Rapport fra konserntillitsvalgt

Sterke kostnadskutt og kraftige nedbemanninger ble den store utfordringen for de tillitsvalgte i Polaris Media i 2016.

Straks det resultatforbedrende prosjektet PM2020 ble kjent på vårparten 2016 signaliserte de tillitsvalgte overfor konsernledelsen at de ville være tett på arbeidet. Ønsket var å ha innsyn i prosessene underveis, for på denne måten å ha muligheten til å påvirke hvordan ting ble håndtert og løst.

Polaris Media har en god historie for å løse utfordringer som dette på en vellykket måte og gjennom frivillige ordninger, og dette var målet også denne gangen. Som konserntillitsvalgt var det viktig for meg å skape en god dialog med konsernledelsen omkring PM2020 tidlig, få involvert sentrale tillitsvalgte i alle de fire underkonsernene fra starten av, og få satt i gang et arbeid hvor man fra begge sider jobbet mot felles mål.

De fire lederne i underkonsernutvalgene SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Nord-Norge), TAG (Tillitsvalgtes utvalg i Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgte utvalg på Nordvestlandet) og UKU Trykk (Underkonsernutvalget i Polaris Trykk) ble sammen med konserntillitsvalgt med i en referansegruppe som fra mai til oktober møtte konsernledelsen fire ganger. Her fikk vi fortløpende informasjon om fremdriften i, og omfanget av, prosjektet.

Dessuten ble sentrale tillitsvalgte også med i prosjektgrupper og styringsgrupper i de enkelte underkonsernene. På denne måten fikk man både forankret prosjektet sentralt, regionalt og lokalt, samtidig som ledelsen oppfylte de krav som stilles til nødvendig informasjon og medvirkning fra de ansattes side underveis når en bedrift/et konsern opplever ekstra krevende tider og må sette i verk store omstillingstiltak.

I ettertid kan vi konstatere at Polaris Media igjen klarte å komme gjennom en vanskelig prosess med minst mulig unødvendig støy. Som konserntillitsvalgt er jeg overbevist om at den involvering av tillitsvalgte vi fikk til underveis var viktig for å få til dette. Samtidig var det også av avgjørende betydning at man fra konsernstyrets side fikk aksept for å bruke en bred og god «verktøykasse» som kunne være attraktiv for mange, for gjennom det å få til størst mulig grad av frivillighet. Målet om en bemanningsreduksjon på rundt 100 medarbeidere allerede i 2017 ville vært umulig å oppnå med bare tilbud om AFP med gavepensjon og vanlige sluttpakker.

Det hjalp også på prosessen at kompensasjonskomiteen i konsernstyret vedtok å suspendere ordningen med prestasjonsbasert lønn for konsernledelsen for 2016. Det var et viktig signal om at vi alle var i samme båt og tok felles ansvar. Ikke minst gjaldt det overfor dem som vurderte å søke på sluttpakkene som ble tilbudt. God nok frist for å ta avgjørelsen om å søke på sluttpakkene tror jeg også var positivt for det endelige resultatet.

Når så omfattende og drastiske tiltak som det PM2020 innebar må settes i verk i et konsern, er det vanskelig å gjøre alt etter boka om man ikke har kunnskap om og god forståelse for HR-arbeidet. Heldigvis er dette området blitt forsterket det siste året, gjennom bl.a. ansettelse av HR-direktør i Adresseavisen og HR-sjef i Polaris Trykk Trondheim. Jeg tror det var en viktig faktor for en vellykket prosess at man underveis kunne løse problemer som dukket opp og diskusjoner som oppsto på en profesjonell måte. Her medvirket tillitsvalgte og deres fagforbund også med viktige innspill, bl.a. med juridiske vurderinger av spørsmål som ble diskutert.

Det var dessverre umulig å komme i mål i alle bedrifter med frivillige avganger. Spesielt utfordrende var prosessen for tillitsvalgte og ledelse i Polaris Trykk Trondheim. Der ble det nødvendig med styrte sluttpakker. Men gjennom et konstruktivt samarbeid klarte klubber og ledelse også der å finne løsninger uten at det ble nødvendig med rene oppsigelser.

Utfordringene for norsk mediebransje generelt, og Polaris Media spesielt, er ikke over med de resultatforbedrende tiltak som man kom i mål med i 2016 hva angår PM2020. Det er mitt ønske at man også videre i prosjektet tar vare på det gode samarbeidsklimaet som er oppnådd mellom tillitsvalgte og konsernledelse i løpet av de snart seks årene jeg har vært konserntillitsvalgte. Da kan man lykkes med å styre «skuta» gjennom urolig farvann også videre, samtidig som man beholder entusiasme og engasjement hos dem som blir igjen. Det er også svært viktig for å lykkes i et krevende marked. Jeg ønsker min etterfølger som konserntillitsvalgt lykke til med denne jobben!

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt fra mars 2011 til januar 2017
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport