Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2016   2015  
     
Salgsinntekter4,5     1 520 739 1 624 418 
Sum driftsinntekter 1 520 7391 624 418 
     
Varekostnad16223 486231 072 
Lønnskostnad                         6,19,23809 748761 779 
Annen driftskostnad15454 449492 925 
Sum driftskostnader 1 487 6821 485 776 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 8 87251 050 
Driftsresultat (EBITDA) 41 928189 692 
     
Avskrivninger7,888 31396 288 
Nedskrivninger7,858 152106 740 
Av- og nedskrivinger 146 466203 028 
Driftsresultat (EBIT) -104 537-13 336 
     
Finansinntekter
1349 647974 726 
Finanskostnader1383 68016 499 
Netto finansposter -34 033958 227 
Ordinært resultat før skattekostnad -138 570944 891 
     
Skattekostnad på ordinært resultat18-27 8476 533 
Resultat etter skatt -110 723938 358 
     
Ikke-kontrollerende interesser 9342 682 
Aksjonærene i morselskapet -111 657935 676 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,2415 787-373 
Kontantstrømsikring12,131 016206 
Inntektsskatt -347-56 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-6 48725 634 
Inntektsskatt 1 557-6 414 
Totalresultatet (comprehensive income) -99 198957 354 
     
Ikke-kontrollerende interesser 9342 682 
Aksjonærene i morselskapet -100 132954 672 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) -2,2719,20 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport