Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2016 har vært et krevende år for Polaris Media, men også et år hvor konsernet har gjennomført viktige tiltak for å møte utfordringene i mediemarkedet. De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle betydelig, både som følge av den digitale transformasjonen og en svakere utvikling i norsk økonomi. Etter flere år med sterk vekst, falt også de digitale annonseinntektene i 2016. Ikke minst skyldes dette stadig tøffere konkurranse fra internasjonale aktører.

Jeg er glad for at Polaris Media likevel styrker sine digitale innholdsposisjoner ytterligere. Mange av våre mediehus har inntatt tydelige digitale nr.1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i 21 av våre mediehus (de resterende vil følge i 2017), og brukerinntektene økte betydelig. Mer enn 160.000 av våre ca. 190.000 abonnenter er nå digitale abonnenter med Pluss-tilgang.

Selv om resultatet i 2016 er noe dårligere enn året før, fremstår resultatet som relativt bra i det norske mediemarkedet.

Med bakgrunn i den krevende inntektsutviklingen siden fjerde kvartal 2015, har konsernet i hele 2016 arbeidet med strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM 2020). Hensikten med PM 2020 er å bygge et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre de publisistiske tradisjonene, legge til rette for ny vekst og kunne ta nye posisjoner.

Vi har gjort et viktig vedtak om å samarbeide med Schibsted for å etablere en felles digital annonseplattform og gjenskape annonsevekst på digitale flater. Vi øker satsningen på brukermarkedet ved å bygge opp et konsernsenter i Adresseavisen som skal bidra til ytterligere å øke abonnementsinntektene. Og vi gjør tydelige satsninger for å styrke inntektene innen siviltrykk og distribusjon.

PM 2020 inkluderer også betydelige kostnadstiltak. Innen 2020 skal det realiseres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 mill. kr, hvorav halvparten i 2017. Deler av dette er inntektsforbedringer, men en vesentlig del vil måtte skje i form av en nedbemanning på ca. 200 årsverk innen 2019 hvor mer enn halvparten i 2017. Samlet er det avtalt frivillig nedbemanning tilsvarende ca. 170 årsverk hvorav ca. 120 årsverk i 2017. Tiltakene skal bidra til å kompensere for inntektsnedgangen og posisjonere Polaris Media for fremtidig vekst. Tiltakene gjennomføres i god dialog med ansatte og tillitsvalgte.

Det skjer mye spennende i våre små og store mediehus fra Nordfjord i sør til Finnmark i nord. Spesielt gleder vi oss over at Adresseavisen fikk utmerkelsen Årets Avis i 2016. Dette med bakgrunn i gode innholdsprodukter, mediehusets sterke posisjon og gode kommersielle styring gjennom mange år. En slik pris er en flott inngang til Adresseavisens 250-årsjubileum i 2017. Adresseavisen følger opp på en god måte etter at Romsdals Budstikke fikk prisen som Årets Avis i 2014.

Mange av våre mediehus oppnådde fin fremgang i 2016, både når det gjelder digital posisjon og økonomiske resultater. Dette er imponerende i et år med en krevende markedsutvikling og store krav til omstilling.

Polaris Trykk Harstad og Polaris Trykk Alta har på en god måte klart å løse utfordringen med å trykke alle Amedias aviser i Troms og Finnmark, på toppen av tidligere oppdrag samtidig som Polaris Trykk har økt siviltrykkinntektene betydelig.

Skal vi lykkes i årene som kommer er det avgjørende at selskapene i konsernet har rett kompetanse som er i stadig utvikling. Dette vil skje både ved kompetanseheving og ved rekruttering av ny kompetanse. Det gjennomføres jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser i alle konsernets selskaper hvor oppfølgende tiltak har et spesielt fokus på kompetanseheving.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en offensiv og god måte. Tiltakene i PM 2020 har vært gjennomført i et nært samarbeid med de tillitsvalgte. De har bidratt sterkt til at vanskelige prosesser har blitt gjennomført på en verdig og god måte.

Vi forventer at også 2017 blir utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon. Etableringen av en ny felles annonseplattform med Schibsted, i konkurranse med internasjonale aktører, blir et viktig strategisk prosjekt for å få ny vekst i de digitale annonseinntektene. Jeg er overbevist om at våre mediehus vil fortsette å styrke sine digitale posisjoner både i brukermarkedet og annonsemarkedet, samtidig som trykkerivirksomhetene vil øke sin konkurransekraft.

Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i det norske mediemarkedet.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2016

1. kvartal

 • Konsernledelsen påbegynner arbeidet med Prosjekt Polaris Media 2020.
 • Polaris Trykk i Harstad og Alta overtar Amedia sine trykkerioppdrag i Troms og Vest-Finnmark.
 • Marthe Lyng blir ansatt som ny HR-direktør i Adresseavisen.
 • Styret vedtar utbytte på 1,25 kr per aksje for 2015.
 • Linn Kathrine Yttervik blir ansatt som ny redaktør i Stjørdalens Blad og Malvik-bladet.

2. kvartal

 • Med Adresseavisen i spissen snur den ene avisen etter den andre en negativ abonnementsutvikling. Denne trenden forsterker seg gjennom året.
 • Adm. direktør Tove Nedreberg i Adresseavisen og Adresseavisen Gruppen overtar som styreleder i Mediebedriftenes Landsforening.
 • Sunnmørsposten vinner prisen for «Beste kundeservice» i kåringen til Call Center-dagene i Oslo. Adresseavisens kundesenter ble nr 2.
 • Adresseavisen blir kåret til «Årets Avis» under Mediedagene i Bergen. Kåringen gjennomføres av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).
 • Fjordabladet på Nordfjordeid endrer fra tre til to utgivelser pr uke, mens Sunnmøringen på Stranda går fra to til en utgave.
 • Byavisa blir avviklet.
 • Polaris Media selger 180000 aksjer i Cxense ASA til 151 kr per aksje, til sammen 27,2 mill. kr. Polaris Media er fortsatt en av de største eierne i Cxense ASA med en andel på rundt 5%.
 • Adresseavisen går over på annonseplattformen AppNexus fra 1. juli. Dette som en del av samarbeidet med Schibsted. Det planlegges for at også øvrige mediehus i Polaris Media skal over på denne plattformen.

3. kvartal

 • Konsernstyret vedtar et program som innebærer resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner frem mot 2020. Halvparten av programmet skal effektueres i 2017. I tråd med vedtaket blir det åpnet for å tilby sluttpakker og gavepensjon i alle selskaper i konsernet. Det blir kommunisert et nedbemanningsbehov på om lag 100 årsverk i 2017 og ytterligere 110 årsverk i 2018 og 2019. Fristen for de frivillige ordningene blir satt til 1. november 2016.
 • Brede Østby blir ansatt som ny salgs- og markedsdirektør i Polaris Trykk.

4. kvartal

 • Søknadsfristen for frivillige nedbemanningstiltak i konsernet går ut 1. november. Samlet for selskapene er det avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og i tillegg 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk. I tillegg gjøres det en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018-2019.
 • Posten legger ned distribusjon på lørdager. Budfirmaet Kvikkas får tildelt tjenestekonsesjon for å distribuere aviser denne ukedagen, primært i de områder avisenes distribusjonsselskaper ikke har rutenett. Det er betydelige innkjøringsproblemer for Kvikkas, og det felles distribusjonsselskapet Helthjem og MBL etablerer et prosjekt som skal bidra til at flest mulig fortsatt skal få avisen sin på lørdager.
 • Dagens Næringsliv forlenger avtalen om trykking i Harstad og Trondheim.
 • Mediehuset iTromsø, iNord og Polaris Media Nord-Norge flytter inn i nye lokaler i Tromsø sentrum like ved passasjerterminalen som er under bygging ved Tromsø Havn.
 • Linda Eikrem blir ansatt som ny redaktør og daglig leder i Vikebladet Vestposten. Hun tiltrer 1. april 2017.
 • 21 mediehus i Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Trønder-Avisa konsern går over på en felles løsning for drift av det redaksjonelle systemet, basert på drift i en database. I løpet av vinteren går alle over på felles malverk og får nytt spesialtilpasset design.
 • Frode Sandmark blir ansatt som administrerende direktør i Polaris Trykk fra 1. januar 2017. Han etterfølger Steinar Bakken som blir pensjonist etter årelang innsats i Adresseavisen og Polaris Trykk.
 • Geir Bjørn Nilsen blir ansatt som felles ansvarlig redaktør for de fire mediehusene i Vesterålen; VOL, Vesteraalens Avis, Sortlandsavisa og Andøyposten.
 • Håvard Kvalheim tiltrer som konserndirektør for digitale annonseprodukter og Big data.
 • I Adresseavisen starter oppbyggingen av en sentral enhet for brukermarked og kundesenter for alle mediehus i konsernet under ledelse av utviklingsdirektør Roar Morset, som også tiltrer som konserndirektør.
 • Polaris Media kjøper 34908 egne aksjer.
 • Oddvar Ustad blir med virkning fra 1. januar 2017 ansatt i en stilling som produksjonsdirektør i Polaris Trykk. Samtidig overtar Ketil Danielsen som daglig leder i Polaris Trykk Trondheim.
 • Per Ove Bjerkan overtar som daglig leder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.
 • Polaris Trykk vinner anbudet for trykking av Mammutavisen i 2017. Polaris Trykk har også vunnet trykkingen av COOP Extra. Med dette vil selskapet trykke alle COOP-kjeders trykte produkter fra mars 2017.
Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2016. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20162015
Omsetning1 5211 601
EBITDA justert for engangseffekter120136
Engangseffekter/omstillingskostnader/FINN.no1-7854
Resultat før skatt-193945
Årets resultat-164938
   
EBITDA-margin7,9%8,5%
   
Investeringer i driftsmidler4265
Investeringer i finansielle aktiva10-23
   
Totalkapital23372493
Egenkapital14201583
Netto rentebærende gjeld113133
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,70,6
Likvide midler191211
* Basert på EBITDA korrigert justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus3533
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk847888
Opplag per 31.12205 550210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)306 426343 127
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)313 601299 956
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)11,5 mill.13,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)8,8 mill.7,5 mill.
   
Antall aksjonærer927911
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje-2,2719,18
Utbytte per aksje1,01,25
Direkteavkastning5,09%6,60%
   
Aksjekurs per 31.1214,719,1
Børsverdi per 31.12717935
 1) Endret bokføring av aksjeposten i FINN.no AS fra 2016 medfører at Polaris Medias resultatandel i FINN.no AS ikke lenger innregnes i EBITDA og at utbytte fra FINN.no AS er reklassifisert til finansinntekter. Effekten av dette utgjorde 45 mill. i EBITDA i 2015. Øvrige effekter er avsetninger til omstillingskostnader.

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

 

 201420152016
EBITDA-margin*10,0%8,5%7,9%

* - tall justert for engangseffekter

  

 

 

 

 

BrukerposisjonerLegg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fem hoveddatterselskaper:

 • Adresseavisen Gruppen
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk
 • Polaris Eiendom

Polaris Media består av 32 lokale og regionale mediehus og 3 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har til sammen ~316 000 daglige brukere på nett, ~303 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 20,5 millioner sidevisninger per uke i snitt. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 184.783 registrerte abonnenter, mens det offisielle opplaget er 205 550.

Polaris Trykk er den ledende trykkeriaktøren fra Nordvestlandet til Finnmark og er en av Norges ledende trykkeriaktører med en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet. Konsernet trykker totalt 87 aviser, i tillegg til et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale oppdrag i siviltrykkmarkedet. Polaris Trykk er eneste trykkeri i Norge som kan trykke større produksjoner på glanset papir.

I tillegg eier Polaris Media viktige strategiske posisjoner i selskaper som FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (5 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa (10 %)

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Ledende brukerposisjoner på alle plattformer
 • Styrke abonnementsforholdet og øke brukerinntektene
 • Digital annonsevekst
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2016.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

Legg til i min rapport

Eierstruktur / organisasjonskart

 

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder (ansatt i Schibsted inntil 1.3 2016)

Tidligere redaktør i Schibsted (2011-2016) og ansvarlig redaktør i VG (1994-2011). Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og VGs politiske avdeling. Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv, bl.a. i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, samt medieselskaper i flere europeiske land. Er nå styremedlem og trustee i den britiske stiftelsen Ethical Journalism Network (EJN).

Bente Rathe

1954Nestleder (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige), Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS og Salmar ASA. Tidligere nestleder i Norsk Hydro ASA (inntil oktober 2012), har vært styremedlem i Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør for ESV Digital, Nordic. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig med et 30-tall styreverv både for start-ups og børsnoterte virksomheter, og som investor og mentor for gründere i oppstartsvirksomheter. Foruten erfaring fra presse, reklame og teknologibransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre og satt også i det det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som fikk i oppgave å utrede fremtidig finansieringsmodell for NRK. De fem siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS, som eier rettighetene til topplevel-domenet .global. Hun er også styreleder for Boostcom-Gruppen og styremedlem i Eika-Gruppen, Europris og Cxense. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalskole (1977). Tiltrådte som konserndirektør i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, Investor Relation, Merger and Acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i en rekke Schibsted selskaper.

Hans-Tore Bjerkaas

1951Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Hans-Tore Bjerkaas er cand.mag fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i Tv2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er styreleder i Ullevål Media Center, nestleder i styret for Sparebank 1 Nord-Norge og styremedlem i Litteraturhuset.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal ParrotPlay og Viken Fiber, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem (ansatt i NWT Media)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i Nye Wermlands-Tidnings AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fire skianlegg. Hun er også styremedlem i TU Medier i Sverige.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Rune Setsaas

1970Styremedlem (representerer ansatte)

Utdannet trykker med fagbrev. Ansatt i tidligere Adressa Trykk, nå Polaris Trykk Trondheim, i 2000. Mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim AS og Polaris Trykk AS. Medlem av konsernutvalget i Polaris Media. Medlem av tariff/bransjeråd avis Fellesforbundet. Klubbleder for Trykkeriklubben Polaris Trykk Trondheim.

Marit Heiene

1961Styremedlem (representerer ansatte)

Marit Heiene (Romsdals Budstikke) har cand.mag. med kirkemusikk fra Trøndelag Musikkonservatorium, og spansk og norsk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt ped.sem. og statsvitenskap. Etter ufullført Norsk journalisthøgskole, har hun vært journalist i Programbladet, i nyhetsbyrået IPS, og siden 1998 i Romsdals Budstikke. Heiene har vært klubbleder i Budstikka i flere perioder, sitter i NJs valgkomité, har vært i NJs MBL-forhandlingsutvalg, og vært leder og nestleder i Møre og Romsdal Journalistlag. Hun har også vært ansattrepresentant i PMNV-styret.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av seks toppledere. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene er alle med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO, som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL. Konsernledelsen utøver et aktivt og strategisk eierskap til de fire hoveddatterselskapene, mens lederne for hoveddatterselskapene står for den operative driften. Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no og Trønder-Avisa, styreleder i AtB og Papirkjøp. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter og styremedlem i Norsk Jazzforum. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 – 2013.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Monseth er nestleder i styret i Adresseavisen Gruppen, Adresseavisen, Polaris Media Nord Norge, Polaris Media Nordvestlandet, og i Polaris Trykk. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse.

Monseth har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media med tilleggsansvar for konsernprosjekter og forretningsutvikling i konsernet.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Adresseavisen Gruppen

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole (BBA, 1985). Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS, økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS og økonomidirektør i Adresseavisen ASA. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen og Adresseavisen Gruppen fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Adresseavisen Gruppen av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom kompetansesenter marked (bedrift og privat), IT og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening), styremedlem i Norsk Filminstitutt og styremedlem i Salmar ASA.

Tor Olav Mørseth

1980Sjefredaktør Adresseavisen

Tor Olav Mørseth er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole (BSc) og har en MBA fra Copenhagen Business School i tillegg til studier ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Han begynte som journalist i Stjørdalens Blad i en alder av 14, og har arbeidet i Forsvarets Forum, ved Gongqing College of Nanchang University i Kina og i Bergens Tidende. Han kom til Adresseavisen fra Bergens Tidende, hvor han har vært økonomijournalist, ledet flere ulike avdelinger, og blant annet vært nyhetsredaktør og produktdirektør. Mørseth har i tillegg til journalistikken jobbet mye med teknologi- og produktutvikling.

Tor Olav Mørseth møter i konsernstyret i Polaris Media ASA.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Nordvest Distribusjon, Harstad Tidende, iTromsø og Nordavis. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og varamedlem i Trønder-Avisa.

Steinar Bakken

1949Administrerende direktør i Polaris Trykk

Steinar Bakken er utdannet bedriftsøkonom, Bakken avla svenneprøve som trykker i 1970 og mesterbrev i boktrykkerfaget i 1971. Steinar Bakken har over 50 års erfaring fra trykkeribransjen fra stillinger som rotasjonstrykker, produksjonssjef i rotasjonen og ansvarlig for pakkeri- og plateavdelingen i Adresseavisen. Bakken har siden januar 1999 vært administrerende direktør i Adressa-Trykk og er nå administrerende direktør i Polaris Trykk.

Steinar Bakken er styreleder i NR 1 Adressa-Trykk Orkanger og styremedlem i Papirkjøp.

Steinar Bakken gikk av med pensjon 31.12.2016.

Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Trykk og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10 % av Trønder-Avisa, 5 % av Cxense ASA og 10 % av Fanbooster AS.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Stjørdalens Blad, Malvik Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69 %). Mediehuset Innherred eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49 %), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (18 %) og FINN.no AS (9,96 %). 

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

* - tall er proforma, og inkluderer tilknyttede selskaper

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Herøynytt, Fjuken (59 %), Vigga (59 %), Dølen (50 %) og Fjordtrykk/Fjordabladet (59 %). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Ikke proforma for Fjordabladet. 
Brukerposisjoner:

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 %), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (77 %), Altaposten (84 %), Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis (4,9 %), Avvir (28 %), Ruijan Kaiku (55 %), annonsesamkjøringen iNord, samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS. Polaris Media Nord-Norge eier også andeler i Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Økonomiske nøkkeltall:

Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

Sterke kostnadskutt og kraftige nedbemanninger ble den store utfordringen for de tillitsvalgte i Polaris Media i 2016.

Straks det resultatforbedrende prosjektet PM2020 ble kjent på vårparten 2016 signaliserte de tillitsvalgte overfor konsernledelsen at de ville være tett på arbeidet. Ønsket var å ha innsyn i prosessene underveis, for på denne måten å ha muligheten til å påvirke hvordan ting ble håndtert og løst.

Polaris Media har en god historie for å løse utfordringer som dette på en vellykket måte og gjennom frivillige ordninger, og dette var målet også denne gangen. Som konserntillitsvalgt var det viktig for meg å skape en god dialog med konsernledelsen omkring PM2020 tidlig, få involvert sentrale tillitsvalgte i alle de fire underkonsernene fra starten av, og få satt i gang et arbeid hvor man fra begge sider jobbet mot felles mål.

De fire lederne i underkonsernutvalgene SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Nord-Norge), TAG (Tillitsvalgtes utvalg i Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgte utvalg på Nordvestlandet) og UKU Trykk (Underkonsernutvalget i Polaris Trykk) ble sammen med konserntillitsvalgt med i en referansegruppe som fra mai til oktober møtte konsernledelsen fire ganger. Her fikk vi fortløpende informasjon om fremdriften i, og omfanget av, prosjektet.

Dessuten ble sentrale tillitsvalgte også med i prosjektgrupper og styringsgrupper i de enkelte underkonsernene. På denne måten fikk man både forankret prosjektet sentralt, regionalt og lokalt, samtidig som ledelsen oppfylte de krav som stilles til nødvendig informasjon og medvirkning fra de ansattes side underveis når en bedrift/et konsern opplever ekstra krevende tider og må sette i verk store omstillingstiltak.

I ettertid kan vi konstatere at Polaris Media igjen klarte å komme gjennom en vanskelig prosess med minst mulig unødvendig støy. Som konserntillitsvalgt er jeg overbevist om at den involvering av tillitsvalgte vi fikk til underveis var viktig for å få til dette. Samtidig var det også av avgjørende betydning at man fra konsernstyrets side fikk aksept for å bruke en bred og god «verktøykasse» som kunne være attraktiv for mange, for gjennom det å få til størst mulig grad av frivillighet. Målet om en bemanningsreduksjon på rundt 100 medarbeidere allerede i 2017 ville vært umulig å oppnå med bare tilbud om AFP med gavepensjon og vanlige sluttpakker.

Det hjalp også på prosessen at kompensasjonskomiteen i konsernstyret vedtok å suspendere ordningen med prestasjonsbasert lønn for konsernledelsen for 2016. Det var et viktig signal om at vi alle var i samme båt og tok felles ansvar. Ikke minst gjaldt det overfor dem som vurderte å søke på sluttpakkene som ble tilbudt. God nok frist for å ta avgjørelsen om å søke på sluttpakkene tror jeg også var positivt for det endelige resultatet.

Når så omfattende og drastiske tiltak som det PM2020 innebar må settes i verk i et konsern, er det vanskelig å gjøre alt etter boka om man ikke har kunnskap om og god forståelse for HR-arbeidet. Heldigvis er dette området blitt forsterket det siste året, gjennom bl.a. ansettelse av HR-direktør i Adresseavisen og HR-sjef i Polaris Trykk Trondheim. Jeg tror det var en viktig faktor for en vellykket prosess at man underveis kunne løse problemer som dukket opp og diskusjoner som oppsto på en profesjonell måte. Her medvirket tillitsvalgte og deres fagforbund også med viktige innspill, bl.a. med juridiske vurderinger av spørsmål som ble diskutert.

Det var dessverre umulig å komme i mål i alle bedrifter med frivillige avganger. Spesielt utfordrende var prosessen for tillitsvalgte og ledelse i Polaris Trykk Trondheim. Der ble det nødvendig med styrte sluttpakker. Men gjennom et konstruktivt samarbeid klarte klubber og ledelse også der å finne løsninger uten at det ble nødvendig med rene oppsigelser.

Utfordringene for norsk mediebransje generelt, og Polaris Media spesielt, er ikke over med de resultatforbedrende tiltak som man kom i mål med i 2016 hva angår PM2020. Det er mitt ønske at man også videre i prosjektet tar vare på det gode samarbeidsklimaet som er oppnådd mellom tillitsvalgte og konsernledelse i løpet av de snart seks årene jeg har vært konserntillitsvalgte. Da kan man lykkes med å styre «skuta» gjennom urolig farvann også videre, samtidig som man beholder entusiasme og engasjement hos dem som blir igjen. Det er også svært viktig for å lykkes i et krevende marked. Jeg ønsker min etterfølger som konserntillitsvalgt lykke til med denne jobben!

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt fra mars 2011 til januar 2017
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport