Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20162015                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
      
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 95 6147 282 
Øvrige immaterielle eiendeler 133 0555 495 
Sum immaterielle eiendeler  8 66812 777 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 125 3754 076 
Sum varige driftsmidler  5 3754 076 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 17713 055713 055 
Investeringer i aksjer og andeler 1882 00283 244 
Pensjonsmidler 8800250 
Andre fordringer 1499140 
Sum finansielle anleggsmidler  795 955796 689 
      
Sum anleggsmidler  809 999813 542 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 14,19519256 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 141 46540 
Andre fordringer  1 6171 424 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 1486 102107 071 
Sum omløpsmidler  89 703108 790 
      
SUM EIENDELER  899 702922 332 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-82-58 
Overkursfond 4256 982256 982 
Fond for urealiserte gevinster 49 925  
Annen egenkapital 4188 547178 001 
Sum egenkapital  504 300483 852 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 833 15632 002 
 Langsiktig rentebærende gjeld  18211 128272 510 
Sum langsiktig gjeld  244 284304 511 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,1860 37358 919 
Leverandørgjeld 142 0601 967 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 146083 116 
Skyldige offentlige avgifter  71 9292 194 
Foreslått utbytte  48 84561 086 
Annen kortsiktig gjeld  15,1837 3036 688 
Sum kortsiktig gjeld  151 118133 969 
      
Sum gjeld  395 402438 480 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  899 702922 332 

 
Se noter her

Legg til i min rapport