Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20162015                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt  17 07116 667 
Sum driftsinntekter  17 07116 667 
      
Lønnskostnad  7,832 85032 088 
Annen driftskostnad  6,16 17 85016 594 
Avskrivning  12,133 3973 215 
Nedskrivning  12,13 26 
Sum driftskostnader  54 09651 923 
Driftsresultat  -37 025-35 256 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 1786 102107 071 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  10 8938 859 
Annen finansinntekt  8 5042 169 
Sum finansinntekter  105 498118 099 
      
Nedskriving finansielle eiendeler   -97 857 
Annen finanskostnad  -7 072-11 685 
Sum finanskostnader  -7 072-109 543 
      
Netto finansresultat  98 4268 556 
      
Årets resultat før skatt  -61 401-26 700 
Skattekostnad 92 112748 
Resultat etter skatt  59 289-27 448 
      
Poster som vil bli omklassifisert til resultat     
Omregningsdifferanser     
Verdiendring finansielle eiendeler  1811 779   
Kontantstrømsikring  18-2 438   
Skatteeffekt  9,18585   
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjon  8590   
Skatteeffekt  9-142   
      
Utvidet resultat  10 374   
Totalresultat  69 663 -27 448  
      
OVERFØRINGER     
Overføring til annen egenkapital 410 444-88 534 
Foreslått utbytte 448 84561 086 
Sum overføringer  59 289-27 448 


Se noter her

 

Legg til i min rapport