Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20162015              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1851 18028 670 
Øvrige immaterielle eiendeler 7498 745519 013 
Varige driftsmidler 8267 515351 331 
Finansielle anleggsmidler 10,11,121 105 0111 172 447 
Pensjonsmidler 662 57754 951 
Anleggsmidler  1 985 0272 126 411 
      
Varer  11 55713 063 
Fordringer 12,22147 750140 245 
Bankinnskudd, kontanter 12190 780210 590 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 82 2812 286 
Omløpsmidler  352 368366 183 
Eiendeler  2 337 3942 492 594 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 21305 827305 826 
Opptjent egenkapital  1 080 4081 244 116 
Ikke-kontrollerende interesser  33 59632 921 
Egenkapital  1 419 8311 582 863 
      
Pensjonsforpliktelser 6155 523125 154 
Utsatt skatt 1856 55664 880 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14264 779304 332 
Langsiktig gjeld  476 859494 367 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1438 76939 067 
Leverandørgjeld 1249 40155 406 
Betalbar skatt 181 652945 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,23350 879319 942 
Gjeld klassifisert som holdt for salg  55 
Kortsiktig gjeld  440 705415 365 
Gjeld  917 564909 731 
Egenkapital og gjeld  2 337 3942 492 594 

 

 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport