Noteoversikt

Se noter her

Note 1 - Regnskapsprinsipper

 

Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Årsregnskapet for regnskapsåret 2016 er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og ble vedtatt i styremøte den 15. februar 2017.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartetmentet 3. november 2014. Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart i note 2.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:

- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi.

For alle perioder opp til og med det året som endte 31. desember 2015, utarbeidet selskapet sitt regnskap i samsvar med norsk regnskapsskikk (GRS). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2016 er det første selskapet har utarbeidet i samsvar med Forskrift om forenklet IFRS.

Effekter ved overgang fra GRS til forenklet IFRS

Som en følge av endringen av regnskapsspråk fra GRS til Forskrift om forenklet IFRS (2014) medfører dette enkelte prinsippendringer. I det følgende redegjøres det for effekter for overgangen.

Polaris Media ASA har finansielle eiendeler som ved overgang til forenklet IFRS er vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over egenkapitalen etter IAS 39 og er klassifisert som holdt for salg. Dette er verdier som ved en realisasjon vil bli reklassifisert til resultatet. Tidligere har selskapets aksjer vært vurdert til anskaffelseskost.

Polaris Media ASA har en 10-årig rentebytteavtale inngått i juni 2014. Endringer i virkelig verdi av rentebytteavtale føres nå over egenkapitalen.

Begge effektene ved overgang til forenklet IFRS framkommer av utvidet resultat. For ytterligere informasjon se note 18.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler klassifiseres som omløpsmiddel når konsernet forventer å realisere eiendelen, eller har til hensikt å selge eller forbruke den i konsernets ordinære driftssyklus. Videre er eiendeler som primært holdes for omsetning eller som forventes realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden også å anse som omløpsmidler. Tilsvarende gjelder også eiendeler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, med mindre disse er underlagt begrensninger som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Forpliktelser klassifiseres som kortsiktig når de forventes å bli gjort opp i konsernets ordinære driftssyklus, når de primært holdes for omsetning, eller dersom forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Eventuelle vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering. Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Estimater og forutsetninger

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Dette gjelder særlig vurderinger knyttet til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

 

 

Legg til i min rapport

Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

 

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsførers i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Implementering av nye standarder:

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 15 inntekter fra kontrakter med kunder vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2018. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden.  Selskapet planlegger en overgang til standarden fra 1.1.2018, men har ikke tatt endelig stilling til implementeringsmetode. 

En overordnet vurdering tilsier at selskapet har prosesser som er i overenstemmelse med den nye standardens krav til vurdering av inntektsføring.

Det forventes ikke at en overgang til IFRS 15 vil ha implikasjoner for covenant-krav. Den forventes ikke å medføre endringer i forhold til kostnadsføring innenfor rammene av dagens provisjonsbaserte systemer. I midlertid kan det antas at rutiner for allokering av rabatterte transaksjonspriser ved bundling-salg kan påvirke rapporteringen av fordeling av annonseinntekter og tilhørende KPI/ARPU-mål. Effekten ventes likevel å være lav.

Fram til overgangen til IFRS 15 vil selskapet gjennomgå egne prosesser der det antas å være behov for å gjøre justeringer i forhold til standardens krav. Vår foreløpige vurdering er at dette vil kunne dreie seg om 1) enhetlige prosesser for fordeling av inntekter og rabatter på riktige inntektsbærere ved bundling-salg, 2) enhetlige prosesser for inntektsføring knyttet til salg av rådgivnings- og produksjonstjenester som går over en viss tid innen særlig levende bildeproduksjon eller tekstproduksjon knyttet til innholdsmarkedsføring der sluttproduktet har lav alternativ anvendelse men dette anses å være en liten problemstilling, 3) avklare at salgsallianser har prosesser i overensstemmelse med IFRS 15 fra overgangstidspunktet, 4) forberede eventuelle behov for systemtekniske tilpasninger i forhold til booking og fakturering og 5) gjennomgå nye rutiner for å bevisstgjøre egen salgsorganisasjon på implikasjonene av standarden.

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler vil ha ikrafttredelse fra 1.1.2019. Standarden krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. IASB tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost.  I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen. 

Da Polaris Meida  ASA leier sine selskapslokaler vil overgangen til IFRS 16 påvirke selskapets balanse i form av at en rett til bruk av lokalene oppføres som en eiendel med tilhørende balanseføring av forpliktelsen til å betale husleie i leieperioden. Videre vil selskapets andre driftskostnader reduseres, da husleien etter IFRS 16 resultatføres som avskrivninger av bruksretten og rentekostnad av balanseført forpliktelse. Det vil ha vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som EBIT og EBITDA. Det er ikke tatt stilling til implementeringsmetode. 

 

Legg til i min rapport

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen består av

                      AntallPålydendeBokført                                                                                                       
Ordinære aksjer  48 926 781148 926 781 
Sum 48 926 781148 926 781 


Eierstruktur:
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS 558 9301,1 % 
PARETO AS      292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 411 96090,8 % 
Øvrige aksjonærer4 514 8219,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no

 

Legg til i min rapport

Note 4 - Egenkapital

 

2016Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalFond for urealiserte gevinsterSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201548 927-58256 982178 001 483 852 
Årets resultat   59 289 59 289 
Avsatt utbytte   -48 845 -48 845 
Andre føringer -23  -346 -370 
Estimatavvik pensjon   448 448 
(utvidet res.)    9 925 9 925 
Egenkapital per 31.1248 927-82256 982188 5479 925504 300 

 

Legg til i min rapport

Note 5 - Salgsinntekter

 

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Selskapets inntekter regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller tjeneste. Dette er sammenfallende med tidspunkt for utsendelse av faktura med unntak av abonnementsinntekter.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift, andre typer offentlige avgifter, rabatter og bonusordninger samt bistand til markedsføring ovenfor kunder. 

                                                                                    20162015                                
Øvrige inntekter   
Andre driftskostnader 17 07116 667 
Sum driftsinntekter17 07116 667 
Legg til i min rapport

Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20162015                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 155125 
 Telefon, porto 414484 
 Reisekostnader 1 6651 613 
 IT kostnader 3 5594 216 
 Konsulent og rådgivningstjenester 6 6216 159 
 Drift bygninger og driftsmidler 3 4402 345 
 Annen driftskostnad 1 9961 652 
 Sum  17 85016 594 

 

 

Legg til i min rapport

Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20162015                                                      
Lønninger 24 81524 978 
Arbeidsgiveravgift 3 7543 604 
Pensjonskostnader 3 3492 499 
Andre ytlelser 9321 006 
Sum 32 85032 088 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20162015                                               
Lovpålagt revisjon 408208 
Skatterådgivning 327162 
Andre tjenester utenfor revisjon 4184 
Sum 776453 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret

 

Ytelser til ledende ansatte:

2016                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch153 3052 8354179543914 596 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth3 3312 0922102452132 761 
        
2015       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 9452 8468553804 081 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 2 9512 22002152132 649 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2016.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnsplitikken for regnskapsåret 2016 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2015).  

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2016 i henhold til vedkommendes ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser. 

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring og selskapsledelse kap 12.

 

  20162015
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183482437234528373
Styremedlem Bente Rathe (nestleder) 2052422918522207
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1706623616852220
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 17001701680168
Styremedlem Lena Victoria Svanberg  1705122185085
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 170181181080108
Styremedlem ansattrepresentant Marit Heiene (ny i 2016)732 85085000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas 17001701680168
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg1 311 1702419416822190
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 39039000
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord (ny i 2016)* 000 000
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken (ny i 2016)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Guri Svarva (ny i 2016)* 280000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Styremedlem Kristine Landmark  00010022122
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite 850851680168
Varamedlem aksjonærvalgt Mona Lindal 1501515015
Varamedlem ansatterepresentant Geir Forbregd 3903939039
 Varamedlem ansattrepresentant Hilde Østmoe 15015000
Varamedlem ansattrepresentant Torleif Rolfsen50023023000
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3838 2727
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  3838 3232
Sum 1 8742822 1561 7152041 919

* Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig honorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge Schibstedt ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring og selskapsledelse kap 11.

 

Legg til i min rapport

Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser


Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014 og 1.1.2015.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

 

Økonomiske forutsetninger              20162015                                                  
Diskonteringsrente 2,6 %2,7 %   
Forventet avkastning 2,6 %2,7 % 
Lønnsregulering 2,5 %2,25 % 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutvikling, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen (synkingen) er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger. Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for henholdsvis død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Pensjonskostnad20162015                                                           
Årets pensjonsopptjening6469 
Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse713647 
Administrasjonskostnad5653 
Periodisert arbeidsgiveravgift10292 
Pensjonskostnad ytelsespensjon936861 
Medlemsinnskudd fra ansatte-341-327 
Omstillingskostnader relatert til pensjon4210 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan1 7451 608 
Andre pensjonskostnader587357 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat3 3492 499 
    
 Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen4485 262  
    
Antall aktive i ytelsesbasert ordning12 
 Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning32 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2016 2015                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 22126 72129 9422 58732 12234 709 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening6406469069 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen8672180859653712 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring) 0000-3 740-3 740 
Aktuarmessige gevinster og tap-217-151-369542-2 313- 1 771 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-64 0-64-360-36 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 09027 29130 3813 22126 72129 942 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.13 47003 7402 63002 630 
Forventet avkastning på pensjonsmidler9409464064 
Aktuarmessige gevinster og tap2830283000 
Planendring0006890689 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-1090-109-640-64 
Administrasjonskostnader21502151880188 
Premieinnbetalinger-640-64-360-36 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 89003 8903 47003 470 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-80027 29126 491-25026 72126 471 
Arbeidsgiveravgift03 8483 84803 7683 768 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 7751 77501 5131 513 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger 0241241000 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-80033 15632 356
-25032 00231 752 
        
Pensjonsmidler i balansen  800  250 
Pensjonforpliktelser i balansen  33 156  32 002 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  32 356  31 752 

 

 

Legg til i min rapport

Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20162015                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 2 112748 
Årets totale skattekostnad 2 112748 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 61 401-26 700 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 25%/27% 15 350-7 209 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostander 74127 484 
Ikke skattepliktige inntekter -14 195-20 250 
Effekt endret skattesats 215723 
Skattekostnad 2 112748 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Anleggsmidler 330385 
Pensjonsforpliktelser 79574 603 
Avsetninger 153220 
Aksjer og andre verdipapirer 585  
Underskudd til fremføring   6482 074 
Sum skatteeffekt av fordeler 9 6747 282 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 4 0600 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 4 0600 
     
Netto usatt skattefordel/(forpliktelse) 5 6147 282 

 

 

Legg til i min rapport

Note 10 - Bankinnskudd

 

   20162015                                                                    
Budne midler 16 11813 341 
Gjeld til kredittinstitusjoner -76 491-72 260 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -60 373-58 919 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport

Note 11 - Hendelser etter balansedagen


Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen som får påvirkning for regnskapet for året 2016.

 

Legg til i min rapport

Note 12 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

 

Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.

 

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.

 

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene

 

 Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum      
Anskaffelseskost      
Anskaffelseskost per 1.13 1002 6905136 303  
Tilgang i året861062 0202 211  
Anskaffelseskost per 31.123 1862 7952 5338 514  
       
Akkumulerte av- og nedskrivninger:      
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.12 020207 2 227  
Årets avskrivinger374538 912  
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.122 3957453 139  
Balanseført beløp per 31.127912 0512 5335 375  
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år    
Avskrivningsplanlineærlineær    

 

 

Legg til i min rapport

Note 13 - Immaterielle eiendeler


Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekter» og «tap under annen driftskostnader».

Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring.

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer tidligere det gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

 

 ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.112 5913 24515 836 
Tilgang i året321245
Anskaffelseskost per 31.1212 6233 25815 881
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.18 4141 92710 341
Årets avskrivinger1 5759102 485
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.129 9892 83712 826
Balanseført beløp per 31.122 6344213 055
    
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

Legg til i min rapport

Note 14 - Nærstående parter

 

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester. Rentekostnader og – inntekter er inkludert i kjøp fra og salg til Polaris Media ASA.

 

 2016  2015  
Nærstående partSalg tilKjøp fraSalg til Kjøp fra
A/S Sør-Trøndelag -46555-41049
Adressa Distribusjon AS-4490-4598 459
Adresseavisen AS-2 604 7 537-2 962386
Adresseavisen Gruppen AS-2000-2060
Adresseavisens Telefontjenester AS-1250-1290
Andøyposten AS-1390-13420
Brønnøysundsavis AS-30938-26234
Driva AS-2490-25433
Dølen AS-180410
Fjordabladet AS-1340-27133
Fjordens Tidende AS-2850-22424
Fjordingen AS-239000
Fjordtrykk AS-38000
Folkebladet AS-459000
Fosna-Folket AS-36935-34131
Framtid i Nord AS-2580-24332
Harstad Tidende AS-6340-61197
HTG Multimedia AS-1070-710
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS-500-948
INord AS-2070-2348
Johan Tillers Vei 1-5 AS-500-510
Malvik Bladet AS-14514-760
Mediehuset iTromsø AS-61734-4991 704
Mediehuset Innherred AS-40043-24528
Møre-Nytt AS-3000-27731
Nordavis AS-4370-32688
Nordvest Distribusjon-3490-3350
Norsk Avisdrift-1330-4630
Nr 1 Adressa Trykk Orkanger AS-3820-405 0
Opdalingen AS-20019-102 0
Polaris Distribusjon Nord AS-1580-1700
Polaris Eiendom AS-2500-255342
Polaris Media Nord-Norge AS-3330-30620
Polaris Media Nordvestlandet-3260-3100
Polaris Regnskap AS-250-620
Polaris Trykk Alta AS-860-840
Polaris Trykk AS-3200-2790
Polaris Trykk Harstad AS-4385-4406
Polaris Trykk Trondheim AS-1 1470-1 17417
Polaris Trykk Ålesund AS-4980-4860
Romsdals Budstikke AS-8363-778137
Skjåk Medieutvikling AS-1380-1403
Sortlandsavisa AS-1320-1339
Stjørdalens Blad AS-37930-1910
ST-Trykk AS-560-520
Sunnmøringen AS-1360-12712
Sunnmørsposten AS-1 3030-1 152163
Trøndelagspakken AS-19835-17731
Trønderbladet AS-31630-31229
Vesterålen Online AS-1770-1670
Vesterålens Avis AS-1490-14422
Vigga AS-1190-10810
Vikebladet Vestposten AS-2600-25225
Åndalsnes Avis AS-2290-22819
Sum-18 3597 879-17 207 11 922

 

 2016  2015  
Nærstående partFordringGjeldFordringGjeld
Adressa Distribusjon AS2 10207 0810
Adresseavisen AS13 248-60849 036-1 993
Adresseavisen Gruppen AS8 8700330
Adresseavisens Telefontjenester AS36005670
Andøyposten AS000-20
Brønnøysundsavis AS1000-43
Driva AS2000-33
Dølen AS1700-12
Fjordabladet AS14000
Fjordens Tidende AS2500-33
Fjordingen AS2100-24
Fjordtrykk AS5000
Folkebladet AS3602 007-72
Fosna-Folket AS4 41900-31
Framtid i Nord AS1 61600-32
Harstad Tidende AS1 18802 000-86
HTG Multimedia AS3 490000
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS1 8950177-8
Malvik Bladet AS2000
Mediehuset iTromsø AS1820-89-95
Mediehuset Innherred AS46053-35
Møre-Nytt AS400-31
Nordavis AS2200-95
Nordvest Distribusjon3 24801 0000
Norsk Avisdrift13000
Nr 1 Adressa Trykk Orkanger AS260290
Opdalingen AS16000
Polaris Distribusjon Nord AS12000
Polaris Eiendom AS4 186012 0007
Polaris Media Nord-Norge AS2 02600-10
Polaris Media Nordvestlandet250240
Polaris Regnskap AS20450
Polaris Trykk Alta AS6000
Polaris Trykk AS26000
Polaris Trykk Harstad AS7 657012 1150
Polaris Trykk Trondheim AS10 05000-3
Polaris Trykk Ålesund AS2 467000
Romsdals Budstikke AS7 73905 000-137
Skjåk Medieutvikling AS1500-3
Sortlandsavisa AS1400-9
Stjørdalens Blad AS685000
ST-Trykk AS4012 0000
Sunnmøringen AS1100-12
Sunnmørsposten AS5 132012-162
Sør-Trøndelag AS4 05804 005-49
Trøndelagspakken AS210200
Trønderbladet AS1 985036-29
Vesterålen Online AS9000
Vesterålens Avis AS50500-22
Vigga AS1200-10
Vikebladet Vestposten AS2300-25
Åndalsnes Avis AS2000-19
Sum87 619-608107 151-3 128

 

Legg til i min rapport

Note 15 - Avsetninger og usikre forpliktelser


En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort. Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

 

 Pensjon/AfpSluttpakkerAndre AvsetningerSum
Balanse pr 1.11 416  1 416
Avsatt i perioden421424 845
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-62  -62
Balanseført pr 31.12.20161 77542402 199
     
     
Utbetales i 201778   
Utbetales etter 20172 121   
Sum2 199   

  

 

Legg til i min rapport

Note 16 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker


Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleie-avtalerIT relaterte forpliktelserSum                                                                         
20171 10001 100 
20181 12801 128 
20191 15601 156 
20201 18501 185 
Etter 202014 070014 070 
Sum18 637 018 637 

 

Kontorer og lokaler leases for en periode på 15 år.

 

Legg til i min rapport

Note 17 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:

- har makt over foretaket

- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket

- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.

Datterselskapet er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Adresseavisen Gruppen ASTrondheim100 %89 901794117 858 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %75 8113 86573 099 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %79 923-142 037171 629 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %255 8102302 592 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %78924947 837 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %73-4040 
Sum eiendeler i datterselskap      713 055 

  

Legg til i min rapport

Note 18 - Finansielle instrumenter


Finansielle
instrumenter  

Selskapet har finansielle instrumenter (eiendeler og forpliktelser) som klassifiseres i en av følgende kategorier:

- Utlån og fordringer

- Tilgjengelig for salg

- Andre forpliktelser


Utlån og fordringer

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg.

Utlån og fordringer måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonskostnader. I senere perioder måles lån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, slik at effektiv rente blir lik over hele instrumentenes løpetid.

Tilgjengelig for salg

Alle andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en av de overnevnte kategorier klassifiseres som tilgjengelig for salg.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg klassifiseres som omløpsmidler dersom ledelsen har bestemt å avhende instrumentet innen ett år etter balansedagen.

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre inntekter eller kostnader inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført.

Andre forpliktelser

Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendring over resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Andre forpliktelser måles til amortisert kost.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

 Verdsettelses-
nivå
Tilgjengelig
for salg
Utlån og
fordringer
Finansiell gjeld
målt til
amortisert
kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,382 002  82 002
Fordringer  89 703 89 703
Andre langsiktige fordringer  99 99
Sum finansielle eiendeler 82 00289 802 171 804
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld22 438 208 690211 128
Kortsiktig rentebærende gjeld   32 00032 000
Leverandørgjeld  2 668 2 668
Annen kortsiktig gjeld  37 303 37 303
Konsernkontoordning  60 373 60 373
Sum finansiell gjeld 2 438100 344240 690343 472
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)60 223
  Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-2 438
  Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)21 779

 

 

Legg til i min rapport

Note 19 - Kundefordringer


Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2016 2015                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 99 140 
Sum 99 140 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 14 Nærstående parter.

  

Legg til i min rapport

Note 20 - Pant og garantier


Pr. 31.12 hadde selskapet avgitt 2 forskjellige garantier på totalt kr 73,7 mill som hovedsakelig er relatert til husleiegaranti for datterselskap lokaler, samt skattetrekksgaranti.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet

 

                              20162015                                                                        
Datterselskaper 713 055713 055 
Legg til i min rapport