Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20162015    
Driftsresultat (EBITDA) 41 928189 692 
Justert for    
Betalt skatt -945-3 216 
Endring kundefordringer 3 43139 048 
Endring varelager 1 507-950 
Endring leverandørgjeld -5 498704 
Endring forskuddsbetalte abonnementer 689-1 190 
Endring i offentlig gjeld -5 089-10 650 
Endring feriepenger -2 475-6 654 
Pensjon  17 812-38 758 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -8 872-51 050 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap 3 63053 009 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger 32 370-22 975 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 78 489147 009 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer -42 367-65 418 
Finansielle investeringer 9 931-22 654 
Salg av datterselskap 00 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -32 436-88 072 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån 05 321 
Nedbetaling av lån -38 537-47 264 
Mottatte renter og avdrag FKV. 1 5024 461 
Motatte renter 2 6523 179 
Betalte renter -8 421-13 391 
Utbetalt utbytte -63 204-48 869 
Øvrige finansieringsaktiviteter 40 1541 084 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -65 854-95 479 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 210 590218 077 
Kontantbeholdning nye selskaper ved oppkjøp 01.01 029 054 
Netto kontantstrøm -19 810-36 542 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 190 780210 590 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 142-1 142 
 
Legg til i min rapport