Årsberetning og årsregnskap

Trykk her  for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Styrets beretning for 2016

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er nr. tre nasjonalt. Konsernet eier i regionen 32 lokale og regionale mediehus og 3 tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2016 organisert i fem virksomhetsområder; medievirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (10%), Cxense ASA (5%), Avisa Nordland AS (38%), Trønder-Avisa AS (10%), Fanbooster AS (10%) og Hoopla (21%).

Mediehusene i konsernet har i 2016 hatt i snitt 316 000 (348 000) daglig brukere på nett og 303 000 (277 000) daglige brukere på mobil til sammen generer brukerne 20,5 (20,6) millioner sidevisninger per uke i snitt. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement som følge av sterk vekst i digitale abonnenter. Det offisielle opplaget er 205 550 (210 692). I konsernets primære nedslagsfelt har Polaris Media en daglig leserdekning på papir som tilsvarer 55% av befolkningen over 12 år i konsernets markedsområde fra Nordvestlandet til Finnmark, mens mange av mediehusene har over 50% daglig dekning digitalt.

Visjonen

Visjonen er at Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2016.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2016

Konsernet omsatte i 2016 for 1 521 (1 601) mill.kr, som er en nedgang på 5%, og et EBITDA-resultat på 120 (136)1 mill.kr, tilsvarende 8% (9%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 9 (7) mill.kr. Mediehusenes samlede EBITDA-resultat gikk ned til 98 (119) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat økte til 55 (52) mill.kr. Øvrig virksomhet EBITDA-resultat ble -33 (-34) mill.kr.

Mediebransjen opplevde et krevende 2016 og resultatet er svakt som følge av en svært krevende utvikling i annonseinntektene, mens utviklingen innen abonnementsinntekter og kostnader har utviklet seg bra. Det er spesielt utviklingen i de største mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten som har vært krevende, mens flere mediehus, spesielt i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge har hatt en svært god utvikling, som for eksempel Romsdal Budstikke, Harstad Tidende og iTromsø. Veksten i resultatet i Polaris Trykk skyldes vekst i siviltrykkinntekter, nye avisoppdrag i Nord-Norge og kostnadsreduksjoner.

Fjerde kvartal 2016 avsluttet bedre enn resten av året, og konsernet kan vise til sterk resultatfremgang i fjerde kvartal som følge av en god vekst innen abonnementsinntektene og siviltrykkinntektene, effekt av kostnadstiltak, og noe bedre utvikling innen annonseinntekter.


 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER REDUSERT MED 80 MILL. KR. TILSVARENDE 5% TIL 1 521 (1 601) MILL. KR.

Abonnementsinntektene har i 2016 blitt den største inntektskategorien, større enn annonseinntekter papir, og vokste 5% til 486 (462) mill.kr. Det er god vekst i utsendte abonnement for mediehusene som har innført Pluss-løsninger. Abonnementsinntektene har fått en positiv effekt av bortfall av merverdiavgift for digitale innholdsprodukter fra 1. mars 2016.

 

Annonseinntektene gikk ned 13% i 2016 til 656 (755) mill.kr. Herav er annonseinntekter papir ned 14% til 461 (535) mill.kr, mens digitale annonseinntekter er ned 11% til 192 (217) mill. kr. drevet av at annonseinntektene beveger seg til programmatisk kjøp, sosiale medier og søk. Mediehusene har sterk vekst i programmatisk annonsesalg, men fortsatt fra et lavt nivå, slik at omveltningene i annonsemarkedet gir nedgang i alle kanaler og kategorier for mediehusene til Polaris Media.

Konsernets største mediehus Adresseavisen og Sunnmørsposten merker endringene i den digitale annonseutviklingen mest. For våre mindre mediehus er den generelle annonseutviklingen mer variert, og det er flere mediehus som har vekst både digitalt og i samlede annonseinntekter i fjerde kvartal og for året under ett.

Trykkeriinntektene vokser 1% til 197 (195) mill.kr. som følge av vekst i siviltrykkinntekter og nye avisoppdrag i Nord-Norge. Ved årsskiftet 2015/2016 ble det inngått langsiktige trykkeavtaler med Amedia sine mediehus Nordlys, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten. I etterkant av dette er Amedia sine trykkerier i Tromsø og Hammerfest nedlagt, og samtlige oppdrag flyttet til Polaris Trykk sine trykkerier i Harstad og Alta. I tillegg er det inngått samarbeid om distribusjon og transport i samme region. Endret produktmiks, fra avistrykk til siviltrykk, gir lavere marginer for trykkerivirksomheten.

DRIFTSKOSTNADENE ER REDUSERT MED 51 MILL. TILSVARENDE 4% I 2016 TIL 1410 (1471) MILL. KR.

Konsernet gjennomfører iverksatte kostnadsprogrammer som planlagt. I tillegg er det gjennomført tiltak i 2016 for å kompensere for en større svikt i annonseinntektene enn forutsatt. Kostnadsreduksjonene er klart størst innen personalkostnader, mens endret produktsammensetning, spesielt innen trykk, øker varekostnadene. Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på netto 41 årsverk i 2016.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk endring med nedgang i tradisjonelle medier som papiravis og lineær TV, og sterk vekst i innen mobil, sosiale medier og online TV. Polaris Media er, som andre mediehuskonsern, preget av kraftig nedgang i annonseinntekter som følge strukturelle endringer i annonsemarkedet hvor annonseinntektene flyttes til programmatiske kjøp, sosiale medier og søk. I tillegg har konkurransen fra de store globale aktørene Facebook og Google økt. Disse aktørene sitter på store mengder data om brukerne, og har endret brukernes og annonsørenes forventninger til målrettet og brukertilpasset digitalt innhold. Facebook har etablert seg som den største mediekanalen i Norge, og har sammen med Google blitt store aktører i det digitale annonsemarkedet. Annonseinntektene er i tillegg påvirket av konjunkturene i norsk økonomi og spesielle regionale og lokale forhold.

Strukturelle endringer i annonsemarkedet, rask teknologiutvikling samt svakere utvikling i norsk økonomi utgjør de største risikofaktorene for lønnsomheten i Polaris Media. Dette har gitt betydelig nedgang i annonseinntektene i de fleste av mediehusene i Polaris Media i 2016.

Strategi

Det strategiske målbildet til Polaris Media er å:

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene til ledende brukerposisjoner på alle plattformer
 • Styrke abonnementsforholdet samt digitalisere leserne og abonnentene
 • Skape digital annonsevekst
 • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Med bakgrunn i den krevende inntektsutviklingen siden fjerde kvartal 2015 har konsernet siden januar 2016 arbeidet med strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020). Hensikten med PM2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre publisistiske tradisjoner, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner.  Det er iverksatt viktige initiativer med å etablere en felles digital annonseplattform og kommersielt samarbeid med Schibsted for å gjenskape annonsevekst på digitale flater, felles løsninger og satsninger på brukermarked for ytterligere å øke abonnementsinntektene, og nye satsninger for å styrke inntektene innen siviltrykk og distribusjon.

PM 2020 inkluderer betydelige kostnadstiltak. Innen 2020 skal det realiseres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. kr. hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del av resultatforbedringene vil måtte skje i form av nedbemanning. Samlet er det avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg er det gjort en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018 til 2019. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst.

Fjerde kvartal 2016 ble en bra avslutning på et krevende 2016.Konsernet kan vise til sterk resultatfremgang i fjerde kvartal som følge av en god vekst innen abonnementsinntekter og siviltrykkinntekter, betydelig effekt av kostnadstiltak, og noe bedre utvikling innen annonseinntekter. I 2017 forventes fortsatt svak utvikling i annonseinntektene, mens abonnementsinntektene forventes fortsatt å øke, mens trykkeriinntjening forventes å holde seg relativt stabilt. Kostnadene skal reduseres i tråd med planene i PM2020.

Finansiell risiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur med god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 61% (64%) og en netto rentebærende gjeld på 0,7x (0,6x) EBITDA. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer og Polaris Media har god margin til måltallene i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN, Cxense, Avisa Nordland og Trønder Avisa med bokførte verdier på til sammen over 1 mrd. kr.  

Konsernets samlede balanse på 2 337 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Aksjeposten i FINN.no AS er i konsernets balanse vurdert til virkelig verdi per 2016 til 938 mill.kr. Virkelig verdi ved førstegangsinnregning av aksjeposten i FINN.no AS var 1 011 mill.kr. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet for 2015 og 2016.

På bakgrunn av en vurdering av markedsforhold og forventet inntjening for FINN.no AS, har styret per 2016 valgt å nedskrive verdien av FINN.no AS med 74 mill.kr. Nedskrivningen er tatt som finanskostnad i konsernets resultatregnskap.

 

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge (tidligere HTG) i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 474 (487) mill.kr. Disse verdiene er testet for gjenvinnbarhet minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Polaris Media har i 2014 og 2015 foretatt nedskrivninger av disse verdiene på til sammen 158 mill.kr. Nedskrivningstestene i 2016 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Dette er foretatt en nedskrivning av bokført verdi av produksjonsutstyret til Polaris Trykk Trondheim på 57 mill. kr. i 2016. Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten.  Det er benyttet tilsvarende avkastningsforutsetninger som for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer og det er gode prosesser vedrørende fordringer i konsernet. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i Storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Cxense ASA

Konsernet eier ved utgangen av 2016 5,2% av aksjene i Cxense ASA. I juni 2016 solgte Polaris Media 180 000 aksjer for 27,2 mill. kr. (kr. 151 per aksje) og bokførte en gevinst av salget på 6,7 mill. kr. Gevinsten er ført som finansinntekt. Høsten 2016 har Polaris Media deltatt i en reparasjonsemisjon (kr. 120 per aksje) og innløst warrants (kr. 130 per aksje) for til sammen 6,2 mill.kr.

Andre forhold

Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2016. Konsernet har per 2016 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN på 243 mill. kr. med kvartalsvis lineær nedbetalingstid til 2024. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet har per 2016 samlet rentebærende gjeld på 304 (343) mill.kr. Kontantbeholdningen per 2016 er 191 (211) mill.kr. 18 mill.kr. av kontantbeholdningen er på sperret konto. Operasjonell kontantstrøm ble 76 (97) mill.kr. i 2016. Samlede ordinære driftsinvesteringer i 2016 er 41 (82) mill.kr. Konsernet har samlet 144 mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning. 

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekkmidler på 40 mill. kr.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Stjørdalens Blad, Malvik Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (78%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (21%), Trådløse Trondheim (25%) og FINN.no AS (9,96%).

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter, samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Adresseavisen Gruppen gikk ned 7% til 744 (797) mill.kr. EBITDA-resultatet for 2016 ble 50 (74) mill. kr. Herav 1 (3) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Herøynytt, Fjuken (59%), Vigga (59%), Fjortrykk AS / Fjordabladet (58%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk ned 5% i 2016 til 352 (373) mill., mens EBITDA-resultatet ble 28 (29) mill.kr.

Polaris Media Nord-Norge (tidl. HTG)

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79%), Altaposten (84%), Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no), morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, iNord, Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk ned 5% til 223 (234) mill. i 2016. EBITDA-resultatet ble 20 (17) mill.kr. Herav 3 (1) mill. kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Årets resultat i Polaris Media Nord-Norge er en sterk framgang fra resultatene de siste 2-3 årene. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger. Virksomheten i Norsk Avisdrift AS (Byavisa) ble innstilt 1.6.2016.

Omsetningen for 2016 økte med 1% til 356 (352) mill.kr. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 63% (62%). Polaris Trykk fikk i 2016 et EBITDA-resultat på 55 (52) mill. kr.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom som eier en tomt i Johan Tillers vei i Trondheim.

Virksomhet i morselskapet består i eie og forvalte hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ) og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, 5,2% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt EBITDA på 33 (34) mill.kr. i 2016.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 2016 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 2016 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 848 (888) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 134 (283) avisbud. Ved utgangen av 2016 hadde morselskapet 27 (28) årsverk fast ansatte.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2016 var 4% (5%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 337 (2 493) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 60,7% (63,5%) per 2016. Styret mener at selskapet per 2016 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 59,3mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:              10,5 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                       48,9 mill.

Årets resultat:                                             59,3 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1 per aksje, til sammen 49 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 10. mai 2017.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør dermed etter utbytte 900 (922) mill.kr. per 31.12.2016, og egenkapitalen er på 504 (484) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 56,1% (52,5%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systeminvesteringer aktiveres.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

 

Trondheim, 15.februar 2017

[1] Referert EBITDA er før engangseffekter og korrigert for bokført resultatandel fra FINN.no AS der FINN.no AS i 2015 var rapportert som Tilknyttet Selskap (TS) og reflekterer det styret anser å reflektere utviklingen i den underliggende virksomheten.
Fra 2016 rapporteres FINN.no AS som finansiell eiendel og utbytte fra FINN.no bokføres som finansinntekt. Etter engangseffekter er oppnådd EBITDA-resultat 42 (190) mill.kr. Mer detaljer om overgangen i kvartals- og årsregnskapet.  
 
[2] Programmatisk annonsesalg er annonsesalg ved bruk av avanserte plattformer og teknologi. Systemene gir muligheten til å utnytte langt flere variabler slik at annonseringen blir mer effektiv. 
Legg til i min rapport

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Anbefalingen finnes på www.nues.no. Styret har avgitt en redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Denne redegjørelsen omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b), samt redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c) Konsernet har ingen vesentlige avvik til anbefalingen fra NUES.

1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Konsernets verdigrunnlag ligger i kjernevirksomheten – et samfunnsoppdrag for å drive publisistisk virksomhet innenfor en kommersiell ansvarlig og lønnsom ramme. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3:

 • Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.
 • Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.
 • Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Ifølge vedtektenes §9 påser en redaksjonell stiftelse at den publisistiske plattformen ivaretas.

Styret har fastsatt retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som i hovedsak fokuserer på den forretningsmessige driften. Disse kan i sin helhet leses på selskapets hjemmeside.

Nærmere om Polaris Media sitt forhold til etikk og samfunnsansvar

Polaris Media er et medie- og trykkerikonsern med en virksomhet som berører grunnleggende deler av samfunnslivet, og som dekker et stort geografisk område i Norge med sterke lokale, regionale og nasjonale merkevarer. Til denne virksomheten medfølger et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har.

Polaris Media er kjennetegnet ved en desentralisert struktur med relativt stor grad av selvstendighet i selskapene. Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar, hvor flere av våre virksomheter har eksistert i flere hundre år. Disse selskapene ville ikke eksistert i dag om de ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet mener at virksomheten gjennomgående er tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for over tid å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Grovt sett strekker dette ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret som ivaretas i selskapsstrukturen.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også en egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

Klager til PFU

I 2016 er konsernets mediehus innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) 12 (15) ganger (se tabell nedenfor). Av disse medførte 3 (3) av sakene at mediehusene ble felt for brudd på god presseskikk, og medførte kritikk fra PFU (Opdalingen, Harstad Tidende og Framtid i Nord). De øvrige sakene ble mediehusene enten frifunnet, eller klagene ble avvist etter forenklet saksbehandling eller henlagt.

I mange tilfeller har man lært av tidligere saker og blant annet innskjerpet at kravene til samtidig imøtegåelse må etterleves. Konsernets redaksjoner har likevel en økende bevissthet rundt presseetikk, og det er et klart mål at ingen ønsker å bli felt av Pressens faglige utvalg.

REDAKSJONTotal antall klager til PFU
 20162015
Adresseavisen12
Romsdals Budstikke10
Opdalingen11
MalvikBladet01
Avisa Sør- Trøndelag11
vol.no01
Framtid i Nord11
Altaposten01
Fosna-Folket00
Harstad-Tidende21
Hitra Frøya00
iTromsø12
Sunnmørsposten21
Troms Folkeblad10
Bladet Vesterålen10
Åndalsnes Avis02
Vigga01
SUM1215

Personvern i Polaris Media

Polaris Media består av mediehus med lange medietradisjoner, basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Å opprettholde tilliten blant brukerne er svært viktig for oss, og vi er derfor opptatt av å ivareta våre brukeres personvern på en god måte. Dette gjør vi gjennom å være åpne om hva slags informasjon vi samler om våre brukere, og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for brukeren. Informasjon som beskriver vår bruk av anonyme data, personvernopplysninger og informasjonskapsler (cookies), samt den datapolicy vi har definert for hva annonsører og andre eksterne aktører har lov å samle og anvende av data om våre brukere, kan leses i sin helhet på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig og er utarbeidet i tett samarbeid med bransjen.

Retningslinjer i Polaris Media

Oppfølgingen av arbeidet med strategiske retningslinjer for samfunnsansvar rettet mot den forretningsmessige delen av virksomheten i konsernet ledes i det daglige av CFO med støtte fra økonomidirektør og administrasjonsleder, i tillegg støttet av sentrale personer i operative roller.

Polaris Media er et desentralisert konsern og det løpende samfunnsansvaret hviler på den enkelte ansatte og det enkelte selskap. Det er i flere av selskapene formalisert god praksis for oppfølging av konsernets strategiske retningslinjer for samfunnsansvar, og flere av våre virksomheter kan fremheves som «beste praksis» i arbeidet med samfunnsansvar. Dette bekrefter at den generelle bevisstheten rundt samfunnsrollen står sterkt blant selskapene i konsernet.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet følgende etiske retningslinjer for konsernet:

 • Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Menneskerettighetene og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

  Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med pressens samfunnsrolle som spesifisert i Norsk Presseforbunds etiske regelverk.
 • Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media.
 • Polaris Media ønsker å være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.

  Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering på arbeidsplassen.
 • Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.
 • Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon. Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.

  Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsling og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

I 2016 har konsernet spesielt arbeidet videre med profesjonalisering av innkjøpsprosessen og gjennom dette tydeliggjort krav til leverandører også i forhold til samfunnsansvar. Det er også tydeliggjort ansvar og funksjoner knyttet til Human Resource Management (HR) i hele konsernet. I 2016 ble Marthe Lyng ansatt som ny HR-direktør i Adresseavisen. Hun har også ansvar for koordinering av HR-arbeidet i konsernet. Arbeidet med kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø er systematisert ytterligere, med spesielt fokus på kompetanse og kompetanseutvikling Konsernet har som ambisjon å gjennomføre årlige arbeidsmiljøundersøkelser. Spesielle hensyn til ytre miljø, arbeidsmiljø og antikorrupsjon er integrert i konsernets innkjøpspolicy.

Arbeidstakernes rettigheter

Polaris Media har lange tradisjoner for å ivareta et godt og velfungerende bedriftsdemokrati der de ansattes organisasjoner er sikret bred deltakelse og medbestemmelse i både styrer og interne organer. De ansatte er sikret bred styrerepresentasjon i konsernet i henhold til norsk lov og medbestemmelsesavtaler som gjelder for aviser/nyhetsbyråer, inkludert en egen bedriftsspesifikk «Medbestemmelsesavtale» mellom ledelsen og tillitsvalgte. I forbindelse med større strategi- og omstillingsprosjekter brukes i hovedsak konsernutvalget, eller representanter fra de ansatte utpekt av konsernutvalget, som referansegruppe for å sikre de ansattes innflytelse i prosessen. Konsernutvalget består, i tillegg til konserntillitsvalgt, av seks tillitsvalgte fra de fire underkonsernene, samt de tre faste ansattrepresentantene i konsernstyret. Videre er det et sterkt fokus på involvering av tillitsvalgte og klubber i viktige prosesser i hvert enkelt selskap. Årlig avholdes Polariskonferansen som er en samling hvor representanter for alle klubbene i konsernet møter konsernledelsen. Ca. 632 av konsernets 848 årsverk er fagorganiserte. En konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og en nærmere redegjørelse for tillitsmannsarbeidet i konsernet finnes her.

Miljø

Konsernet driver medie-, trykkeri- og distribusjonsvirksomhet som representerer utslipp og dermed en negativ påvirkning på det ytre miljø. For å sikre at det er etablert ordninger for bruk av mest mulig miljøvennlige innsatsfaktorer som papir, trykkplater og trykksverte samt resirkulering og gjenvinning av dette, er konsernets trykkerier med i Svanemerke-ordningen. De fire største trykkeriene i Polaris Trykk og de største mediehusene er miljøsertifisert.

Det er gjort en rekke tiltak de siste årene for å ha en minst mulig skadelig innvirkning på miljøet. Reduksjon i papirforbruket som følge av digital omstilling, og ved at produksjonen av avisene er en digital prosess frem til trykk, fører til en reduksjon i utslipp og makulerte aviser. Videokonferansefasilitetene i konsernet er oppgradert, og det oppfordres til å ta i bruk disse og andre samarbeidsverktøy der det er mulig.

Romsdals Budstikke hadde klima og bærekraft som et satsingsområde i 2016. De fikk støtte fra Fritt Ord og Vinje-fondet til å lage ukentlige reportasjer om hvordan klimaendringene påvirker oss og lokalmiljøet.

Anti-korrupsjon

I Polaris Media er det nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i andre virksomheter i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning. Retningslinjene for etikk og samfunnsansvar er reflektert i våre internkontrollsystemer. Polaris Media har innført retningslinjer for ansvarlig økonomisk atferd for ansatte ift. gaver, gjestfrihet og dekning av utgifter. Fra 2017 er det et mål at disse retningslinjene skal være en del av ansettelseskontraktene, og skal være bindende for alle ansatte. Konsernet har delegert prokura til kun konsernsjef og administrerende direktører i Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk. Signaturrett er forbeholdt to styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder. Det er etablert fullmaktsmatriser for konsernet, og prinsippet om dualitet er i størst mulig grad rendyrket.

Oppfølging

For å sikre gjennomføring og oppfølging av de etiske retningslinjene, er det utarbeidet KPI-er det rapporteres på. Utvalgte KPI-er blir rapportert eksternt kvartalsvis. I tillegg er felles prosedyrer for varslingsordninger og retningslinjer for økonomisk adferd utarbeidet. I 2016 er det ikke registrert noen varslingssaker. Det er heller ikke registret saker knyttet til korrupsjon i 2016.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekterer konsernets styringsstruktur. De strategiske retningslinjer fastsetter derfor kun sentrale standarder som er felles for alle. I 2016 ble det fastsatt retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i konsernet, som gjelder for alle ansatte i konsernet Polaris Media. Disse kan leses her.

Det er opp til det enkelte datterselskap å definere sin lokale tilnærming til sin strategi for samfunnsansvar basert på lokale interessentvurderinger. Typisk for denne typen samfunnsrolle er sponsing, deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter som kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar beskrevet over. Selskapenes oppfølging av filantropiske aktiviteter følges primært opp av styrene og ledelsen i selskapene, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom den ordinære rapporterings- og oppfølgingsprosessen som skjer rundt økonomiske parametere.

Sentrale nøkkeltall for samfunnsansvar i Polaris Media:

Miljø   2016201520142013
 Energibruk i MWh
(strøm og fjernvarme sammen)
1 787 6331 711 7031 989 5922 029 541
 Arealbruk i m246 69449 58249 09949 539
 Selskaper sertifisert som miljøfyrtårn3332
 Selskaper sertifisert ihht. svanemerking4444
 Papirbruk i tonn62816674
 Usortert avfall i tonn78898672
      
Arbeidsmiljø     
 Andel kvinner39 %40 %28 %28 %
 Andel kvinnelige ledere28 %28 %22 %21 %
 Sykefravær 4 %5 %9 %10 %
 Kompetanseheving per medarbeider
(kurskostnader per årsverk
(årsverk per 31.12.) i kroner)
3215392224753590
 Gjennomsnittlig pensjonsalder (år)6665,46564
 Antall selskap som har gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelse i året
20445
      
Etikk     
AnsatteRetningslinjer, tiltak vedrørende
habilitet, gaver, smøring og etikk
EtablertEtablertEtablertEtablert
 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige
forhold ved arbeidsplassen og misligheter.
EtablertEtablertEtablertEtablert
LeverandørerRettferdige konkurranser/antikorrupsjonEtablertEtablertEtablertEtablert
 Skatter og avgifter - mva. registrert,
ikke ulovlig arbeidskraft
EtablertEtablertEtablertEtablert
 Egenerklæring om miljø og
samfunnsansvar fra leverandører
EtablertEtablertEtablertIkke
etablert
Redaksjonell
virksomhet
Erklæring fra redaksjonell siftelse
(i redaksjonell årsrapport)
Avgis medio
feb. 17
AvgittAvgittAvgitt

Kvaliteten i nøkkeltallsrapporteringen for samfunnsansvar blir gradvis bedre, og utviklingen i enkelte indikatorer må sees i sammenheng med dette. Dette gjelder spesielt energibruk og avfallsmengder. Når det gjelder sykefravær har det vært en tydelig nedadgående trend over flere år.

2. Virksomheten

Virksomhet og formål

I samsvar med vedtektene er Polaris Medias formål å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Mål og hovedstrategier

Kjernestrategien for Polaris Media er å styrke og videreutvikle mediehusenes innholdsprodukter og markedsplasser i alle kanaler. I tillegg skal Polaris Media opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og oppnå sterke økonomiske resultater.

Konsernstyret behandler konsernets strategier løpende og det arrangeres strategiseminar årlig. På høsten vedtas normalt budsjett for kommende år. Budsjettet er et viktig verktøy i økonomistyringen og internkontrollen i Polaris Media. I tillegg utarbeides prognoser gjennom året.

Konsernet strategier og mål er nærmere beskrevet i årsrapporten under styrets beretning.

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapitalandel var per 31.12.2016 61% (64%). Egenkapitalandelen er god og er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller fullt ut selskapets behov for egenfinansiering i forhold til den virksomhet som drives.

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Styret har en målsetting om at utbyttet skal være stabilt over tid og at det normalt vil utgjøre 50-70% av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Styret foreslår at det for regnskapsåret 2016 skal utdeles et utbytte på kr. 1 per aksje.

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, dog senest 30. juni 2016. Ved utgangen av 2016 eier Polaris Media ASA totalt 81 158 egne aksjer. Januar 2016 ervervet Polaris Media ASA 49 875 egne aksjer til kr. 20 per aksje. I mars 2016 ble 26 640 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 16,13. Polaris Media kjøpte 34 908 egne aksjer til kurs 14,50 per aksje i januar 2017.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling.

Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift, og sikrer konsernets uavhengighet og integritet.

Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer, men har de senere år kjøpt egne aksjer for å tilrettelegge for salg av aksjer til egne ansatte i tråd med vedtatt aksjespareprogram. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.

Med unntak av styrets leder, eier ingen aksjonærvalgte styremedlemmer aksjer i selskapet. Samtlige medlemmer av konsernledelsen eier aksjer i selskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part.

Vedrørende utdypende informasjon om aksjonærforhold, transaksjoner med nærstående parter mv. henvises det til årsregnskapets note 20, 21 og 22.

5. Fri omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger.

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått generalforsamling. Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemmer ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapet, eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapet, minst tre dager før generalforsamlingen holdes. Sammen med innkallingen vedlegges fullmaktsskjema med veiledning for utfylling dersom man selv ikke kan delta fysisk på generalforsamlingen. Dette er utformet slik at man kan gi stemmeanvisning over hver enkelt sak som skal behandles til fullmektig.

Styreleder og konsernsjef avholder normalt en redegjørelse i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet som også omfatter en redegjørelse for status ift. inneværende år.

Valgkomitèens leder deltar på generalforsamlingen og redegjør for komitèens anbefalinger og legger fram sin innstilling til blant annet styresammensetning og styrehonorarer.

Revisor redegjør for revisjonsberetning og honorar til revisor.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, sendes det ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er ikke gjennomført elektronisk avstemming i 2016.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter avholdt generalforsamling.

Styrets leder og konsernsjef, samt leder av valgkomiteen og revisor er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre samt besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer og medlemmer av administrasjonen møter etter behov.

7. Valgkomité

Valgkomitéen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomitèen har en egen side på selskapets hjemmeside www.polarismedia.no.

Valgkomitéens mandat er:

 • Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder til selskapets styre, samt om honorar til styrets og underkomiteers-/utvalgs medlemmer.
 • Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomitéen, samt om honorar til valgkomitéens medlemmer.

Per 31.12.2016 består valgkomitèen i Polaris Media ASA av følgende medlemmer:

 • Jacob A. Møller (leder)
 • Unni Steinsmo
 • Arild Nysæther

Fristen for å foreslå medlemmer til selskapets styre publiseres på selskapets hjemmeside i god tid før valgkomitèen starter sitt arbeid.

 8. Styrets sammensetning og uavhengighet 

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA består av 9-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Nyvalg av ansattrepresentanter ble gjennomført i 2016 for den neste 2-årsperioden. De nyvalgte ansattrepresentantene tiltrådte styret etter ordinær generalforsamling 19. mai 2016.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret og utnevner styrets leder og nestleder.

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styrets medlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fire kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året i tillegg til at det avholdes årlig strategisamling. I 2016 er det avholdt ni styremøter.

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

 • Månedlig statusrapport (internregnskap, likviditet, måloppnåelse (KPI-er), viktigste inntektsdrivere)
 • Konsernbudsjett
 • Konsernstrategi
 • Policydokumenter som gjelder corporate governance
 • Kvartalsrapporter (eksternt)
 • Årsregnskap og årsberetning (eksternt)
 • Finansiell struktur
 • Investormarkedet
 • Større investeringsbeslutninger over 10 mill.
 • Overordnet produktutvikling
 • Større strukturelle initiativ
 • Rammebetingelser for pensjonsordninger
 • Konsernets internkontrollsystemer

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under konsernstyret og leder styremøtene. Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

Styrets møteplan settes opp senest innen utgangen av august året før nytt møteår. Møter innkalles normalt med minst syv dagers varsel.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil. I 2015 og 2016 har konsernet behandlet saker som omhandler strukturelle endringer i eierskapet av FINN.no, i denne forbindelse har styrets leder Bernt Olufsen og styremedlem Trond Berger meldt seg inhabile og ikke deltatt i saksbehandlingen.

Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret har opprettet følgende underutvalg:

 • Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret med det formål å bedre tilliten til selskapets prosesser og systemer for intern kontroll og finansiell rapportering.

Revisjonsutvalgets primærfunksjon er å bistå styret med dets ansvar for å holde seg orientert om, vurdere og eventuelt foreslå tiltak vedrørende:

 • Kvalitet i ekstern finansiell rapportering
 • Intern kontroll knyttet til finansiell rapportering og formuesforvaltning
 • Ekstern revisors kvalifikasjoner og kvaliteten i den eksterne revisjonen
 • Ekstern revisors uavhengighet, og revisors leveranser av ikke-revisjonsrelaterte tjenester

Det er fastsatt retningslinjer for revisjonsutvalgets arbeid og mandat i egen instruks vedtatt av styret.

Revisjonsutvalget har minst kvartalsvise møter hvor CFO forbereder og deltar i møtene. Revisor deltar normalt i disse møtene. Styreleder og konsernsjef innkalles til møtene, men deltar normalt ikke. Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, herav èn leder, som alle også er faste medlemmer av styret. I 2016 er det avholdt 4 møter i revisjonsutvalget.

 • Kompensasjonskomitè: Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Kompensasjonskomiteen er et saksforberedende organ for konsernstyret og bidrar til behandling av saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk for ledende ansatte. Komiteen skal fremlegge forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret. Komiteen skal godkjenne endringer i godtgjørelsesordninger som gjelder den øvrige konsernledelse, herunder fastsette og evaluere mål for prestasjonsbaserte godtgjørelsesordninger til disse. Komiteens beslutninger fattes etter innstilling fra, og i samråd med, konsernsjefen. Komitèen består av fire medlemmer hvorav en av representantene er fra de ansatte i styret. Kompensasjonskomiteen har hatt høy aktivitet knyttet til etablering av nytt kompensasjonssystem for konsernledelsen.  I 2016 er det avholdt 4 møter i kompensasjonskomiteen.

 

Per 2016 består kompensasjonskomiteen i Polaris Media ASA av følgende medlemmer:

 • Bernt Olufsen (styreleder)
 • Bente Rathe
 • Hans Tore Bjerkaas
 • Terje Eidsvåg

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.

10. Risikostyring og intern kontroll 

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.
 • Pålitelig intern og ekstern rapportering
 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.
 • Overholdelse av konsernets retningslinjer for samfunnsansvar

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra revisor om risikosituasjonen i konsernet i forbindelse med årsrapporteringen. Ansvarsdelingen mellom styret og konsernsjef skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjonen som oversendes styret av konsernsjef etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative risikokontrollfunksjoner er i hovedsak organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer (konsernledelsen, lokal ledelse og økonomifunksjon, og sentral økonomifunksjon).

Styret mener konsernet har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten. De mest sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet er redegjort for nedenfor.

Revisjonsutvalget (uavhengig kontroll)

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 2016 består av følgende medlemmer som er fast møtende aksjonærvalgte styremedlemmer:

 • Stig Eide Sivertsen (leder)
 • Trond Berger
 • Victoria Svanberg

Revisjonsutvalget har møte i forkant av hver kvartals- og delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter normalt revisor i disse møtene. Utvalget har en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger m.v.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

Finansdirektør (CFO) i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.

Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS.

Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret. Arbeidsoppgavene som gjennomføres i forbindelse med avslutningsfasen er nedfelt i en tidsplan med spesifikasjon av ansvarlig og tidsfrist for å sikre rettidig rapportering.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosessen for regnskapsavslutningen som en del av Polaris Medias styrende dokumenter. Videre er det utarbeidet en felles regnskapsmanual med regnskapsprinsipper som datterselskapene må rapportere i henhold til. Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er dokumentert gjennom prosess- og rutinebeskrivelser på vesentlige områder og som også kontrolleres av konsernets felles økonomisenter. Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere sannsynligheten for feil og mislighold.

Som ledd i styrets tidligere omtalte årlige gjennomgang av konsernets risikoområder og den interne kontrollen, gjøres det også en evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget årlig.

Internt konsernregnskap utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår og budsjett, samt utvikling på sentrale nøkkelparametere. I forbindelse med utarbeidelsen er det et samspill mellom økonomisenteret (konsolideringsansvarlig), sentral økonomifunksjon, og ledelse og controllerne i hoveddatterselskapene for kvalitetssikring av tall og kommentarer. Regnskapsmessige poster som inneholder skjønn og vurderinger, gjennomgås og dokumenteres i forkant av den kvartalsvise regnskapsavslutningen. Vesentlige vurderingsposter gjennomgås med styrets revisjonsutvalg i kvartalsvise møter. Revisjonsutvalget behandler også delårsrapport, selskapsregnskap for ASA og konsernregnskap. Det er sammenfallende prosesser for konsern og morselskap. Årsregnskapene besluttes av de respektive generalforsamlinger.

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige i hoveddatterselskapene. Her gjennomgås finansielle resultater og måloppnåelse, samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risiko knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår løpende finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i hoveddatterselskaper og enkeltselskaper.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen. Det legges opp til at konsernet til enhver tid har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å kunne gjennomføre en rettidig regnskapsavslutning uten vesentlige feil for konsern og selskapsregnskapet.

Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive KPI og kvartalsrapporter. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike hoveddatterselskapene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen, da spesielt for å følge de viktigste inntektskategoriene.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene utover dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Konsernledelsen består i tillegg til konsernsjef og CFO av topplederne i hoveddatterselskapene. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS / Adresseavisen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS, mens CFO er nestleder i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Adresseavisen Gruppen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS av representanter fra de ansatte samt to eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for samtlige selskap i konsernet som innebærer:

 • Felles ERP system
 • Felles økonomimodell
 • Felles rapporteringsstruktur
 • Deltakelse i konsernkontoordning
 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet. Den sentrale finans- og økonomifunksjonen har følgende hovedfunksjoner:

 • Analyse og produksjon av materiell for ekstern finansiell rapportering til konsernstyret og revisjonsutvalg
 • Analyse og produksjon av materiell for intern løpende økonomirapportering til konsernledelsen, konsernstyre og revisjonsutvalg
 • Finansiell årsrapportering
 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av konsernets budsjett- og prognoseprosesser
 • Compliancefunksjon, herunder planlegging, koordinering og gjennomføring av felles forbedringsprosjekter vedr. risikostyring og internkontroll
 • Eierskap til og utvikling av felles systemer, prosedyrer og økonomimodell
 • Finansiering og likviditetsstyring, herunder oppfølging av konsernets felles bankforbindelse
 • Oppfølging av konsernets felles revisor
 • Oppfølging av forpliktelser vedr. børsnoteringen
 • Konsernets felles regnskaps- og økonomisenter

(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper, og for alle praktiske formål ligger ansvaret for den operative internkontrollen i hoveddatterselskapene og selskapsenhetene lokalt. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

11.Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomitèen.

I henhold til valgkomitèens retningslinjer bør komitèen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitèen.

Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon om ytelser til styrets medlemmer finnes i note 19 til årsregnskapet.

12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Polaris Media ASA har ansvaret for konsernets godtgjørelsesordninger. Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Godtgjørelsesordningene til konsernledelsen i Polaris Media skal tjene følgende overordnede mål:

 • Sikre et effektivt og positivt verktøy for konsernstyret og konsernsjef for strategisk styring og måloppnåelse.
 • Skape åpenhet og tydelighet om mål og om sammenhengen mellomevaluering av måloppnåelse og oppnådd kompensasjon.
 • Ha en god balanse og tydelighet mellom individuelle og kollektive mål i konsernledelsen.

 

Lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte skal være konkurransedyktige, og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Nedenfor følger en beskrivelse av de mest sentrale prinsippene som inngår i konsernets retningslinjer for kompensasjon til konsernledelsen og hvordan disse har blitt praktisert for 2016.

Fast grunnlønn

Fast grunnlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen. Kriteriene for grunnlønnsfastsettelse og -utvikling er slik:

–Konsernets referansenivå til markedet og stillingshavers individuelle verdi.

–Endring av størrelsen på stillingen (ansvar/tyngde).

–Stillingsinnehavers prestasjonsnivå over tid.

Fastlønnen vurderes årlig av kompensasjonskomiteen. Fastlønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen besluttes i samråd med konsernsjef, mens fastlønn for konsernsjef besluttes av styret etter innstilling fra kompensasjonskomiteen. Basis for regulering av grunnlønnen er den årlige generelle lønnsutviklingen som gjelder for resten av konsernets ansatte. Gjeldende kompensasjonsordning i Polaris Media åpner også for at grunnlønnen kan differensieres for direkte sammenlignbare stillinger.

Polaris Media har følgende kriterier for differensiering av grunnlønnsutvikling:

–+/- 20 % i forhold til selskapets midtpunkt/referansepunkt for det enkelte stillingsnivå

–Ekstra gode prestasjoner over tid kan belønnes med grunnlønn i den øvre delen av lønnsgruppen

Referansenivået er mediebransjen og gjennomsnittet av privat sektor i Norge, eks. olje og gass oppstrøm.

Fastlønnsprinsippene er blitt praktisert slik i 2016:

For 2016 er konsernledelsen gitt en generell økning i den faste årslønnen på 2% med virkning fra 1.1.2016. For to av konsernledelsens medlemmer ble det i tillegg til dette gjort en fastlønnsregulering etter en vurdering av stillingenes plassering i forhold til markedet og stillingens referansepunkt.

Prestasjonsbasert lønn (PBL)

I Polaris Media benyttes prestasjonsbasert lønn for å sikre gjennomføringen av selskapets strategi. Ordningen skal tjene følgende formål:

 • Et verktøy for konsernstyret til å sende klare signaler til konsernsjef om hva konsernstyret prioriterer.
 • Et verktøy for konsernsjef til å sende klare signaler til hvert enkelt medlem av konsernledelsen om hva som skal prioriteres.
 • Et grunnlag for å kommunisere til organisasjonen hva som er viktig for konsernet, det enkelte virksomhetsområde og stabsområde.

Prestasjonsbasert lønn skal stimulere til og belønne gode prestasjoner.

Mål og målekriterier er knyttet til rollen og det ansvarsområdet stillingen er nærmest til å påvirke. Hele konsernledelsen har imidlertid et felles ansvar for konsernets EBITDA. Hvor mye dette målet vektes i forhold til andre målekriterier vurderes årlig.

Konsernstyret fastsetter målekriteriene og uttellingen i prestasjonsbasert lønn for konsernsjef etter innstilling fra kompensasjonskomiteen.

PBL skal sikre at konsernet når sine strategiske mål.

For den øvrige konsernledelse beslutter kompensasjonskomiteen målekriterier og uttelling i prestasjonsbasert lønn etter innstilling fra konsernsjef. Konsernsjef gjennomfører forutgående samtaler med styrene i det enkelte hoveddatterselskap (unntatt CFO) som del av prosessen fram mot fastsettelse av målekriterier og uttelling i PBL.

Prinsippene for prestasjonsbasert lønn er praktisert slik i 2016:

I tråd med vedtatt praksis ble det utarbeidet mål og målekriterier for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen ved inngangen til 2016. Disse ble forankret i konsernstyret og i de aktuelle datterselskapers styrer.

Den maksimale rammen for PBL til konsernsjef ble for 2016 satt til 30 prosent av fast årslønn, og for den øvrige konsernledelse til 20 prosent av fast årslønn. Terskel for innslaget av PBL ble satt til 80 prosent, og 100 prosent uttelling i PBL oppnås ved 110 prosent av budsjettert resultat.

Mål og målekriterier ble fulgt opp og evaluert i forhold til resultatutviklingen pr. 1. halvår, og kompensasjonskomiteen ga følgende tilrådning overfor konsernstyret 25. oktober:

«På bakgrunn av sterkt fallende annonseinntekter og redusert resultatprognose for Polaris Media i 2016, finner kompensasjonskomiteen det riktig å anbefale overfor konsernstyret suspensjon av ordningen med prestasjonsbasert lønn (PBL) for konsernledelsen i inneværende år. Komiteen mener at dette er et fornuftig bidrag til en vellykket gjennomføring av Prosjekt 2020, og de kostnadsreduserende tiltak som det er vedtatt å iverksette. Komiteen er innstilt på å videreføre ordningen med prestasjonsbasert lønn i 2017, men vil evaluere hvordan ordningen har virket til nå før utarbeidelse av nye mål og målekriterier i henhold til de vedtatte retningslinjer for godtgjørelsen til ledende ansatte i Polaris.»

Konsernstyret ga enstemmig sin tilslutning til dette. Senere har det vist seg at resultatet ved årets utgang ble betydelig bedre enn prognosen tydet på. Graden av måloppnåelse ville gitt en gjennomsnittlig uttelling på 53 prosent PBL i konsernledelsen. Dette endret imidlertid ikke kompensasjonskomiteens vurdering av at suspensjonen av PBL var et nødvendig bidrag til gjennomføringen av Prosjekt 2020.

Øvrige ytelser

Pensjonsordninger

Konsernledelsen, inkludert konsernsjef, har en innskuddsbasert pensjonsordning under 12G som er identisk med øvrige ansatte i det selskapet vedkommende har sin arbeidsgiver.

I tillegg har konsernledelsen, eksklusiv konsernsjef, en innskuddsbasert pensjonsordning på 12.0% for lønn over 12G som også er identisk med den ordning alle andre ansatte med lønn over 12G har i konsernet.

For konsernsjef er det for lønn over 12G avtalt en ytelsesbasert tilleggspensjonsordning, og som skal utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget over 12G på det tidspunkt pensjonen skal begynne å løpe. Ytelsene er livsvarige for konsernsjef. Regulering av pensjonsgrunnlaget skjer basert på gjennomsnittlig årslønnsvekst konsernet, uavhengig av faktisk lønnsutvikling for konsernsjef. For 2016 er pensjonsgrunnlaget justert opp 2.0%. Ved uttak skal tilleggspensjonen G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

Til sikring av konsernsjefens tilleggs- og førtidspensjonsordning, er Polaris Media forpliktet til å fullfinansiere ytelsene innen konsernsjef Per Axel Koch fyller 60 år den 29.1.2021. Kapitalisert verdi av disse forpliktelsene var per 31.12.2016 kr. 28 mill. Innestående på sperret bankkonto til dekning av forpliktelsen er kr. 18,5 mill. (ajourført per 10.1.2017).

Etterlønnsordninger

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Det er ikke avtalt spesielle etterlønnsordninger utover avtalt oppsigelsestid for øvrige ledende ansatte.

Øvrige ytelser

Konsernledelsen har fast avtalte naturalytelser. I all hovedsak er dette firmabilordning, samt dekning av elkom etter standard regelverk og visse forsikringsordninger.

Prinsippene for øvrige ytelser er praktisert slik i 2016:

Nivået på øvrige ytelser har ikke vært gjenstand for endringer i 2016 for konsernledelsen, utover det som følger av allerede inngåtte avtaler og som er beskrevet i teksten ovenfor. For ytterligere informasjon om ytelser i 2016 se note 19 i årsregnskapet.

Anvendelse av lederlønnsprinsipper for kommende regnskapsår

Ordningen med prestasjonsbasert lønn er etter konsernstyrets vurdering et godt system for en rimelig kompensasjon til ledelsen i Polaris, men det har vist seg krevende å praktisere samtidig som konsernet må gjennomføre omfattende kostnadsprogrammer.

I forbindelse med evalueringsprosessen har man forsøkt å finne fram til en helhetlig løsning for de tre nærmeste årene som også ivaretar behovet for å belønne ledelsens innsats på en rimelig måte.

Etter anbefaling fra kompensasjonskomiteen har konsernstyret derfor vedtatt å begrense utfallet av prestasjonsbasert lønn for konsernledelsen til en fast kompensasjon på 50 prosent av maksimal uttelling for årene 2017, 2018 og 2019. Terskelen for innslag er for 2017 satt til 85 prosent av budsjettert resultat.

Mål og kriterier for det enkelte medlem av konsernledelsen er utarbeidet på vanlig måte.

Styret og kompensasjonskomiteen vurderer fortløpende konkurransedyktigheten i de ordninger man har fastsatt for kompensasjon for ledende ansatte i Polaris Media, og vil tilpasse disse ved behov for å oppnå ordningenes overordnede formål.

Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen 10.5.2017 som egen sak i henhold til allmennaksjeloven § 16-6 a).

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og framtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no/investorinformasjon

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på www.polarismedia.no/investorinformasjon. Dette er det viktigste verktøyet for å gi lik, samtidig og relevant informasjon til alle. På siden publiseres også finansiell kalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

I forbindelse med kvartalsvis resultatrapportering vil det bli avholdt åpne presentasjoner for investorer, analytikere og øvrige interessenter. Disse avholdes normalt i Oslo og holdes av konsernsjef og CFO. Materiellet som brukes i presentasjonen vil også være tilgjengelige på www.polarismedia.no/investorinformasjon i tillegg til meldingstjenesten til Oslo Børs normalt fra kl. 07.00 samme dag.

 14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. I en eventuell overtakelsesprosess vil styret bidra til at aksjonærene likebehandles. Dersom en overtakelsessituasjon som omtalt i anbefalingens pkt. 14 skulle oppstå, vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge de anbefalinger som der er gitt.

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret møtet med revisor uten at administrasjonen er tilstede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for styret hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.

Revisor forelegger for revisjonsutvalget sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer årlig.

Revisor er også til stede på selskapets generalforsamling og kommenterer revisjonsberetningen og svarer på eventuelle spørsmål knyttet til revisjonen. Revisor deltar ved samtlige møter i revisjonsutvalget og mottar kopi av sakspapirer som går til konsernstyret.

Styret orienterer om revisors godtgjørelse i ordinær generalforsamling. Revisors godtgjørelse for 2016 for revisjonen og andre tjenester framgår av note 19 til årsregnskapet. Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2016 kr. 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2016 er kr. -2,3 (19,20). Styret foreslår at det for 2016 utbetales et utbytte på kr. 1,00 (1,25) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2016 på OB Standard). Ved inngangen til 2016 var aksjekursen kr 19,10. Ved utgangen av 2016 var aksjekursen kr. 13,70. Høyeste aksjekurs i 2016 var kr. 24,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen er gått opp fra 2015. Det ble gjennomført 373 (197) handler i aksjen og det ble omsatt 201 709 (150 398) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2016 var kr. 3 745 436 (2 860 038). Polaris Media har de siste årene har hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Utbyttet har i snitt siden 2008 vært noe høyere enn normalnivået som følge av en god likviditetssituasjon.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2017, dog senest 30. juni 2017. 

Ved utgangen av 2016 eier Polaris Media ASA totalt 81 558 egne aksjer. Januar 2016 ervervet Polaris Media ASA 49 875 egne aksjer til kr. 20 per aksje. I mars 2016 ble 26 640 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 16,13. Polaris Media kjøpte 21.12.2016 34 908 egne aksjer til kurs 14,50 per aksje.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2016 var det 927 (911) aksjonærer i selskapet.

Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2016:

 

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 %COMPNOR
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 %COMPNOR
Sum 10 største44 119 580 90,2 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Ved utgangen av 2016 eier Polaris Media ASA totalt 81 558 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.

Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2016   2015  
     
Salgsinntekter4,5     1 520 739 1 624 418 
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 
     
Varekostnad16223 486231 072 
Lønnskostnad                         6,19,23809 748761 779 
Annen driftskostnad15454 449492 925 
Sum driftskostnader 1 487 6821 485 776 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 8 87251 050 
Driftsresultat (EBITDA) 41 928189 692 
     
Avskrivninger7,888 31396 288 
Nedskrivninger7,858 152106 740 
Av- og nedskrivinger 146 466203 028 
Driftsresultat (EBIT) -104 537-13 336 
     
Finansinntekter
1349 647974 726 
Finanskostnader1383 68016 499 
Netto finansposter -34 033958 227 
Ordinært resultat før skattekostnad -138 570944 891 
     
Skattekostnad på ordinært resultat18-27 8476 533 
Resultat etter skatt -110 723938 358 
     
Ikke-kontrollerende interesser 9342 682 
Aksjonærene i morselskapet -111 657935 676 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,2415 787-373 
Kontantstrømsikring12,131 016206 
Inntektsskatt -347-56 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-6 48725 634 
Inntektsskatt 1 557-6 414 
Totalresultatet (comprehensive income) -99 198957 354 
     
Ikke-kontrollerende interesser 9342 682 
Aksjonærene i morselskapet -100 132954 672 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) -2,2719,20 

 

Se noter her

 

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20162015              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1851 18028 670 
Øvrige immaterielle eiendeler 7498 745519 013 
Varige driftsmidler 8267 515351 331 
Finansielle anleggsmidler 10,11,121 105 0111 172 447 
Pensjonsmidler 662 57754 951 
Anleggsmidler  1 985 0272 126 411 
      
Varer  11 55713 063 
Fordringer 12,22147 750140 245 
Bankinnskudd, kontanter 12190 780210 590 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 82 2812 286 
Omløpsmidler  352 368366 183 
Eiendeler  2 337 3942 492 594 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 827305 826 
Opptjent egenkapital  1 080 4081 244 116 
Ikke-kontrollerende interesser  33 59632 921 
Egenkapital  1 419 8311 582 863 
      
Pensjonsforpliktelser 6155 523125 154 
Utsatt skatt 1856 55664 880 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14264 779304 332 
Langsiktig gjeld  476 859494 367 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1438 76939 067 
Leverandørgjeld 1249 40155 406 
Betalbar skatt 181 652945 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,23350 879319 942 
Gjeld klassifisert som holdt for salg  55 
Kortsiktig gjeld  440 705415 365 
Gjeld  917 564909 731 
Egenkapital og gjeld  2 337 3942 492 594 

 

 

 

Se noter her

 

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2016  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
Årets resultat0000-111 6570-111 657934-110 723
Endring i estimatavvik pensjoner0000-6 4870- 6 4870-6 487
Inntektsskatt ført over egenkapitalen00001 557-3471 21001 210
Endring i virkelig verdi på finansielle instrument0000015 78715 787015 787
Endring i kontantstrømsikring000001 0161 01601 016
Kapitalforhøyelse0000-80-880
Utbytte0000-63 1100-63 110-143-63 253
Andre føringer mot egenkapitalen0101-4570-457-125-581
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982305 8271 070 4829 9251 080 40833 5961 419 831
          
2015AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
Årets resultat0000935 6760935 6762 682938 358
Endring i estimatavvik pensjoner000025 634025 634025 634
Inntektsskatt ført over egenkapitalen0000-6 414-56-6 4700-6 470
Endring i virkelig verdi på finanielle instrument00000-362-3620-362
Endring i kontantstrømsikring000002062060206
Andre inntekter og kostnader0000-110-110-11
Kapitalforhøyelse0000-1 4560-1 4561 4560
Utbytte0000-49 6820-49 682-133-49 814
Andre føringer mot egenkapitalen0-230-23-3 1160-3 1162 316-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
          

 

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20162015    
Driftsresultat (EBITDA) 41 928189 692 
Justert for    
Betalt skatt -945-3 216 
Endring kundefordringer 3 43139 048 
Endring varelager 1 507-950 
Endring leverandørgjeld -5 498704 
Endring forskuddsbetalte abonnementer 689-1 190 
Endring i offentlig gjeld -5 089-10 650 
Endring feriepenger -2 475-6 654 
Pensjon  17 812-38 758 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -8 872-51 050 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap 3 63053 009 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger 32 370-22 975 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 78 489147 009 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer -42 367-65 418 
Finansielle investeringer 9 931-22 654 
Salg av datterselskap 00 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -32 436-88 072 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån 05 321 
Nedbetaling av lån -38 537-47 264 
Mottatte renter og avdrag FKV. 1 5024 461 
Motatte renter 2 6523 179 
Betalte renter -8 421-13 391 
Utbetalt utbytte -63 204-48 869 
Øvrige finansieringsaktiviteter 40 1541 084 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -65 854-95 479 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 210 590218 077 
Kontantbeholdning nye selskaper ved oppkjøp 01.01 029 054 
Netto kontantstrøm -19 810-36 542 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 190 780210 590 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 142-1 142 
 
Legg til i min rapport

Noter til konsernregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20162015                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt  17 07116 667 
Sum driftsinntekter  17 07116 667 
      
Lønnskostnad  7,832 85032 088 
Annen driftskostnad  6,16 17 85016 594 
Avskrivning  12,133 3973 215 
Nedskrivning  12,13 26 
Sum driftskostnader  54 09651 923 
Driftsresultat  -37 025-35 256 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 1786 102107 071 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  10 8938 859 
Annen finansinntekt  8 5042 169 
Sum finansinntekter  105 498118 099 
      
Nedskriving finansielle eiendeler   -97 857 
Annen finanskostnad  -7 072-11 685 
Sum finanskostnader  -7 072-109 543 
      
Netto finansresultat  98 4268 556 
      
Årets resultat før skatt  -61 401-26 700 
Skattekostnad 92 112748 
Resultat etter skatt  59 289-27 448 
      
Poster som vil bli omklassifisert til resultat     
Omregningsdifferanser     
Verdiendring finansielle eiendeler  1811 779   
Kontantstrømsikring  18-2 438   
Skatteeffekt  9,18585   
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjon  8590   
Skatteeffekt  9-142   
      
Utvidet resultat  10 374   
Totalresultat  69 663 -27 448  
      
OVERFØRINGER     
Overføring til annen egenkapital 410 444-88 534 
Foreslått utbytte 448 84561 086 
Sum overføringer  59 289-27 448 


Se noter her

 

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20162015                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 95 6147 282 
Øvrige immaterielle eiendeler 133 0555 495 
Sum immaterielle eiendeler  8 66812 777 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 125 3754 076 
Sum varige driftsmidler  5 3754 076 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17713 055713 055 
Investeringer i aksjer og andeler 1882 00283 244 
Pensjonsmidler 8800250 
Andre fordringer 1499140 
Sum finansielle anleggsmidler  795 955796 689 
      
Sum anleggsmidler  809 999813 542 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 14,19519256 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 141 46540 
Andre fordringer  1 6171 424 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1486 102107 071 
Sum omløpsmidler  89 703108 790 
      
SUM EIENDELER  899 702922 332 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-82-58 
Overkursfond 4256 982256 982 
Fond for urealiserte gevinster 49 925  
Annen egenkapital 4188 547178 001 
Sum egenkapital  504 300483 852 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 833 15632 002 
 Langsiktig rentebærende gjeld  18211 128272 510 
Sum langsiktig gjeld  244 284304 511 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,1860 37358 919 
Leverandørgjeld 142 0601 967 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 146083 116 
Skyldige offentlige avgifter  71 9292 194 
Foreslått utbytte  48 84561 086 
Annen kortsiktig gjeld  15,1837 3036 688 
Sum kortsiktig gjeld  151 118133 969 
      
Sum gjeld  395 402438 480 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  899 702922 332 

 
Se noter her

Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20162015                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter.       
Driftsresultat -37 025-35 256 
Justert for periodens av- og nedskrivninger12,13 3 3973 241 
Endring i kundefordringer14,19 - 1 688826 
Endring i leverandørgjeld14 -2 415805 
Endring offentlig gjeld-264-32 
Pensjon 1 052 699 
Endring i andre tidsavgreningsningsposter -1 509-534 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 452-30 251 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringsaktiviteter12,13 -2 256-4 463 
 Finansielle investeringer 13 021-7 016
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 10 765-11 479 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 820-31 700 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag4,9 107 07189 704 
Utbetaling utbytte-61 093-48 869 
Øvrige finansieringsaktiviteter 11 969-1 230 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 26 1277 905 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelsen 10 -58 919-25 094 
Netto kontantstrøm -1 560-33 825 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12.10 -60 479-58 919 

 

Legg til i min rapport

Noter til selskapsregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport