frivillig nedbemanning tilsvarende ca. 170 årsverk hvorav ca. 120 årsverk i 2017. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst. Tiltakene gjennomføres i god dialog med ansatte og tillitsvalgte.

Det skjer mye spennende i våre små og store mediehus fra Nordfjord i sør til Finnmark i nord. Spesielt gleder vi oss over at Adresseavisen fikk utmerkelsen Årets Avis i 2016. Dette med bakgrunn i gode innholdsprodukter, mediehusets sterke posisjon og gode kommersielle styring gjennom mange år. En slik pris er en flott inngang til Adresseavisens 250-årsjubileum i 2017. Adresseavisen følger opp på en god måte etter at Romsdals Budstikke fikk prisen som Årets Avis i 2014.

Mange av våre mediehus oppnådde fin fremgang i 2016, både når det gjelder digital posisjon og økonomiske resultater. Dette er imponerende i et år med en krevende markedsutvikling og store krav til omstilling.

Polaris Trykk Harstad og Polaris Trykk Alta har på en god måte klart å løse utfordringen med å trykke alle Amedias aviser i Troms og Finnmark, på toppen av tidligere oppdrag samtidig som Polaris Trykk har økt siviltrykkinntektene betydelig.

Skal vi lykkes i årene som kommer er det avgjørende at selskapene i konsernet har rett kompetanse som er i stadig utvikling. Dette vil skje både ved kompetanseheving og ved rekruttering av ny kompetanse. Det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser i alle konsernets selskaper hvor oppfølgende tiltak har et spesielt fokus på kompetanseheving.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en offensiv og god måte. Tiltakene i PM 2020 har vært gjennomført i et nært samarbeid med de tillitsvalgte. De har bidratt sterkt til at vanskelige prosesser har blitt gjennomført på en verdig og god måte.

Vi forventer at også 2017 blir utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon. Etableringen av en ny felles annonseplattform med Schibsted, i konkurranse med internasjonale aktører, blir et viktig strategisk prosjekt for å få ny vekst i de digitale annonseinntektene. Jeg er overbevist om at våre mediehus vil fortsette å styrke sine digitale posisjoner både i brukermarkedet og annonsemarkedet, samtidig som trykkerivirksomhetene vil øke sin konkurransekraft.

Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i det norske mediemarkedet.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport