Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20162015                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter.       
Driftsresultat -37 025-35 256 
Justert for periodens av- og nedskrivninger12,13 3 3973 241 
Endring i kundefordringer14,19 - 1 688826 
Endring i leverandørgjeld14 -2 415805 
Endring offentlig gjeld-264-32 
Pensjon 1 052 699 
Endring i andre tidsavgreningsningsposter -1 509-534 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 452-30 251 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringsaktiviteter12,13 -2 256-4 463 
 Finansielle investeringer 13 021-7 016
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 10 765-11 479 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 820-31 700 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag4,9 107 07189 704 
Utbetaling utbytte-61 093-48 869 
Øvrige finansieringsaktiviteter 11 969-1 230 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 26 1277 905 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelsen 10 -58 919-25 094 
Netto kontantstrøm -1 560-33 825 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12.10 -60 479-58 919 

 

Legg til i min rapport